eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Odliczenia od dochodu 2012: darowizny dla OPP

Odliczenia od dochodu 2012: darowizny dla OPP

2013-01-30 13:39

Odliczenia od dochodu 2012: darowizny dla OPP

PIT © anna - Fotolia.com

Przy wypełnianiu zeznania podatkowego za rok 2012 podatnicy mogą uwzględnić przekazane w tym roku darowizny na rzecz organizacji pożytku publicznego. Limit odliczenia to 6% przychodu/dochodu. Niestety dzieli się on aż na trzy różne darowizny, o czym warto pamiętać, aby nie odliczyć więcej, aniżeli pozwalają przepisy.

Przeczytaj także: Odliczenie przekazanych darowizn w PIT za 2012 r.

Art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mówi, że podstawą opodatkowania tym podatkiem jest dochód obniżony m.in. o wartość darowizn przekazanych na cele określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego, organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, lub równoważnym organizacjom określonym w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, realizującym te cele.

Co za tym idzie osoby, które wspierają działalność charytatywną, mogą tę pomoc uwzględnić przy wypełnianiu rocznego PIT-a. Powyższe będzie możliwe, o ile darowizna zostanie przeznaczona na cel charytatywny oraz na rzecz odpowiedniego podmiotu (tym samym ważne jest tutaj to, komu darowizna zostanie przekazana).

Co to jest cel charytatywny?

Działalnością pożytku publicznego jest działalność społecznie użyteczna, prowadzona przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych określonych w ustawie. Sfera tych zadań obejmuje zadania w zakresie (art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego):
 1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
 2. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (pkt dodany z dniem 01 stycznia 2012 r.);
 3. działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 4. działalności charytatywnej;
 5. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 6. działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
 7. ochrony i promocji zdrowia;
 8. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
 9. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
 10. działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
 11. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
 12. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
 13. działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
 14. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 15. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
 16. wypoczynku dzieci i młodzieży;
 17. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 18. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
 19. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 20. turystyki i krajoznawstwa;
 21. porządku i bezpieczeństwa publicznego;
 22. obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
 23. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
 24. ratownictwa i ochrony ludności;
 25. pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
 26. upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
 27. działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 28. promocji i organizacji wolontariatu;
 29. pomocy Polonii i Polakom za granicą;
 30. działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
 31. promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
 32. działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
 33. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
 34. działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w ustawie w zakresie określonym wyżej

fot. anna - Fotolia.com

PIT

Przy wypełnianiu zeznania podatkowego za rok 2012 podatnicy mogą uwzględnić przekazane w tym roku darowizny na rzecz organizacji pożytku publicznego. Limit odliczenia to 6% przychodu/dochodu.


Odliczenie limitowane

Jak już wyżej podkreślono, wartość odliczenia jest limitowana. Otóż nie może ono przekroczyć 6% dochodu wykazanego w zeznaniu podatkowym. W przypadku ryczałtowców odliczenie to nie może przekroczyć 6% uzyskanego przychodu (jako że tutaj dochodu się nie ustala). Ponadto, o czym także była mowa już wcześniej, limit 6% nie dotyczy jedynie darowizn na rzecz organizacji pożytku publicznego, ale także dwóch innych ulg. Otóż zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym odliczeniu podlegają darowizny: omawiane wyżej na rzecz OPP, na rzecz kultu religijnego oraz na rzecz krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi (nazywanej ulgą na krew) do łącznej wysokości nieprzekraczającej 6% dochodu wykazanego w zeznaniu. Jeżeli faktyczna wartość przekazanych darowizn, o których mowa w zdaniu poprzednim, przekroczy limit 6% dochodu, wartość odliczenia musi zostać ograniczona do jego wysokości.

Warunki odliczenia

Aby skorzystanie z ulgi było możliwe, muszą zostać spełnione pewne przesłanki. Te ustawodawca określił dosyć precyzyjnie. Wskazał on z jednej strony, komu darowizna może zostać przekazana, aby podlegała odliczeniu, z drugiej zaś w jaki sposób ją udokumentować.

I tak darowizna musi być przekazana na rzecz określonych organizacji pozarządowych (osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacji i stowarzyszeń) działających w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego, które nie są jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych i nie działają w celu osiągnięcia zysku.

 

1 2

następna

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (1)

 • Odliczenia od dochodu 2012: darowizny dla OPP

  bomi / 2013-04-03 11:41:32

  wreszcie dowiedziałam sie, ze moge odliczyć od dochodu darowiznę na rzecz stowarzyszenia prowadzącego działalność wspierającą rozwój edukacji, działalność charytatywną itd, które nie jest umieszczone w rejestrze Organizacji Pozytku Publicznego (do odpisu 1% podatku). Dzięki Bożena odpowiedz ] [ cytuj ]

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: