eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Ulga mieszkaniowa w podatku dochodowym na remont domu

Ulga mieszkaniowa w podatku dochodowym na remont domu

2012-11-14 13:45

Ulga mieszkaniowa w podatku dochodowym na remont domu

Remont domu © photo 5000 - Fotolia.com

Sprzedaż nieruchomości przed upływem pięciu lat od ich nabycia, w przypadku gdy nabycie to nastąpiło po 2008 r., podlega opodatkowaniu 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym, obliczanym od uzyskanego na takiej sprzedaży dochodu. Z podatku tego zwolnieni są jednak ci podatnicy, którzy uzyskane pieniądze przeznaczą na własne cele mieszkaniowe. Jednym z takich celów jest remont domu czy mieszkania.

Przeczytaj także: Sposób na ulgę mieszkaniową: sprzedaj, kup, dokonaj darowizny

Wśród źródeł uzyskania przychodu, określonych w art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej updof), ustawodawca wskazał odpłatne zbycie nieruchomości lubi ich części oraz udziału w nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, a także prawa wieczystego użytkowania gruntów – jeżeli zbycie to nie następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło ich nabycie lub wybudowanie.

Przepis określający samo źródło przychodów jest stały od wielu lat. Zmianom ulegały za to zasady ustalania tego podatku i przysługujące zwolnienia. Ostatnie z nich weszły w życie z dniem 01 stycznia 2009 r. i dotyczą nieruchomości i praw wymienionych wyżej, nabytych po 2008 r.

Obecnie obowiązujące regulacje wskazują, iż opodatkowaniu podlega dochód (dodajmy w tym miejscu, że przepisy regulujące podstawę opodatkowania oraz wysokość podatku obowiązują w tym kształcie od 2007 r.), a więc różnica między przychodem ze sprzedaży (pomniejszonym o koszty odpłatnego zbycia) a kosztami uzyskania przychodu, określanymi w sposób przewidziany w ustawie. Stawka podatku to z kolei 19%. Sam podatek należy zapłacić do końca kwietnia roku następującego po tym, w którym miała miejsce sprzedaż.

fot. photo 5000 - Fotolia.com

Remont domu

Celem mieszkaniowym są m.in. wydatki na budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego.


Nie wszyscy jednak obligatoryjnie podatek ten muszą zapłacić, jeżeli swoją nieruchomość sprzedali drożej aniżeli kupili (tudzież otrzymali nieodpłatnie, np. w darowiźnie lub spadku). Otóż w art. 21 ust. pkt 131 updof (dodanym do ustawy z dniem 01 stycznia 2009 r.) ustawodawca zwolnił od tego podatku dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych. Co ważne uzyskany ze sprzedaży przychód musi zostać wydany na cele mieszkaniowe w terminie dwóch lat licząc od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie.

Ustawodawca przy tym nie tylko posługuje się pojęciem wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe, ale także definiuje co pod nim należy rozumieć. Zostało ono sprecyzowane w art. 21 ust. 25-30 updof. Celem mieszkaniowym są m.in. wydatki na budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego, o ile te są położone w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej (art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. d) updof).

Co ważne, przez własny budynek lub lokal mieszkalny należy tutaj rozumieć budynek lub lokal stanowiące własność lub współwłasność podatnika lub do którego podatnikowi przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udział w takich prawach. Tym samym nie jest możliwe skorzystanie z ulgi mieszkaniowej w przypadku, gdy uzyskane ze sprzedaży pieniądze podatnik postanowi wydać np. na remont mieszkania należącego do dziecka i to nawet wówczas, gdy w nim zamieszkuje.

Ponadto jeżeli nieruchomość, której wydatki dotyczą, znajduje się w innym niż Polska kraju UE lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej, omawiane zwolnienie ma zastosowanie pod warunkiem istnienia podstawy prawnej (wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska), do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego takiego obcego państwa (art. 21 ust. 27 updof).

Uwzględnieniu podlegają wydatki jedynie faktycznie poniesione. Warto zatem zadbać, aby podatnik posiadał odpowiednie dowody ich poniesienia. W przepisach regulujących korzystanie z ulgi ustawodawca nie określił formalnych wymogów dokumentacji potwierdzającej ponoszone wydatki na np. cele remontowe, które pozwolą nie płacić podatku od sprzedaży nieruchomości. Tym samym można tutaj przyjąć dowolność. Dowodami takimi będą zatem przede wszystkim faktury VAT czy rachunki wystawione w myśl przepisów Ordynacji podatkowej. Nie ma jednak przeszkód, aby zaliczyć tutaj także zawarte przez podatnika umowy cywilnoprawne dotyczące zakupu towarów czy usług od osób niebędących przedsiębiorcami. W każdym jednak razie dowód taki winien wskazywać, że wydatek został faktycznie poniesiony, a więc podatnik dokonał zapłaty za nabyty towar czy usługę.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: