eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Zaliczka na podatek od wynagrodzenia w styczniu

Zaliczka na podatek od wynagrodzenia w styczniu

2012-01-05 13:01

Zatrudnianie osób na umowę o pracę wiąże się z wieloma obowiązkami po stronie pracodawcy. Jeden z nich dotyczy obliczenia i pobrania w ciągu roku zaliczki na podatek od wypłacanych pracownikom (stawianych do ich dyspozycji) wynagrodzeń za pracę. Obowiązek ten trzeba również wypełnić w stosunku do należności wypłaconych w 2012 r., bez względu czy przysługują one za ten, czy za ubiegły rok.

Przeczytaj także: Wynagrodzenie: zaliczka a podatek dochodowy

Przychód z wynagrodzenia
Pracodawcy zobligowani są przepisami Kodeksu pracy do wypłaty wynagrodzenia za pracę co najmniej raz w miesiącu, w stałym i ustalonym z góry terminie.

W przypadku gdy wynagrodzenie za pracę jest płatne raz w miesiącu, wypłaca się je z dołu, niezwłocznie po ustaleniu jego pełnej wysokości. Nie może to jednak nastąpić później niż w ciągu pierwszych 10 dni następnego miesiąca kalendarzowego. Tak stanowi art. 85 § 2 K.p. (Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.). Termin i czas wypłaty wynagrodzenia za pracę pracodawca wskazuje w regulaminie pracy lub w innych przepisach prawa pracy (art. 86 § 1 K.p.).

Tak więc przepisy prawa pracy zawierają określenie, że wypłaty wynagrodzenia za pracę dokonuje się w terminie z góry określonym (np. w ostatnim dniu miesiąca), jednak najpóźniej do 10. następnego miesiąca w przypadku wynagrodzenia płatnego raz w miesiącu. Przy czym przyjęcie przez pracodawcę (np. w regulaminie pracy), że wynagrodzenia za dany miesiąc są płatne np. 5. dnia następnego miesiąca oznacza, że wynagrodzenia za grudzień 2011 r. są płatne do 5 stycznia 2012 r.

Do wypłaty w styczniu 2012 r. wynagrodzenia za rok 2011 może dojść również z innych przyczyn niż z tytułu określenia takiego terminu wypłaty wynagrodzeń. Przyczyna może tkwić np. w trudnościach finansowych pracodawcy, który z uwagi na brak środków pieniężnych, wypłaty wynagrodzenia za grudzień 2011 r. dokonuje, łącznie ze styczniowym, w styczniu 2012 r.

W obu przypadkach wypłata wynagrodzenia za 2011 r. w roku 2012 skutkuje tym, że jest ono przychodem pracownika za 2012 r., podobnie jak wynagrodzenie styczniowe wypłacone w styczniu 2012 r. - np. w ostatnim jego dniu. Wynika to z art. 11 ust. 1 ustawy o pdof, który wyznacza moment powstania przychodu m.in. ze źródła przychodów, jakim jest stosunek pracy. W świetle powołanego przepisu, dopóki pracownik nie otrzyma wynagrodzenia lub nie zostanie ono postawione do jego dyspozycji, nie powstaje u niego przychód ze stosunku pracy. Zatem wynagrodzenie za 2011 r. (np. grudzień) wypłacone w styczniu 2012 r. staje się przychodem roku 2012. Oznacza to, że dokonując jego wypłaty płatnicy muszą uwzględnić zasady poboru zaliczek obowiązujące w 2012 r., które nie uległy zmianie w stosunku do roku ubiegłego.

W 2012 r. zaliczki na podatek od przychodów pracowników pobierane są na zasadach obowiązujących w roku 2011.

Stawki podatku i koszty

W 2012 r. zaliczki na podatek od dochodów ze stosunku pracy będą pobierane według tych samych stawek podatku co w roku 2011, czyli:
  • 18% - za miesiące od początku roku do miesiąca włącznie, w którym dochód podatnika uzyskany od początku roku w tym zakładzie pracy przekroczył kwotę 85.528 zł,
  • 32% - za miesiące następujące po miesiącu, w którym dochód uzyskany od początku roku przekroczył kwotę 85.528 zł.

Od tego roku zmianie nie ulegają również koszty pracownicze (ani podstawowe, ani podwyższone). Oznacza to, że do obliczenia w 2012 r. miesięcznego dochodu mają zastosowanie miesięczne koszty w wysokości 111,25 zł lub 139,06 zł. Przy czym koszty w kwocie podwyższonej przysługują podatnikowi, który złoży pracodawcy oświadczenie, że jego miejsce stałego lub czasowego zamieszkania jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, oraz że nie uzyskuje dodatku za rozłąkę. Oświadczenia tego nie trzeba jednak składać w 2012 r., jeżeli zostało ono złożone w roku 2011 lub latach wcześniejszych, a stan faktyczny z niego wynikający nie uległ zmianie (art. 32 ust. 5 w związku z art. 32 ust. 3a ustawy o pdof).

Składki społeczne
Kolejnym elementem wpływającym na dochód jako podstawę opodatkowania są składki na ubezpieczenia społeczne, które potrącane są ze środków pracownika (są przez nich finansowane). W 2012 r. zakłady pracy zobowiązane są obliczać i z wynagrodzenia pracownika odprowadzać składki społeczne w niezmienionej wysokości w porównaniu z rokiem 2011. Oznacza to, że w tym roku pracodawca musi z dochodu pracownika potrącać składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 13,71% podstawy wymiaru, z tego na:
  • ubezpieczenie emerytalne - 9,76%,
  • ubezpieczenia rentowe - 1,50%,
  • ubezpieczenie chorobowe - 2,45%.

Kwota zmniejszająca i składka zdrowotna
W 2012 r. w niezmienionej wysokości pozostaje także kwota zmniejszająca podatek. W skali roku w dalszym ciągu wynosi ona 556,02 zł. Tak więc miesięczną zaliczkę ustalaną od wynagrodzenia wypłacanego w 2012 r. obniża się o 46,33 zł (1/12 z kwoty 556,02 zł), oczywiście pod warunkiem, że pracodawca dysponuje oświadczeniem PIT-2 złożonym przez pracownika (przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w 2012 r. lub w latach wcześniejszych).

Ponadto zaliczka ulega zmniejszeniu o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, pobranej w tym miesiącu przez zakład pracy zgodnie z przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Nadal wynosi ona 9% podstawy wymiaru, a odliczeniu od podatku podlega nie więcej niż 7,75% podstawy wymiaru tej składki.

Wynagrodzenia a PIT-11
Płatnicy mogą mieć problem z ustaleniem, w której informacji należy wykazać wynagrodzenia za rok 2011 wypłacone w roku 2012.

Jak wskazano wcześniej, wynagrodzenie należne za grudzień 2011 r., które zostanie wypłacone pracownikowi w styczniu 2012 r., stanowi jego przychód za 2012 r. Podobnie jak wynagrodzenie za styczeń 2012 r. płatne w styczniu 2012 r. Oba będzie należało wykazać w informacji PIT-11 za 2012 r. W informacji tej zakłady pracy obowiązane są bowiem wykazać przychody ze stosunku pracy za rok podatkowy, za który jest ona sporządzana.

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o pdof (Dz. U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 ze zm.)


Wydawnictwo Podatkowe GOFIN – wydawca czasopism, Gazety Podatkowej i serwisów internetowych dostarczających specjalistycznej wiedzy z zakresu podatków, rachunkowości, ubezpieczeń i prawa pracy.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: