eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Ulga na Internet: jak dokumentować?

Ulga na Internet: jak dokumentować?

2011-02-22 13:33

Aby podatnik mógł skorzystać z ulgi na użytkowanie sieci Internet, musi spełnić pewne warunki, w tym m.in. dokumentacyjne. Poniżej przedstawiamy występujące w rzeczywistości sytuacje budzące wątpliwości w zakresie tego odliczenia oraz to, jak w nich powinni się zachowywać podatnicy.

Przeczytaj także: Ulga na Internet gdy brak faktury VAT?

Sytuacja I: Duplikaty faktur

Faktury dokumentujące wydatki poniesione na użytkowanie sieci Internet w roku 2010 uległy zniszczeniu. W związku z tym podatnik wystąpił do dostawcy tych usług o ich duplikaty, które ten wystawił. Czy podatnik może skorzystać z odliczenia na podstawie posiadanych duplikatów?

Odpowiedź na pytanie jest twierdząca, o ile zostały spełnione także pozostałe przesłanki. Jednym z warunków wymaganych do skorzystania z ulgi na Internet w rozliczeniu za 2010 r. jest posiadanie przez podatnika faktur w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług, z które wydatki te dokumentują.

Szczegółowe zasady wystawiania tych dokumentów zostały zawarte w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług. §20 tego rozporządzenia wskazuje, że jeżeli oryginał faktury ulegnie zniszczeniu albo zaginie, sprzedawca na wniosek nabywcy ponownie wystawia tę fakturę, zgodnie z danymi zawartymi w jej kopii. Faktura wystawiona ponownie musi dodatkowa zawierać wyraz „DUPLIKAT” oraz datę jej wystawienia.

Duplikat faktury wystawiony w sposób wyżej opisany jest dokumentem równorzędnym do faktury. Tym samym stanowi o podstawę dokonania odliczenia w ramach ulgi na Internet.

Sytuacja II: Faktury na inną osobę

Podatnik mieszka z rodzicami. W miejscu zamieszkania korzysta z dostępu do Internetu. Faktury za Internet są jednak wystawiane na jego rodziców. Czy może skorzystać z ulgi na Internet?

Niestety nie. Jednym z warunków odliczenia jest posiadanie dokumentów potwierdzających poniesienie danego wydatku. W przypadku ulgi na Internet dokumentem takim jest przede wszystkim faktura w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług wystawiona na podatnika. Niespełnienie tego warunku dyskwalifikuje prawo do skorzystania z ulgi i to nawet w sytuacji, gdy podatnik pokrywał z własnej kieszeni te wydatki (zapłacił za faktury wystawione na inną osobę).

Sytuacja III: Opłata instalacyjna

W 2010 r. podatnik podpisał umowę z dostawcą Internetu na dostarczanie takich usług do jego domu. Poniósł tzw. opłatę instalacyjną za zamontowanie urządzenia umożliwiającego korzystanie z Internetu dostarczanego przez sprzedawcę. Na powyższe otrzymał fakturę VAT. Czy opłatę tę może odliczyć w ramach ulgi na Internet?

Odliczeniu w ramach ulgi podlegają jedynie wydatki poniesione na użytkowanie sieci Internet. Nie obejmuje ona natomiast nakładów poniesionych na jej instalację. Co za tym idzie zarówno wydatków poniesionych na zamontowanie urządzeń umożliwiających korzystanie z Internetu, a także na ich późniejszą konserwację czy naprawę podatnik nie będzie mógł odliczyć w ramach ulgi na Internet.

Sytuacja IV: Kserokopie faktur

Podatnik zagubił oryginały faktur potwierdzających poniesione w 2010 r. wydatki na użytkowanie sieci Internet. Posiada jednak ich kserokopie. Czy w takiej sytuacji może skorzystać z odliczenia?

Ulga na Internet przysługuje, jeżeli wysokość wydatków została udokumentowana fakturą w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług. Zasady wystawiania tych dokumentów zostały określone w przytoczonym wyżej rozporządzeniu. §19 tego rozporządzenia mówi, że faktury są wystawiane co najmniej w dwóch egzemplarzach, przy czym oryginał otrzymuje nabywca, a kopię zatrzymuje sprzedawca. Dodajmy w tym miejscu, że do końca 2010 r. oryginał faktury musiał zawierać wyraz „ORYGINAŁ”, a kopia wyraz „KOPIA”.

Aby z odliczenia skorzystać podatnik musi zatem posiadać oryginał faktury VAT wystawiony zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. Kserokopia faktury natomiast nie stanowi dokumentu w rozumieniu tych przepisów. Co za tym idzie, na jej podstawie podatnik z ulgi nie będzie mógł skorzystać.

Sytuacja V: Zapłata w innym roku

Przez cały 2010 r. podatnik korzystał z sieci Internet, na co posiada wystawione na siebie faktury VAT. Zapłaty za faktury były regulowane przelewami bankowymi. Faktura za abonament grudniowy została zapłacona w styczniu 2011 r. Czy mimo to podatnik może ją odliczyć już w roku 2010, jako że wtedy faktura ta została wystawiona, a on niewątpliwie uregulował wynikające z niej zobowiązanie?

Należy pamiętać, że w ramach ulgi na Internet podatnicy mogą odliczać jedynie wydatki poniesione w danym roku podatkowym. O ile w przypadku tego odliczenia fakt posiadania faktury VAT jest niezwykle istotny, tak nie jest on wystarczający. Podatnik musi bowiem udowodnić, że wydatek ten poniósł. Ustawa o podatku dochodowym nie określa, z jaką datą faktura powinna być wystawiona, ani też którego roku powinna ona dotyczyć. Istotne jest natomiast to, aby dany wydatek został poniesiony w roku jego odliczenia. Co za tym idzie, jeżeli podatnik zobowiązanie z tytułu użytkowania sieci Internet wynikające z faktury za grudzień 2010 r. uregulował dopiero w styczniu 2011 r., wydatek ten powinien uwzględnić dopiero w ramach ulgi na Internet za rok 2011.

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: