eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Wydobycie kopalin a ryczałt ewidencjonowany

Wydobycie kopalin a ryczałt ewidencjonowany

2010-03-02 07:07

Działalność polegająca na wydobyciu kopalin - kruszywa i piachu, dla potrzeb ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym jest traktowana jako działalność wytwórcza, która podlega opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 5,5%. Takie stanowisko podatnika potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 17.12.2010 r. nr IPPB1/415-53/10-2/JB.

Przeczytaj także: Działalność handlowa na ryczałcie ewidencjonowanym

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Podatniczka chce otworzyć działalność gospodarczą w zakresie wydobycia kruszywa i piachu. Po zdobyciu odpowiednich koncesji, wyznaczeniu granic złoża i stworzeniu zakładu górniczego prace wydobywcze będą prowadzone na wydzierżawionym gruncie przy użyciu specjalistycznego sprzętu. Wydobycie i sprzedaż będą następowały wyłącznie na otrzymane zamówienia. Powstała wątpliwość, czy powyższa działalność może być zakwalifikowana dla potrzeb podatku zryczałtowanego jako działalność wytwórcza i opodatkowana stawką podatku w wysokości 5,5%? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zgodził się ze stanowiskiem wnioskodawczyni i odstąpił od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny tego stanowiska, które było następujące:

„(…) Według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (dalej: PKWiU) stosowanej nadal do celów podatkowych na podstawie paragrafu 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 i Nr 220, poz. 1435 oraz z 2009 r. Nr 33, poz. 256), zmienionego rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. z dnia 28 grudnia 2009 r.), wydobycie kopalin - piasku i żwiru mieści się w grupowaniu PKWiU 14.21.1 „Żwir i piasek”.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o podatku zryczałtowanym opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym, w tym również, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych.

W myśl art. 12 ust. 1 pkt 4 lit. a) ww. ustawy ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 5,5% przychodów z działalności wytwórczej, robót budowlanych lub w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton.

W art. 4 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy pojęcie „działalności wytwórczej” zdefiniowane zostało jako działalność, w wyniku której powstają nowe wyroby, w tym również sprzedaż wyrobów własnej produkcji, prowadzoną przez podatnika.

Zdaniem Wnioskodawcy, działalność wykonywaną przez Wnioskodawcę, na gruncie ustawy o podatku zryczałtowanym należy zakwalifikować do działalności wytwórczej w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 4 tej ustawy. W przypadku działalności wykonywanej przez Wnioskodawcę, wytwórczość polega na wytwarzaniu nowych produktów, jakimi są kruszywo i piach wydobyte oddzielone od gruntu, z jakiego zostały wydobyte a następnie dostarczanie ich i sprzedaż zleceniodawcy.

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 4 lit a ustawy o podatku zryczałtowanym, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 5,5% od przychodów z działalności wytwórczej. Zdaniem Wnioskodawcy do przedmiotowej działalności będzie miała zastosowanie stawka podatku zryczałtowanego, o której mowa w art. 12 ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku zryczałtowanym, tj. 5,5% przychodów.(…)”


Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: