eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Przekształcenie spółki jawnej w z o.o. a podatek VAT

Przekształcenie spółki jawnej w z o.o. a podatek VAT

2013-09-25 13:34

Przekształcenie spółki jawnej w z o.o. a podatek VAT

Przekształcenie spółki jawnej w z o.o. a podatek VAT © Yong Hian Lim - Fotolia.com

Czynność przekształcenia spółki jawnej w spółkę z o.o. skutkować będzie przejściem praw i obowiązków podatkowych ze spółki przekształcanej na spółkę przekształconą. Nie nastąpi rozwiązanie spółki jawnej, lecz zmiana formy prawnej prowadzonej działalności. Czynność ta nie będzie stanowić ani odpłatnej dostawy towarów, ani odpłatnego świadczenia usług. Stanowisko takie zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 04.09.2013 r. nr IPTPP2/443-502/13-2/JS.

Przeczytaj także: Podatek VAT: przekształcenie spółki z o.o. w jawną

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Spółka jawna, będąca czynnym podatnikiem VAT, w przyszłości może zostać przekształcona w spółkę z o.o. Przekształcenie takie byłoby dokonane w trybie art. 551 i następnych ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. W wyniku przekształcenia wartość kapitału zakładowego spółki z o.o. nie będzie wyższa od majątku spółki jawnej. Zmianie nie ulegnie także wysokość wkładów poszczególnych wspólników spółki jawnej, którzy wskutek przekształcenia staną się udziałowcami spółki z o.o. Zadano pytanie, czy czynność przekształcenia spółki będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(…) Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Dostawą towarów, w rozumieniu art. 7 ustawy, jest przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (…).

fot. Yong Hian Lim - Fotolia.com

Przekształcenie spółki jawnej w z o.o. a podatek VAT

Czynność przekształcenia spółki jawnej w spółkę z o.o. skutkować będzie przejściem praw i obowiązków podatkowych ze spółki przekształcanej na spółkę przekształconą. Nie nastąpi rozwiązanie spółki jawnej, lecz zmiana formy prawnej prowadzonej działalności. Czynność ta nie będzie stanowić ani odpłatnej dostawy towarów, ani odpłatnego świadczenia usług.


Niemniej jednak w stosunku do świadczonej usługi muszą być przy tym spełnione następujące warunki:
• w następstwie zobowiązania, w wykonaniu którego usługa jest świadczona, druga strona (wierzyciel/nabywca) jest bezpośrednim beneficjentem świadczenia,
• świadczonej usłudze odpowiada świadczenie wzajemne ze strony nabywcy (wynagrodzenie).

Należy podkreślić, iż obydwa ww. warunki winny być spełnione łącznie, aby świadczenie podlegało, jako usługa, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Pod pojęciem odpłatności świadczenia usług rozumieć należy prawo podmiotu świadczącego usługę do żądania od nabywcy towaru, odbiorcy usługi lub osoby trzeciej zapłaty ceny lub ekwiwalentu (np. w postaci świadczenia wzajemnego).

W konsekwencji powyższego należy stwierdzić, iż opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług będzie podlegało tylko to świadczenie (usługa), w przypadku którego istnieje konsument, tj. odbiorca świadczenia odnoszący z niego choćby potencjalną korzyść. Dopóki nie istnieje podmiot, który odnosiłby lub powinien odnosić konkretne korzyści o charakterze majątkowym związanym z danym świadczeniem, dopóty świadczenie to nie będzie usługą podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Należy wskazać, że podstawę prawną przekształceń spółek prawa handlowego stanowią przepisy działu III ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.), zwanej dalej k.s.h.

Zgodnie z art. 551 § 1 k.s.h. spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna (spółka przekształcana) może być przekształcona w inną spółkę handlową (spółkę przekształconą).

W myśl art. 551 § 4 k.s.h. nie może być przekształcana spółka w likwidacji, która rozpoczęła podział majątku, ani spółka w upadłości.

 

1 2

następna

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: