eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Ryczałt ewidencjonowany gdy firma w Danii i Polsce

Ryczałt ewidencjonowany gdy firma w Danii i Polsce

2013-04-28 10:22

Ryczałt ewidencjonowany gdy firma w Danii i Polsce

Ryczałt ewidencjonowany gdy firma w Danii i Polsce © s_l - Fotolia.com

Jeżeli działalność na terytorium Danii prowadzona jest za pośrednictwem położonego w tym państwie zakładu, przychód uzyskany z prowadzenia działalności, który może być przypisany temu zakładowi podlegać będzie opodatkowaniu zarówno w Danii jak i w państwie miejsca zamieszkania wnioskodawcy, czyli w Polsce. W takim przypadku w celu zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu należy zastosować. metoda wyłączenia z progresją. Ponieważ płaci on ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, zastosowanie metody wyłączenia z progresją nie wpłynie na zmianę stawki ryczałtu. Stanowisko takie zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 12.04.2013 r. nr ITPB1/415–82/13/MR.

Przeczytaj także: Podatek dochodowy gdy firma w Polsce a usługi we Francji

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Wnioskodawca w 2012 r. wykonywał działalność gospodarczą (usługi remontowo-budowlane) w Polsce i Danii. Działalność była wykonywana przez zakład w rozumieniu art. 5 Konwencji z dnia 6 grudnia 2001 r. między Rzeczpospolitą Polską a Królestwem Danii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku. Wnioskodawca wykonywał usługi dla jednej firmy duńskiej, której w 2012 r. wystawił 10 rachunków, zaś dla odbiorców polskich jedynie 2 rachunki. Przeważająca część jego dochodów została osiągnięta w Danii. Usługi te zostały opodatkowane ryczałtem ewidencjonowanym. Jednakże w wyniku przeprowadzonej przez duński urząd finansowy kontroli przychody uzyskane w Danii (udokumentowane rachunkami wystawionymi dla duńskiego odbiorcy) zostały opodatkowane w Danii podatkiem dochodowym. Wnioskodawca zadał pytanie, czy przychód opodatkowany w Danii będzie także opodatkowany w Polsce, czy winien on się tutaj rozliczyć jedynie z usług wykonanych na rzecz polskich odbiorców? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(…) Zgodnie z regulacją zawartą w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), osoby fizyczne jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

fot. s_l - Fotolia.com

Ryczałt ewidencjonowany gdy firma w Danii i Polsce

Jeżeli działalność na terytorium Danii prowadzona jest za pośrednictwem położonego w tym państwie zakładu, przychód uzyskany z prowadzenia działalności, który może być przypisany temu zakładowi podlegać będzie opodatkowaniu zarówno w Danii jak i w państwie miejsca zamieszkania wnioskodawcy, czyli w Polsce.


Stosownie natomiast do art. 4a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przepisy dotyczące nieograniczonego oraz ograniczonego obowiązku podatkowego – art. 3 ust. 1 i 1a, stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczypospolita Polska.

Na mocy art. 7 ust. 1 Konwencji z dnia 6 grudnia 2001 r. między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku (Dz. U. z 2003 r. Nr 43, poz. 368 ze zm.), zyski przedsiębiorstwa Umawiającego się Państwa podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie, chyba że przedsiębiorstwo prowadzi w drugim Umawiającym się Państwie działalność gospodarczą poprzez położony tam zakład. Jeżeli przedsiębiorstwo wykonuje działalność w ten sposób, to zyski przedsiębiorstwa mogą być opodatkowane w drugim Państwie, jednak tylko w takiej mierze, w jakiej można przypisać je temu zakładowi.

Analiza powyższego zapisu wskazuje m.in., że dochód przedsiębiorstwa, co do zasady, opodatkowany jest w państwie rezydencji, czyli w Polsce. W państwie zakładu - w Danii opodatkowany jest wyłącznie dochód uzyskany z tego zakładu.

Wskazać należy, że wzór umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania zawieranych przez Polskę stanowi Modelowa Konwencja, jak i brzmienie Komentarza do niej. Zostały one wypracowane w drodze konsensusu przez wszystkie państwa członkowskie OECD, które zobowiązały się tym samym do stosowania zawartych w nich postanowień.

Modelowa Konwencja, jak i Komentarz do niej nie są źródłem powszechnie obowiązującego prawa, natomiast stanowią wskazówkę, jak należy interpretować zapisy umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania. Zatem, obowiązki podatkowe podmiotów z siedzibą w odrębnych państwach należy rozpatrywać z uwzględnieniem postanowień umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania oraz Modelowej Konwencji OECD wraz z Komentarzem.

Warunek określony w art. 7 ust. 1 ww. umowy należy interpretować zgodnie z Komentarzem do Modelowej Konwencji w Sprawie Podatku od Dochodu i Majątku (OECD) (pkt 3 Komentarza do art. 7 ust. 1), przyjmując, że przedsiębiorstwo jednego Państwa nie może być opodatkowane w drugim Państwie, chyba że prowadzi ono w tym drugim Państwie działalność handlową lub przemysłową za pośrednictwem położonego w tym Państwie zakładu.

Zgodnie z Komentarzem do Konwencji Modelowej OECD (pkt 4 Komentarza do art. 3 ust. 1) fakt, czy działalność jest prowadzona w ramach przedsiębiorstwa powinien być interpretowany na podstawie ustawodawstwa wewnętrznego poszczególnych Państw. Termin „przedsiębiorstwo” należy przy tym rozumieć nie w znaczeniu podmiotowym, ale jako prowadzenie działalności handlowej lub przemysłowej przez rezydenta państwa będącego stroną umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Zgodnie z art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej - oznacza to działalność zarobkową:
• wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
• polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
• * polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych.
-prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

 

1 2 3

następna

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: