eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych na 2013 r.

Zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych na 2013 r.

2012-09-24 13:43

Zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych na 2013 r.

Zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych na 2013 r. © s_l - Fotolia.com

W dniu 27 sierpnia 2012 r. skierowany został do uzgodnień międzyresortowych rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Przeczytaj także: W 2014 r. podatek dochodowy od osób prawnych dla SKA

Jak wynika z uzasadnienia do projektu, zasadniczym celem projektowanej ustawy jest zapewnienie pełniejszej realizacji zasady sprawiedliwości podatkowej w zakresie związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej. Projekt nie przewiduje zaś zmian w regulacjach dotyczących zasad opodatkowania osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Zdaniem autorów projektu, zasada sprawiedliwości podatkowej i związana z nią zasada powszechności opodatkowania doznają uszczerbku we wszystkich tych sytuacjach, w których dochód wynikający ze zdarzeń o ekonomicznie tożsamym skutku zostaje opodatkowany w różny sposób, a o wyborze konkretnego sposobu przeprowadzenia danej transakcji, czy wyborze formy prowadzenia działalności, decydują wyłącznie bądź w przeważającej mierze przepisy prawa podatkowego.

Istotną grupę przepisów projektu stanowią także regulacje doprecyzowujące, mające na celu wyeliminowanie wątpliwości związanych z aktualnym brzmieniem przepisów ustaw o podatku dochodowym, w tym regulacje służące wyeliminowaniu różnic w treści przepisów obu tych ustaw, w przypadkach, gdy takie zróżnicowanie brzmienia przepisów nie ma uzasadnienia merytorycznego.

fot. s_l - Fotolia.com

Zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych na 2013 r.

Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym przewiduje włączenie spółek komandytowo-akcyjnych w zakres podmiotowy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Poniżej przedstawiamy, co projektowana nowelizacja przewiduje w szczególności:
  1. Włączenie spółek komandytowo-akcyjnych w zakres podmiotowy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z proponowaną zmianą, od 1 stycznia 2013 r. spółka komandytowo-akcyjna - mimo że nie jest osobą prawną - stanie się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. W konsekwencji opodatkowaniem podatkiem dochodowym podlegać będą dochody takiej spółki określone na podstawie przepisów tej ustawy, zaś w przypadku podziału zysku spółki, opodatkowaniu podlegać będą także wspólnicy tej spółki (komandytariusze, komplementariusze oraz akcjonariusze) zarówno będący osobami fizycznymi, jak i wspólnicy będący osobami prawnymi. Opodatkowanie zatem takiej spółki oraz jej wspólników będzie analogiczne, jak opodatkowanie spółek akcyjnych i spółek z o.o. oraz wspólników (akcjonariuszy) tych spółek.
  2. Uzupełnienie przepisów dotyczących cen transferowych i dokumentacji podatkowej z nimi związanej. Zgodnie z proponowanymi zmianami, za "podmioty powiązane" uważać się będzie nie tylko powiązane ze sobą podmioty mające status podatnika podatku dochodowego, lecz również podatnika powiązanego z "jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej" - np. wspólnika spółki osobowej i tę spółkę. Dodatkowo, w przepisach o dokumentacji podatkowej wprowadzony zostaje przepis nakładający na takich wspólników obowiązek dokumentowania rynkowego charakteru postanowień umowy spółki osobowej oraz umowy wspólnego przedsięwzięcia (w szczególności, w zakresie partycypacji w zyskach i stratach takiej spółki lub takiego przedsięwzięcia), jeżeli łączna wartość wkładów wniesionych do takiej spółki lub do wspólnego przedsięwzięcia przekraczać będzie równowartość 50.000 euro.
  3. Zmianę redakcji przepisów dotyczących tzw. "niepodzielnego zysku", stanowiącego - w przypadku przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową - dochód wspólników spółki osobowej powstałej z przekształcenia. W projekcie proponuje się nadanie tym przepisom nowego brzmienia, z którego wynikać będzie, iż jego zakresem objęte są uzyskane przez spółkę przed jej przekształceniem zyski, zarówno te, które zostały przeznaczone do podziału między wspólników, lecz wspólnikom tym niewypłacone, jak również i te, które w wyniku podziału zysku zasiliły inne niż kapitał zakładowy kapitały lub fundusze przekształcanej spółki.
  4. Wprowadzenie przepisów wskazujących sposób określenia wartości przychodów i kosztów uzyskania przychodów w przypadku świadczeń przekazywanych w naturze. Obecnie obowiązujące przepisy wprost nie regulują skutków podatkowych związanych z wymianą barterową oraz z regulowaniem zobowiązań wyrażonych w pieniądzu, poprzez wykonywanie przez dłużnika świadczenia niepieniężnego (świadczenia w naturze), w tym świadczenia wykonanego w trybie "świadczenia w miejsce wykonania" (łac. datio in solutum). Celem tej zmiany jest wskazanie, w jakiej wysokości, w takich przypadkach, określać się będzie: przychód u podmiotu wykonującego takie świadczenie w naturze, przychód u podmiotu świadczenie takie uzyskującego oraz koszt uzyskania przychodu w przypadku, gdy podmiot uzyskujący takie świadczenie w naturze zbywa przedmiot świadczenia lub wykorzystuje go w prowadzonej działalności.
  5. Zmianę przepisów dotyczących tzw. "niedostatecznej kapitalizacji" spółek, czyli przepisów wyłączających z kosztów uzyskania przychodów odsetki od pożyczek udzielanych spółkom kapitałowym przez niektóre powiązane z nimi podmioty. Zgodnie z projektem, przepisami tymi objęte zostaną nie tylko pożyczki udzielane przez podmioty powiązane ze sobą w sposób bezpośredni, tj. pożyczki uzyskane od udziałowca posiadającego bezpośrednio 25% udziałów (akcji) spółki otrzymującej taką pożyczkę lub pożyczki uzyskane przez spółkę od "spółki siostry", lecz również pożyczki otrzymane od podmiotów powiązanych z pożyczkobiorcą w sposób pośredni, tj. uzyskane od podmiotów posiadających w kapitale podatnika lub w kapitale podmiotu udzielającego podatnikowi pożyczkę udział pośredni wynoszący minimum 25% udziałów (akcji) podatnika. Ponadto, celem wyeliminowania istniejących w orzecznictwie wątpliwości interpretacyjnych, w przepisach tych doprecyzowaniu ulega zapis dotyczący sposobu wyliczania tej części odsetek, która na mocy tej regulacji podlega wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów. Nowa treść tych przepisów przesądza ponadto, iż zakres użytego w nich określenia "zadłużenie" nie jest ograniczony tylko do zadłużenia podatnika z tytułu pożyczek, lecz obejmuje również zadłużenie z innych niż pożyczki tytułów.

Powyższe zmiany mają wejść w życie od 1 stycznia 2013 r.


Wydawnictwo Podatkowe GOFIN – wydawca czasopism, Gazety Podatkowej i serwisów internetowych dostarczających specjalistycznej wiedzy z zakresu podatków, rachunkowości, ubezpieczeń i prawa pracy.

Przeczytaj także


Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

PARTNER DZIAŁU PODATKI:

rozlicz swój PIT i pomóż dzieciom zapomnieć o chorobie

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: