eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Składki na ubezpieczenie społeczne w rocznym PIT 2020

Składki na ubezpieczenie społeczne w rocznym PIT 2020

2021-01-14 13:38

Składki na ubezpieczenie społeczne w rocznym PIT 2020

Składki ZUS w rocznym PIT © serq - Fotolia.com

Składki na ubezpieczenie społeczne są jednym z podstawowych odliczeń od dochodu/przychodu wykazywanym w rocznym PIT. Wartość odliczenia jest ograniczona do wartości przekazanych do ZUS składek oraz uzyskanego dochodu/przychodu.

Przeczytaj także: Ulga internetowa w PIT za 2020 r.

Podatnicy w rocznym PIT mogą odliczyć składki na ubezpieczenie społeczne zapłacone bezpośrednio przez siebie (za siebie lub osoby współpracujące) bądź pobrane przez płatnika.

Składki polskie


Ustawa o PIT wskazuje, że od dochodu (przychodu w przypadku ryczałtowców) podatnika odliczyć można składki podlegające odprowadzeniu do polskiego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (tzw. składki polskie):
 • zapłacone w roku podatkowym bezpośrednio na własne ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe podatnika oraz osób z nim współpracujących;
 • potrącone w roku podatkowym przez płatnika (uwaga tutaj ustawodawca mówi o składkach pobranych w danym roku, a nie przekazanych do ZUS).

Nie wszystkie polskie składki podlegają odliczeniu. Ustawodawca wskazał bowiem, że od przychodu/dochodu nie można odliczyć tych:
 • których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) zwolniony od podatku na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • których podstawę wymiaru stanowi dochód, od którego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku,
 • które zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów,
 • które zostały odliczone w innym zeznaniu (czyli dla przykładu dochodu nie pomniejszą składki odliczone przy ryczałcie ewidencjonowanym),
 • które zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

Innymi słowy odliczeniu podlegają jedynie te składki, które zostały zapłacone w związku z dochodami opodatkowanymi PIT-em, i które już gdzie indziej nie zostały odliczone (czy to w formach zryczałtowanych czy poprzez zaliczenie ich do kosztów podatkowych – bo przedsiębiorcy i takie uprawnienie mają).

Składki zagraniczne


Nadto ustawa o PIT wskazuje, że odliczeniu obok składek krajowych, podlegają także składki zapłacone w roku podatkowym ze środków podatnika na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne podatnika lub osób z nim współpracujących (tutaj zatem nie mówi się nic o składkach pobranych przez płatników), zgodnie z przepisami dotyczącymi obowiązkowego ubezpieczenia społecznego obowiązującymi w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Konfederacji Szwajcarskiej (czyli tzw. składki zagraniczne).

I tut jednak ustawodawca wskazał wyjątki.
Odliczeniu nie podlegają składki zagraniczne:
 • których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) zwolniony od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska,
 • zaliczone do kosztów uzyskania przychodów,
 • zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie,
 • zapłacone w państwie, w przypadku którego umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania lub inna ratyfikowana umowa międzynarodowa, której stroną jest Rzeczpospolita Polska, nie zawiera podstawy prawnej do wystąpienia przez polski organ podatkowy o informacje podatkowe do organu podatkowego tego państwa,
 • odliczonych:
  - od dochodu (przychodu) albo od podatku w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Konfederacji Szwajcarskiej, od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
  - od podatku na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (jako składki na ubezpieczenie zdrowotne).

Na tym nie koniec. Zakres odliczenia składek zagranicznych uzależniony jest bowiem od tego, jaka metoda unikania podwójnego opodatkowania ma zastosowanie do uzyskanych za granicą dochodów (przychodów). I tak:
 • jeżeli podatnik osiąga w innym państwie dochody, do których zastosowanie ma metoda proporcjonalnego odliczenia – podatnik co do zasady ma prawo do odliczenia składek zapłaconych zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym państwie. Prawa tego nie będzie miał, jeżeli składki zostały odliczone za granicą,
 • jeżeli zaś podatnik osiąga dochody w innym państwie, do których zastosowanie ma metoda wyłączenia z progresją – podatnik nie ma prawa do odliczenia zagranicznych składek; podstawę wymiaru tych składek stanowi bowiem dochód (przychód) zwolniony od podatku na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Kwota i sposób odliczenia składek ZUS


Wysokość odliczenia składek na ubezpieczenie społeczne ograniczona jest wyłącznie wysokością uzyskanego dochodu (lub przychodu przy ryczałcie ewidencjonowanym).

Prawo do odliczenia składek przysługuje podatnikom korzystającym z opodatkowania skalą podatkową, podatkiem liniowym bądź ryczałtem ewidencjonowanym. Należy tutaj jednak pamiętać, że odliczenie danych składek w jednym PIT uniemożliwi ich odliczenie w innym zeznaniu podatkowym.

Odliczeniu podlega kwota faktycznie poniesionego wydatku na składki. Dowodem potwierdzającym zapłatę składek może być każdy dokument stwierdzający poniesienie wydatku, np. dowód wpłaty, przelew, wyciąg bankowy oraz stosowne zaświadczenie z ZUS o kwocie zapłaconych składek. Składki wykazuje się w zeznaniach podatkowych: PIT-28, PIT-36, PIT-36L i PIT-37. Warto pamiętać, że składki płacone w trakcie roku mogą i na ogół są odliczane już na etapie ustalania zaliczek na podatek (bądź ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych)

Odliczeniu nie podlegają składki przekazane do KRUS.

Resort finansów wyjaśnia


 1. Składki zapłacone do polskiego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) podlegają odliczeniu w polskim zeznaniu podatkowym również wtedy, gdy podstawę ich wymiaru stanowi dochód opodatkowany za granicą, do którego na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania ma zastosowanie metoda wyłączenia z progresją.
 2. Odliczeniu od dochodu (przychodu) podlegają składki faktycznie zapłacone w danym roku, niezależnie od tego, którego roku dotyczą. Jeśli więc podatnik opłaci faktycznie dopiero w roku bieżącym składki społeczne za lata ubiegłe, będą one wówczas podlegać odliczeniu w roku ich zapłaty.
 3. Prawo do odliczenia składek społecznych dotyczy wyłącznie tych składek, które opłacane są na podstawie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Natomiast nie podlegają odliczeniu od dochodu (przychodu) m.in. składki:
  • z tytułu dodatkowego ubezpieczenia rentowego i wypadkowego opłacane w ramach indywidualnych polis ubezpieczeniowych,
  • opłacane na indywidualne ubezpieczenie podatnika płacone w związku z wykupioną polisą ubezpieczeniową na życie i dożycie (tzw. III filar),
  • na ubezpieczenie wpłacone do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS).

Przeczytaj także


Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

PARTNER DZIAŁU PODATKI:

rozlicz swój PIT i pomóż dzieciom zapomnieć o chorobie
bezpłatny program PIT 2020

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: