eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Zapłata w złotych faktur walutowych w podatku dochodowym

Zapłata w złotych faktur walutowych w podatku dochodowym

2016-07-25 13:53

Zapłata w złotych faktur walutowych w podatku dochodowym

Zapłata w złotych faktur walutowych w podatku dochodowym © Andrey Popov - Fotolia.com

Transakcje zawierane w walutach obcych na potrzeby rozliczeń podatkowych muszą być przeliczane na złote polskie. A ponieważ moment ujęcia przychodu bądź kosztu różni się z reguły od faktycznego momentu otrzymania/uregulowania płatności, powyższe wymaga rozliczania różnic kursowych.
Ustawodawca regulacje w zakresie różnić kursowych zawarł w art. 24c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i odpowiednio art. 15a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przepisy te określają pojęcia ujemnych i dodatnich różnic kursowych.
Podatkowe dodatnie różnice kursowe powstają m.in. wówczas, gdy:
  • wartość przychodu należnego wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu jest niższa od wartości tego przychodu w dniu jego otrzymania, przeliczonej wg faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia, lub
  • wartość poniesionego kosztu wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez NBP jest wyższa od wartości tego kosztu w dniu zapłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia.

Z kolei podatkowe ujemne różnice kursowe powstają m.in. gdy:
  • wartość przychodu należnego wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez NBP jest wyższa od wartości tego przychodu w dniu jego otrzymania, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia, lub
  • wartość poniesionego kosztu wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez NBP jest niższa od wartości tego kosztu w dniu zapłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia.

fot. Andrey Popov - Fotolia.com

Zapłata w złotych faktur walutowych w podatku dochodowym

Transakcje zawierane w walutach obcych na potrzeby rozliczeń podatkowych muszą być przeliczane na złote polskie. A ponieważ moment ujęcia przychodu bądź kosztu różni się z reguły od faktycznego momentu otrzymania/uregulowania płatności, powyższe wymaga rozliczania różnic kursowych.


Aby powstały podatkowe różnice kursowe, dana transakcja musi spełniać łączniedwa warunki:
  • przychód należny bądź koszt uzyskania przychodu musi być wyrażony w walucie obcej,
  • zapłata musi nastąpić w walucie obcej.

W praktyce gospodarczej można natomiast bardzo często spotkać sytuacje, w której to faktura dokumentująca przychód należny bądź koszt uzyskania przychodu jest wprawdzie wystawiona w walucie obcej, niemniej sama zapłata należności bądź zobowiązania następuje już w walucie polskiej (bądź odwrotnie). Czy w związku z tym w takich przypadkach różnicami kursowymi nie trzeba się przejmować?
Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 27.10.2015 r. nr ILPB1/4511-1-1072/15-2/TW wyjaśnił, że nie są uznawane za różnice kursowe dla celów podatkowych różnice wynikające z kursów walut, jeśli np. zobowiązanie czy należność wyrażone są w walucie obcej a sama zapłata (w jakiejkolwiek formie) następuje w złotówkach lub odwrotnie – zobowiązanie bądź należność wyrażone są w złotówkach, a zapłata dokonywana jest w walucie obcej.

Ustawodawca w art. 24c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazał jednoznacznie sytuacje, w których możliwe jest ustalenie różnic kursowych dla celów podatkowych. Różnice kursowe powstałe w okolicznościach, które nie mieszczą się w tym katalogu, nie wpływają na wysokość osiąganych przychodów oraz ponoszonych kosztów.

Po jakim kursie należy zatem przeliczyć tutaj przychód bądź koszt podatkowy?
Otóż w przypadku przychodów przeliczenia takiego należy dokonać po średnim kursie NBP ogłaszanym dla danej waluty z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu. Kurs ten jest zatem uzależniony od momentu powstania przychodu podatkowego.

Przypomnijmy, iż reguła ogólna powstania przychodu mówi, że momentem jego powstanie jest dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień:
  • wystawienia faktury albo
  • uregulowania należności.

To z wyżej wymienionych zdarzeń, które wystąpi jako pierwsze, generuje moment powstania przychodu podatkowego.

W przypadku kosztów uzyskania przychodu sprawa jest bardziej skomplikowana. Tutaj bowiem w zależności od tego, jakie zasady prowadzenia ksiąg podatkowych podatnik stosuje, koszty powstają w dacie wystawienia dokumentów je potwierdzających czy też w dniu ich ujęcia w księgach.

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: