eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Podatek dochodowy: z początkiem roku PIT-2

Podatek dochodowy: z początkiem roku PIT-2

2013-01-09 13:33

Podatek dochodowy: z początkiem roku PIT-2

Podatek dochodowy © bzyxx - Fotolia.com

Zakłady pracy, jako płatnicy są obowiązać obliczać, pobierać i odprowadzać do urzędu skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od nich przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, czy zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez płatników. Przy ustalaniu wysokości należnej zaliczki niekiedy płatnik stosuje kwotę zmniejszającą podatek.

Przeczytaj także: Oświadczenie PIT-2 i o kosztach dla płatnika

Zasady ustalania zaliczki na podatek dochodowy od pracowników zostały określone w art. 32 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Za miesiące od stycznia do grudnia co do zasady wynoszą one:
  1. za miesiące od początku roku do miesiąca włącznie, w którym dochód podatnika uzyskany od początku roku w tym zakładzie pracy przekroczył kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali - 18% dochodu uzyskanego w danym miesiącu;
  2. za miesiące następujące po miesiącu, w którym dochód uzyskany od początku roku przekroczył kwotę, o której mowa w pkt 1 - 32% dochodu uzyskanego w danym miesiącu.

Dochodem są tutaj uzyskane w ciągu miesiąca przychody w rozumieniu art. 12 (czyli przychody ze stosunku pracy i pokrewnych) oraz zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez płatnika, po odliczeniu zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodu oraz po odliczeniu potrąconych przez płatnika w danym miesiącu składek na ubezpieczenie społeczne.

Ustaloną w powyższy sposób zaliczkę płatnik może przy tym zmniejszyć o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, określonej w pierwszym przedziale obowiązującej skali podatkowej. Przypomnijmy, że na rok 2013 (podobnie jak w latach poprzednich) kwota zmniejszająca podatek wynosi 556,02 zł, w związku z czym 1/12 tej kwoty to 46,33 zł.

fot. bzyxx - Fotolia.com

Podatek dochodowy

Zastosowanie kwoty zmniejszającej uzależnione jednak jest od złożenia przez podatnika (pracownika) oświadczenia oznaczonego symbolem PIT-2


Zastosowanie kwoty zmniejszającej uzależnione jednak jest od złożenia przez podatnika (pracownika) oświadczenia oznaczonego symbolem PIT-2, w którym to stwierdzi on, że:
  1. nie otrzymuje emerytury lub renty za pośrednictwem płatnika;
  2. nie osiąga dochodów z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną;
  3. nie osiąga dochodów, od których jest obowiązany opłacać zaliczki na podstawie art. 44 ust. 3 (tj. dochodów z działalności gospodarczej oraz najmu lub dzierżawy);
  4. nie otrzymuje świadczeń pieniężnych wypłacanych z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;
  5. ten zakład pracy jest właściwy do stosowania tego zmniejszenia.

Co niezwykle ważne ustawodawca wskazuje, że oświadczenie to winno być złożone przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w danym roku podatkowym.

Jeżeli zatem wynagrodzenie za dany miesiąc jest w danym zakładzie wypłacane 10-tego dnia miesiąca następnego, czyli za grudzień 10 stycznia, oświadczenie takie należy złożyć w zakładzie pracy przed 10 stycznia 2013 r., aby było ono na ten rok ważne (mimo że wypłacane wynagrodzenie będzie dotyczyło grudnia).

Jeżeli natomiast wynagrodzenie takie za dany miesiąc pracownik otrzymuje ostatniego dnia tego miesiąca, aby było ono ważne w roku 2013, winien on jej złożyć pracodawcy przed 31 stycznia 2013 r.

Podany wyżej termin jest nieprzywracany. Co za tym idzie niezłożenie oświadczenia tudzież złożenie go po terminie powoduje, że płatnik nie będzie mógł stosować kwoty zmniejszającej podatek przy ustalaniu zaliczek od wynagrodzenia przez cały rok.

Warto przy tym pamiętać, że raz złożone oświadczenie ważne jest także w latach następnych, jeżeli określony w nim stan faktyczny nie uległ zmianie. Nie trzeba go zatem składać każdego roku.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: