eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Odliczenia od dochodu 2009: składki ZUS

Odliczenia od dochodu 2009: składki ZUS

2010-02-02 12:57

Ustalając roczne zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym za rok 2009, podatnicy mogą uwzględniać różnego rodzaju ulgi i odliczenia. Jedne z nich pomniejszają podstawę opodatkowania, inne sam podatek. Pierwszym z takich odliczeń są zapłacone w danym roku podatkowym bezpośrednio (bądź za pośrednikiem płatnika) na własne ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe podatnika jak i osób z nim współpracujących.
Odliczeniu podlegają wszystkie składki ZUS zapłacone w danym roku, o ile podstawą ich naliczenia nie był dochód/przychód zwolniony z podatku dochodowego – takich składek bowiem odliczyć nie można. Nie jest tutaj natomiast istotne to, którego roku składki te dotyczą. Dodajmy w tym miejscu, iż odliczyć można jedynie kwoty wydatkowane na pokrycie składek, nie można jednak odliczyć odsetek naliczonych od składek regulowanych ze zwłoką.

Składki ZUS przedsiębiorcy

Podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą są zobowiązani do samodzielnego wpłacania składek na ubezpieczenie społeczne. W zależności od tego, czy zatrudniają pracowników czy też nie, wpłat tych składek muszą dokonywać odpowiednio do 10-tego bądź 15-tego następnego miesiąca. Od wpłat dokonywanych po tych terminach są naliczane odsetki za zwłokę jak od zaległości podatkowych. Wysokość składek ZUS „od firmy” nie jest uzależniona od osiąganego przychodu czy dochodu z tego źródła. Przedsiębiorcy mogą płacić minimalną możliwą składkę wynoszącą w przypadku ubezpieczeń społecznych 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w Polsce.

Odliczane za rok 2009 - terminowo opłacane najniższe składki ZUS przedsiębiorców wynoszą:
  • w przypadku korzystania z ulgi dla nowych firm: 1 350,13 zł z chorobowym lub 1 238,67 zł bez chorobowego
  • w przypadku nie korzystania z ulgi dla nowych firm: 6 783,96 zł z chorobowym lub 6 223,98 zł bez chorobowego

Podane wyżej kwoty dotyczą jedynie tych przedsiębiorców, którzy prowadzili działalność gospodarczą bez przerw przez cały 2009 rok i deklarujących minimalne podstawy naliczania składek ZUS oraz opłacali te składki w obowiązujących terminach.

Składki ZUS pracowników i zleceniobiorców

W przypadku, gdy dany podatnik jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę, mianowania, zlecenia, w niektórych przypadkach w oparciu o umowę o dzieło itp., składki ZUS oblicza i odprowadza za niego płatnik, którym z reguły jest pracodawca. Tutaj przy wypełnianiu rozliczenia rocznego podatnik odlicza od podstawy opodatkowania składki ZUS wykazane w informacji PIT-11, którą otrzymał od swojego płatnika (pracodawcy).

Dodajmy w tym miejscu, iż z dniem 01 stycznia 2009 r. zmienił się sposób opodatkowywania niektórych umów zleceń i o dzieło do wysokości 200 zł. Podatek od nich jest pobierany w zryczałtowanej wysokości, bez pomniejszania podstawy m.in. o składki ZUS. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby składki te odliczyć od innych dochodów opodatkowanych na zasadach ogólnych.

Składki zapłacone za granicą

W zeznaniu rocznym odliczyć można także składki zapłacone za granicą ze środków podatnika na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne w innym niż Polska państwie Unii Europejskiej lub w innym państwie Europejskiego Obszaru Gospodarczego bądź w Konfederacji Szwajcarskiej – można odliczyć od dochodu (od przychodu w przypadku podatników opodatkowanych w formie ryczałtu ewidencjonowanego). Aby jednak tego dokonać, trzeba spełniać określone warunki:
  • wysokość składek podlegających odliczeniu ustala się na podstawie dokumentów stwierdzjących ich zapłatę,
  • odliczenie jest możliwe, jeżeli istnieje podstawa prawna (wynikająca z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych umów międzynarodowych, których stroną jest Polska) do uzyskania przez polski organ podatkowy informacji od organu podatkowego państwa, w którym podatnik opłacał składki na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne
  • odliczyć można jedynie te składki, które nie zostały odliczone od dochodu/przychodu w innym niż Polska państwie UE, EOG lub w Szwajcarii

Należy także pamiętać, iż nie podlegają odliczeniu składki (podobnie jak przy dochodach krajowych), których podstawę stanowi przychód/dochód zwolniony z opodatkowania na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Polska.

Składki zapłacone w walutach obcych przelicza się na złote polskie według kursu kupna waluty z dnia zapłaty ogłoszonego przez bank, z którego usług korzystał podatnik. Jeżeli natomiast bank stosuje różne kursy walut obcych w związku z czym nie jest możliwe zastosowanie kursu kupna bądź podatnik nie korzystał z usług banku (np. kupił walutę w kantorze), składki te przelicza się na złote według kursu średniego NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia wydatku.

Dla kogo odliczenie?

Odliczenie składek ZUS przysługuje podatnikom rozliczającym się na formularzach PIT-28, PIT-36, PIT-36L i PIT-37, o ile nie zostały one zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub odliczone od dochodów czy przychodów w innym zeznaniu.

Do pobrania


Rozliczenia roczne PIT 2009

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: