eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Ulga internetowa: rachunek zamiast faktury VAT?

Ulga internetowa: rachunek zamiast faktury VAT?

2010-10-17 07:46

Rachunki wystawiane przez przedsiębiorcę korzystającego ze zwolnienia podmiotowego od podatku od towarów i usług uznaje się za faktury, jeśli spełniają one wymogi wskazane w uregulowaniach zawartych w Ordynacji podatkowej oraz stosownym rozporządzeniu Ministra Finansów. Stanowisko takie zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 02.09.2010 r. nr ILPP2/443-839/10-2/AD.

Przeczytaj także: Ulga na Internet: jaka faktura VAT?

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Od 1 stycznia 2010 r. wnioskodawca korzysta ze zwolnienia podmiotowego w podatku od towarów i usług. Prowadzi działalność gospodarczą w zakresie telekomunikacji, m.in. usługi dostępu do Internetu. Na usługi te wystawia rachunki. Jego klienci – osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej – są zainteresowani skorzystaniem z ulgi na Internet z tytułu nabywanych od niego usług. W związku z powyższym wnioskodawca zadał pytanie, czy w myśl przepisów o podatku od towarów i usług wystawiane przez niego rachunki są fakturami? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(…) Zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

Podkreślić należy, iż zgodnie z art. 106 ust. 4 ustawy, podatnicy, o których mowa w ust. 1-3, nie mają obowiązku wystawiania faktur, o których mowa w ust. 1 i 2, osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej. Jednakże na żądanie tych osób podatnicy są obowiązani do wystawienia faktury.

Na mocy § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1337 ze zm.), zarejestrowani podatnicy jako podatnicy VAT czynni, posiadający numer identyfikacji podatkowej, wystawiają faktury oznaczone wyrazami „Faktura VAT”.

Z kolei, w myśl art. 87 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r Nr 8, poz. 60 ze zm.), jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, podatnicy prowadzący działalność gospodarczą obowiązani są na żądanie kupującego lub usługobiorcy wystawić rachunek potwierdzający dokonanie sprzedaży lub wykonanie usługi.

Stosownie do § 17 pkt 5 ww. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r., za fakturę uznaję się również rachunki, o których mowa w art. 87 i 88 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, wystawiane przez podatników nieobowiązanych do wystawiania faktur według zasad określonych w § 4, 5, 7-14, 16-20 i 22.

Mocą § 14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach (Dz. U. Nr 165, poz. 1373 ze zm.) rachunek potwierdzający dokonanie sprzedaży lub wykonanie usługi zawiera co najmniej:

1. imiona i nazwiska (nazwę albo firmę) oraz adresy sprzedawcy i kupującego bądź wykonawcy i odbiorcy usługi;
2. datę wystawienia i numer kolejny rachunku;
3. odpowiednio wyraz „ORYGINAŁ” albo „KOPIA”,
4. określenie rodzaju i ilości towarów lub wykonanych usług oraz ich ceny jednostkowe;
5. ogólną sumę należności wyrażoną liczbowo i słownie;
6. czytelny podpis wystawcy rachunku oraz odcisk pieczęci wystawcy rachunku, jeżeli się nią posługuje.

W myśl art. 88 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, podatnicy wystawiający rachunki są obowiązani kolejno je numerować i przechowywać kopie tych rachunków, w kolejności ich wystawienia, do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

Wobec powyższego, zgodnie z przywołanymi przepisami prawa podatkowego, rachunki wystawiane przez Wnioskodawcę – przedsiębiorcę korzystającego ze zwolnienia podmiotowego od podatku od towarów i usług na podstawie art. 113 ustawy o VAT – uznaje się za faktury, jeśli spełniają one wymogi wskazane w ww. uregulowaniach zawartych w Ordynacji podatkowej oraz w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r.(…)”


Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów

oprac. : Ministerstwo Finansów

Przeczytaj także


Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: