eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Dotacje z PUP: wyposażenie a koszty firmy

Dotacje z PUP: wyposażenie a koszty firmy

2009-09-16 06:21

Wydatki na nabycie wyposażenia, niezbędnego do rozpoczynanej działalności gospodarczej, sfinansowane ze środków otrzymanych z Funduszu Pracy, mogą być zaliczone bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Należy jednak zauważyć, iż zgodnie z § 4 ust. 2 ww. rozporządzenia składniki majątku o wartości początkowej przekraczającej 1.500,00 zł należy objąć ewidencją wyposażenia. Stanowisko takie zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 01.09.2009 r. nr IPPB1/415-442/09-2/EC.

Przeczytaj także: Zakupy towarów i usług za środki z PUP a koszty firmy

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

We wniosku podatnik wskazał, iż w dniu 14.04.2009 r. zawarł ze starostą umowę, której przedmiotem było przyznanie mu – jako osobie bezrobotnej – jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w tym refundacji kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem tej działalności. PUP przyznał mu kwotę 14 000 zł. Po zarejestrowaniu firmy środki te zostały wydane na zakup wyposażenia – sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem (notebook, system operacyjny, MS W, pakiet biurowy MS O, program antywirusowy, program do fakturowania i księgowania, pakiet do programowania - wielofunkcyjny eksplorator plików ułatwiający ich edycję, narzędzie graficzne, programy diagnostyczne, program do naprawy danych, drukarka Laserowa z obsługą PCL, narzędzia do serwisu komputerów - mierniki, testery, klucze itp.). Pojedynczy element nie przekraczał wartości 3 500 zł. Faktury zostały wystawione na jego firmę jako nabywcę. Powstała wątpliwość, czy powyższe koszty zakupu może on zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(…) Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. (…).

Z powyższego przepisu wynika, że kosztami uzyskania przychodów są wszelkie koszty, a więc bezpośrednio i pośrednio związane z uzyskiwaniem przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 powołanej ustawy. Jednakże, aby dany wydatek mógł zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodów, podatnik musi wykazać jego związek z prowadzoną działalnością oraz to, że poniesienie tego wydatku miało lub mogło mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu, ewentualnie na zachowanie lub zabezpieczenie źródła tego przychodu.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że z Powiatowego Urzędu Pracy – w ramach programu P - Poddziałanie 6.1.3 INICJATYWA, Człowiek najlepsza inwestycja. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – otrzymał Pan jednorazową pomoc finansową na podjęcie działalności gospodarczej. Zgodnie z umową o przyznanie ww. środków, dofinansowanie przeznaczył Pan na pokrycie kosztów związanych z zakupem wyposażenia, niezbędnego do rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Zgodnie z § 3 pkt 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia Podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 152, poz. 1475 ze zm.) przez wyposażenie rozumieć należy rzeczowe składniki majątku, związane z wykonywaną działalnością, niezaliczone zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym, do środków trwałych.

 

1 2

następna

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: