eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Przejazd autostradą: paragon w koszty firmy

Przejazd autostradą: paragon w koszty firmy

2011-12-12 05:04

Paragony wydawane kierowcom przez Autostrada S.A. stanowią podstawę do dokonania zapisów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów jako koszty podatkowe. Stanowisko takie zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 25.11.2011 r. nr IPTPB1/415-139/11-4/MD.

Przeczytaj także: Dokumentowanie zakupu od ludności w księgach rachunkowych

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT. Prowadzi działalność gospodarczą polegającą na transporcie drogowym. W związku z tą działalnością ponosi koszty przejazdów płatnymi autostradami. Dyrekcja Autostrady S.A. nie wystawia jednak faktur za przejazdy, a paragony. Na odwrocie każdego takiego paragonu kierowca przybija pieczątkę firmową oraz składa swój podpis i wpisuje numer rejestracyjny samochodu. Wnioskodawca zadał pytanie, czy paragony te można zaliczyć w ciężar kosztów uzyskania przychodu? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(…) Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.
W myśl tego przepisu aby dany wydatek mógł zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodów musi:
• być ponoszony w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów,
• nie może być wymieniony w art. 23 ww. ustawy, wśród wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów,
• być należycie udokumentowany.
W związku z charakterem usług świadczonych przez Wnioskodawcę – usługi w zakresie towarowego transportu drogowego – wydatki na opłaty za autostrady wiążą się bezpośrednio z osiąganym przez podatnika przychodem, a zatem niewątpliwie stanowią koszt uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.

Wątpliwości podatnika budzi forma dokumentowania poniesionych wydatków. W przypadku prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów szczegółowe warunki jakie musi spełniać dokument, aby mógł stanowić podstawę wpisu do podatkowej księgi przychodów i rozchodów, określają przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 152, poz. 1475 ze zm.).

Zgodnie z § 13 pkt 5 ww. rozporządzenia, dowodem księgowym mogą być także inne dowody opłat i dokumenty, o ile zawierają dane wymienione w § 12 ust. 3 pkt 2 cytowanego wyżej rozporządzenia.

Stosownie do treści § 12 ust. 3 pkt 2 tego rozporządzenia, podstawą zapisów w księdze są dowody księgowe, tj. również inne dowody wymienione w § 13 i 14, stwierdzające fakt dokonania operacji gospodarczej zgodnie z jej rzeczywistym przebiegiem i zawierające co najmniej:
a. wiarygodne określenie wystawcy lub wskazanie stron (nazwę i adresy) uczestniczących w operacji gospodarczej, której dowód dotyczy,
b. datę wystawienia dowodu oraz datę lub okres dokonania operacji gospodarczej, której dowód dotyczy, z tym że jeżeli data dokonania operacji gospodarczej odpowiada dacie wystawienia dowodu, wystarczy podanie jednej daty,
c. przedmiot operacji gospodarczej i jego wartość oraz ilościowe określenie, jeżeli przedmiot operacji jest wymierny w jednostkach naturalnych,
d. podpisy osób uprawnionych do prawidłowego udokumentowania operacji gospodarczych;
- oznaczone numerem lub w inny sposób umożliwiający powiązanie wystawionego dowodu z zapisami księgowymi dokonanymi na jego podstawie.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie transportu towarowego. W swojej działalności ponosi koszty przejazdów płatnymi autostradami. Dyrekcja Autostrady S.A. nie wystawia faktur VAT za przejazd. Powyższe koszty dokumentowane są dowodami w postaci paragonów. Na odwrocie każdego paragonu za przejazd autostradą, kierowca przystawia pieczątkę firmową, składa swój podpis oraz wpisuje numer rejestracyjny samochodu.

Jakkolwiek takiego rozwiązania nie przewidziano wprost dla paragonów, kwitów autostradowych, to jednak z uwagi na specyfikę operacji oraz trudności z pozyskaniem faktury, ten ,,inny dowód” będzie stanowił o koszcie uzyskania przychodu pod warunkiem, że taki dokument zawierał będzie wszystkie elementy wskazane w § 12 ust. 3 pkt 2 ww. rozporządzenia.

Mając powyższe na uwadze, opłaty za przejazdy autostradą, poniesione w ramach prowadzonej działalności gospodarczej polegającej na wykonywaniu usług transportowych, stanowią koszty uzyskania przychodu. Zatem, paragony wydawane kierowcom przez Autostrada S.A., o ile zawierają wszystkie dane o których mowa w § 12 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, stanowią podstawę do dokonania zapisów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. (…)”


Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: