eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Podróż służbowa kierowcy: diety a podatek dochodowy

Podróż służbowa kierowcy: diety a podatek dochodowy

2009-09-11 05:59

Rozstrzygnięcie kwestii, czy wykonywanie pracy kierowcy może być uznane za podróż służbową należy do właściwości Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, które jest organem właściwym w zakresie prawa pracy, a nie do organów podatkowych - wskazał Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 02.09.2009 r. nr IPPB1/415-470/09-2/EC.

Przeczytaj także: Diety a podróż służbowa kierowcy i przedsiębiorcy

W jakiej sprawie wypowiadał się organ podatkowy?

We wniosku podatnik wskazał, iż prowadzi działalność gospodarczą polegającą m.in. na produkcji opakowań i wyrobów z tworzyw sztucznych. Dla potrzeb tej produkcji zatrudniani są kierowcy zajmujący się transportem wytworzonych produktów do klientów na terenie kraju. Są oni zatrudnieni w oparciu o umowę o pracę i obowiązuje ich zadaniowy czas pracy. Jako miejsce wykonywania działalności została wskazana siedziba pracodawcy. Na okoliczność wyjazdu kierowcy wydawane jest polecenie wyjazdu służbowego, które rozliczane jest w formie delegacji, a kierowcy wypłacana jest dieta, która wolna jest od podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek ZUS. Powstała wątpliwość czy w takiej sytuacji wypłacone kierowcom diety są zwolnione z podatku szczególnie w kontekście uchwały Sądu Najwyższego z dnia 19 listopada 2008 r. (sygn. akt II PZP 11/08)? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(…) Zgodnie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są diety i inne należności za czas podróży służbowej pracownika – do wysokości określonej w odrębnych ustawach lub przepisach wydanych przez ministra właściwego do spraw pracy w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce strefy budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju, z zastrzeżeniem ust. 13.

Powyższe zwolnienie od podatku obejmuje zatem diety i inne świadczenia otrzymane przez pracownika za czas podróży służbowej, do wysokości określonej w odrębnych przepisach.

Odrębnymi przepisami, o których mowa powyżej są m.in. przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1990 ze zm.) oraz przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1991 ze zm.).

Podstawowym warunkiem otrzymania należności przewidzianych wyżej wymienionymi rozporządzeniami jest więc odbycie przez pracownika podróży służbowej.

Definicja podróży służbowej została zawarta w art. 775 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 1998 r. Nr 21 poz. 94 ze zm.), który stanowi, iż pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy lub poza stałym miejscem pracy przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową. Podróżą służbową jest zatem taki wyjazd, który odbywa się na polecenie pracodawcy i jest związany ze świadczeniem pracy poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy lub poza stałym miejscem pracy.

 

1 2

następna

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: