eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Odliczenia podatkowe w PIT 2019: składki na ubezpieczenie społeczne

Odliczenia podatkowe w PIT 2019: składki na ubezpieczenie społeczne

2020-02-05 13:22

Odliczenia podatkowe w PIT 2019: składki na ubezpieczenie społeczne

Składki na ubezpieczenie społeczne w rocznym PIT © serq - Fotolia.com

Składki na ubezpieczenie społeczne na ogół trzeba płacić obowiązkowo. Podstawę ich wyliczenia stanowi bądź uzyskiwane faktyczne wynagrodzenia, bądź wartość ustalona hipotetycznie (w przypadku przedsiębiorców). Płacone składki podlegają odliczeniu od podstawy naliczenia podatku dochodowego (o ile nie zostały zaliczone do kosztów podatkowych).

Przeczytaj także: Panele fotowoltaiczne (instalacja PV) z ulgą termomodernizacyjną?

Składki płacone osobiście i potrącane


Odliczenie obejmuje dwa rodzaje składek na ubezpieczenie społeczne:
 • te, które podatnik w trakcie roku podatkowego opłacał na własne ubezpieczenie społeczne oraz na ubezpieczenie społeczne osób z nim współpracujących, oraz
 • te, które ze środków podatnika w trakcie roku podatkowego potrącał płatnik.

Które składki można odliczyć?


Składki polskie
Ustawa o PIT mówi, że od dochodu (przychodu) podatnika odliczyć można składki podlegające odprowadzeniu do polskiego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, które zostały:
a) zapłacone w roku podatkowym bezpośrednio na własne ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe podatnika oraz osób z nim współpracujących;
b) potrącone w roku podatkowym przez płatnika.
Wyłączenia
Odliczenie nie dotyczy tych polskich składek:
 • których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) zwolniony od podatku na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • których podstawę wymiaru stanowi dochód, od którego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku,
 • zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów,
 • odliczonych od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
 • zwróconych podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

Składki zagraniczne
Oprócz składek krajowych odliczeniu podlegają także składki zapłacone w roku podatkowym ze środków podatnika na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne podatnika lub osób z nim współpracujących, zgodnie z przepisami dotyczącymi obowiązkowego ubezpieczenia społecznego obowiązującymi w innym niż Polska państwie Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Konfederacji Szwajcarskiej (tzw. składki zagraniczne).
Wyłączenia
Odliczeniu nie podlegają zagraniczne składki:
 • których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) zwolniony od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska,
 • zaliczone do kosztów uzyskania przychodów,
 • zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie,
 • zapłacone w państwie, w przypadku którego umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania lub inna ratyfikowana umowa międzynarodowa, której stroną jest Rzeczpospolita Polska, nie zawiera podstawy prawnej do wystąpienia przez polski organ podatkowy o informacje podatkowe do organu podatkowego tego państwa,
 • odliczone:
  • od dochodu (przychodu) albo od podatku w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Konfederacji Szwajcarskiej, od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
  • od podatku na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (jako składki na ubezpieczenie zdrowotne).

Ważna umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania


Zakres odliczenia składek zagranicznych zależy również od tego, jaka metoda unikania podwójnego opodatkowania ma zastosowanie do dochodów (przychodów) z zagranicy
 • w przypadku stosowania metody odliczenia proporcjonalnego - podatnik co do zasady ma prawo do odliczenia składek zapłaconych zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym państwie
 • w przypadku stosowania metody wyłączenia z progresją - podatnik nie ma prawa do ich odliczenia z uwagi na to, że podstawę wymiaru tych składek stanowi dochodów (przychód) zwolniony od podatku na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Kwota i sposób odliczenia składek ZUS


Wysokość odliczenia składek na ubezpieczenie społeczne ograniczona jest wyłącznie wysokością uzyskanego dochodu (lub przychodu przy ryczałcie ewidencjonowanym).

Prawo do odliczenia składek przysługuje podatnikom korzystającym z opodatkowania skalą podatkową, podatkiem liniowym bądź ryczałtem ewidencjonowanym. Należy tutaj jednak pamiętać, że odliczenie danych składek w jednym PIT uniemożliwi ich odliczenie w innym zeznaniu podatkowym.

Odliczeniu podlega kwota faktycznie poniesionego wydatku na składki. Dowodem potwierdzającym zapłatę składek może być każdy dokument stwierdzający poniesienie wydatku, np. dowód wpłaty, przelew, wyciąg bankowy oraz stosowne zaświadczenie z ZUS o kwocie zapłaconych składek. Składki wykazuje się w zeznaniach podatkowych: PIT-28, PIT-36, PIT-36L i PIT-37. Warto pamiętać, że składki płacone w trakcie roku mogą i na ogół są odliczane już na etapie ustalania zaliczek na podatek (bądź ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych)

Odliczeniu nie podlegają składki przekazane do KRUS.

Resort finansów wyjaśnia


W broszurze informacyjnej resortu w sprawie odliczania składek na ubezpieczenie społeczne w PIT za 2019 r. czytamy:
1. Składki zapłacone do polskiego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) podlegają odliczeniu w polskim zeznaniu podatkowym również wtedy, gdy podstawę ich wymiaru stanowi dochód opodatkowany za granicą, do którego na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania ma zastosowanie metoda wyłączenia z progresją.

2. Odliczeniu od dochodu (przychodu) podlegają składki faktycznie zapłacone w danym roku, niezależnie od tego, którego roku dotyczą. Jeśli więc podatnik opłaci faktycznie dopiero w roku bieżącym składki społeczne za lata ubiegłe, będą one wówczas podlegać odliczeniu w roku ich zapłaty.

3. Prawo do odliczenia składek społecznych dotyczy wyłącznie tych składek, które opłacane są na podstawie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Natomiast nie podlegają odliczeniu od dochodu (przychodu) m.in. składki:
• z tytułu dodatkowego ubezpieczenia rentowego i wypadkowego opłacane w ramach indywidualnych polis ubezpieczeniowych,
• opłacane na indywidualne ubezpieczenie podatnika płacone w związku z wykupioną polisą ubezpieczeniową na życie i dożycie (tzw. III filar),
• na ubezpieczenie wpłacone do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS).

oprac. : Krzysztof Skrzypek / eGospodarka.pl

Przeczytaj także


Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: