eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Korzystna ulga na Internet w 2011 roku?

Korzystna ulga na Internet w 2011 roku?

2010-12-31 12:26

Z dniem 01 stycznia 2011 r. zaczną obowiązywać znowelizowane przepisy w zakresie ulgi na Internet. Warunki korzystania z niej będą mniej rygorystyczne niż dotychczas. Należy jednak pamiętać, że zastosowanie znajdą one dopiero w stosunku rozliczeń za rok 2011.

Przeczytaj także: Ulga internetowa a faktury za Internet

Istotnej zmianie ulegnie zarówno przepis określający, kto może z ulgi skorzystać jak i ten, który wskazuje warunki „dokumentacyjne”.

Pierwszy z tych przepisów, czyli art. 26 ust. 1 pkt 6a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej ustawa) mówi obecnie, że podstawę obliczenia podatku stanowi dochód ustalony zgodnie z przepisami tej ustawy po odliczeniu m.in. kwot wydatków ponoszonych przez podatnika z tytułu użytkowania sieci Internet w lokalu (budynku) będącym miejscem zamieszkania podatnika w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł.

Jak łatwo zauważyć, przepis ten niesie ze sobą pewne ograniczenia. Podstawowe z nich dotyczy miejsca wykorzystywania Internetu – musi to być budynek/lokal zamieszkania podatnika. Tutaj pewne problemy interpretacyjne powstają m.in. w przypadku korzystania z Internetu udostępnianego przez sieci telefonii komórkowej (z którego można korzystać w różnych miejscach). Trudności ze skorzystania z ulgi mają także osoby użytkujące Internet w mieszkaniu, w którym nie są zameldowane, mimo ponoszenia wydatków z tego tytułu.

Powyższe problemy (przynajmniej w większej części) znikną jednak od przyszłego roku. Znowelizowany art. 26 ust. 1 pk 6a ustawy będzie się odnosił bowiem jedynie do wydatków ponoszonych przez podatnika z tytułu użytkowania sieci Internet, w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł. Zniknie z niego ta część, która ograniczała prawo do skorzystania z ulgi od korzystania z sieci Internet jedynie do lokalu (budynku) będącego miejscem zamieszkania podatnika. Poprzez tę zmianę ustawodawca rozszerzył zatem zakres tej ulgi. Przede wszystkim nie będzie problemu z odliczaniem VAT z faktur za Internet tzw. przenośny (np. z telefonii komórkowej).

Drugi ze wskazanych wyżej przepisów ustawy, który ulegnie nowelizacji, to art. 26 ust. 7 ustawy. Przypomnijmy, że obecnie przepis w pkt 1 stanowi, iż wysokość wydatków poniesionych na cele, o których mowa wyżej, ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie, którymi w tym przypadku są faktury w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (oczywiście zapłacone).

Zgodnie z nowelizacją przepisy w zakresie dokumentowania m.in. wydatków odliczanych w ramach ulgi na Internet znajdą się w art. 26 ust. 7 pkt 4 ustawy. Przepis ten mówi, że ich wysokość będzie ustalana na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie, zawierających w szczególności: dane identyfikujące kupującego (odbiorcę usługi lub towaru) i sprzedającego (towar lub usługę), rodzaj zakupionego towaru lub usługi oraz kwotę zapłaty.

Ustawodawca odszedł zatem od zasady, że odliczeniu podlegają jedynie wydatki udokumentowane fakturami VAT-owskimi.

Powyższe zmiany znalazły się w art. 1 pkt 18 ustawy z dnia 25 listopada 2010 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, ogłoszonej w Dzienniku Ustaw z dnia 30 listopada 2010 r. Nr 226, poz. 1478.

Uwaga!!!
Omawiane wyżej zmiany wchodzą w życie z dniem 01 stycznia 2011 r. Oznacza to, że będą mieć zastosowanie dopiero przy rozliczaniu dochodów osiągniętych w 2011 roku. Sporządzając zeznania roczne za rok 2010 należy stosować przepisy w dotychczasowym (bardziej rygorystycznym) brzmieniu.

oprac. : Krzysztof Skrzypek / eGospodarka.pl

Przeczytaj także


Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: