eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › PIT-y 2012: które zeznanie podatkowe?

PIT-y 2012: które zeznanie podatkowe?

2013-01-10 13:26

PIT-y 2012: które zeznanie podatkowe?

PIT-y ©  kwakier - Fotolia.com

Okres styczeń-kwiecień 2013 r. to czas składania rozliczeń podatkowych z przychodów/dochodów uzyskanych w roku 2012. Ryczałtowcy czy kartowicze stosowne informacje i zeznania składają do końca stycznia, reszta ma czas do końca kwietnia. W zależności od rodzaju uzyskanego przychodu/dochodu oraz formy opodatkowania, składane fiskusowi formularze różnią się.

Przeczytaj także: Zwrot nadpłaty z rozliczenia rocznego po czasie = odsetki

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w styczniu na PIT-28
W pierwszej kolejności z uzyskanych przychodów rozliczyć muszą się podatnicy, którzy wybrali opodatkowanie ryczałtem ewidencjonowanym. W ten sposób można opodatkować przychody z działalności gospodarczej czy też z tzw. najmu prywatnego (wykonywanego poza działalnością gospodarczą). Sam podatek jest tutaj płatny od uzyskanego przychodu, przy czym liczy się go wg różnych stawek w zależności od tego, czego przychód dotyczy. Stawki podatku wahają się od 3% do 20% przy działalności gospodarczej oraz 8,5% w przypadku prywatnego najmu. Co ważne, wysokość stawki podatku nie jest uzależniona od wartości uzyskanego przychodu.

Ryczałtowcy składają zeznanie roczne oznaczone symbolem PIT-28, do którego obowiązkowo trzeba załączyć PIT-28A, jeżeli działalność gospodarcza jest prowadzona na własne nazwisko lub uzyskiwane są przychody z prywatnego najmu, bądź PIT-28B, gdy firma jest prowadzona w formie spółki osobowej.

Ponadto do zeznania tego załącza się także w razie potrzeb PIT/D i/lub PIT/O, jeżeli podatnik korzysta z ulg podatkowych wykazywanych w tych formularzach. Jak już podkreślona wyżej, zeznanie PIT-28 wraz z załącznikami za rok 2012 podatnicy muszą złożyć do 31 stycznia 2013 r. Niewywiązanie się w terminie z tego obowiązku wiążę się z konsekwencjami finansowymi.

W styczniu też PIT-16A dla kartowiczów i PIT-19A dla duchownych
Podatnicy opodatkowani kartą podatkową nie składają zeznania rocznego, jako że podatek płacą w wysokości ustalonej przez urząd skarbowy, jednakże do końca stycznia muszą złożyć informację o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty w poszczególnych miesiącach roku podatkowego. Podatek ustalony przez fiskusa ulega bowiem obniżeniu o zapłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne. Informację taką składa się na formularzu PIT-16A.

Ponadto także podatnicy płacący zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów osób duchownych muszą do końca stycznia złożyć informację o wysokości zapłaconej i odliczonej w 2012 roku składki na ubezpieczenie zdrowotne. Tutaj formularz został oznaczony symbolem PIT-19A.

Warto w tym miejscu również dodać, że wskazanym wyżej kartowiczom i duchownym nie przysługują inne ulgi czy odliczenia, w związku z czym do składanych informacji nie dołączają innych załączników.

fot. kwakier - Fotolia.com

PIT-y

Ryczałtowcy czy kartowicze stosowne informacje i zeznania składają do końca stycznia, reszta ma czas do końca kwietnia.


Gdy podatek z firmy od dochodu, to PIT-36 lub PIT-36L
PIT-28 czy PIT-16A to nie jedyne formularze przewidziane dla przedsiębiorców. Ci bowiem mają do wyboru aż cztery metody rozliczania podatku dochodowego i dla każdej z nich został przewidziany odrębny formularz zeznania rocznego (czy informacji o składkach na ubezpieczenie zdrowotne). Dwa z nich, przewidziane dla form zryczałtowanych, zostały przedstawione już wyżej.

Ci przedsiębiorcy, którzy postanowili płacić podatek od uzyskanego dochodu, mogą natomiast wybrać opodatkowanie na zasadach ogólnych wg skali podatkowej bądź podatek liniowych. W przypadku pierwszego sposobu opodatkowania ustawodawca przewidział formularz zeznania rocznego oznaczonego symbolem PIT-36, liniowcy z kolei wypełniają PIT-36L. Obowiązkowym załącznikiem do tych formularzy jest PIT/B. Ponadto składający PIT-36 mają prawo do ulg podatkowych, które wykazuje się na załącznikach PIT/D i PIT/O i następnie przenosi do zeznania podstawowego. Zeznania te za rok 2012 należy złożyć fiskusowi najpóźniej 30 kwietnia 2013 r.

Umowa o pracę czy zlecenie na PIT-37 do końca kwietnia
Większość podatników, rozliczając się z dochodów uzyskanych w roku 2012, wypełnia natomiast PIT-37. Ten został bowiem przeznaczony dla tych, którzy wyłącznie za pośrednictwem płatnika uzyskali w ubiegłym roku przychody ze źródeł położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegające opodatkowaniu na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej. W szczególności można tutaj wymienić przychody z tytułu:
 • wynagrodzeń i innych przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy (w tym spółdzielczego stosunku pracy) oraz pracy nakładczej,
 • emerytur lub rent krajowych (w tym rent strukturalnych, rent socjalnych),
 • świadczeń przedemerytalnych, zasiłków przedemerytalnych,
 • należności z tytułu członkostwa w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych lub innych spółdzielniach zajmujących się produkcją rolną,
 • zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego,
 • stypendiów,
 • przychodów z działalności wykonywanej osobiście (m.in. z umów zlecenia, kontraktów menedżerskich, zasiadania w radach nadzorczych, pełnienia obowiązków społecznych, działalności sportowej),
 • przychodów z praw autorskich i innych praw majątkowych,
 • świadczeń wypłaconych z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 • należności za pracę przysługujących tymczasowo aresztowanym oraz skazanym,
 • należności z umowy aktywizacyjnej .

Ponieważ większość społeczeństwa polskiego pracuje w oparciu o umowę o pracę, a dla takich przychodów został przewidziany właśnie formularz PIT-37, to z nim będzie borykało się najwięcej osób, rozliczając się z dochodów uzyskanych w roku 2012. Do tego zeznania także załącza się PIT/D bądź PIT/O, jeżeli podatnik korzysta z ulg w nich oznaczonych. Termin złożenia zeznania PIT-37 (z załącznikami) za 2012 rok jest taki sam, jak w przypadku PIT-36, czyli 30 kwiecień 2013 r. Niezachowanie go może doprowadzić nie tylko do kar finansowych nałożonych przez fiskusa, ale także utraty niektórych preferencji podatkowych.

Trzeba tutaj jednak pamiętać, że formularz ten jest właściwy, o ile w danym roku podatkowym podatnik (bądź jego małżonek, jeżeli małżonkowie postanowili rozliczyć się wspólnie) nie prowadził pozarolniczej działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej, nie jest obowiązany doliczać do swoich dochodów dochodów małoletnich dzieci oraz nie obniża dochodu o straty z lat ubiegłych. Jeżeli bowiem wystąpi którakolwiek z wymienionych wyżej sytuacji, należy wypełnić formularz PIT-36, na którym ustawodawca przewidział także miejsce dla wszystkich przychodów, które rozlicza się na formularzu PIT-37. W takich sytuacjach jednak tego formularza już się nie składa – PIT-36 jest wystarczającym.

 

1 2

następna

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: