eGospodarka.pl
wiadomość od św. Mikołaja

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Rozliczenie dochodów niani w PIT za 2017 r.

Rozliczenie dochodów niani w PIT za 2017 r.

2018-01-05 13:04

Rozliczenie dochodów niani w PIT za 2017 r.

Niania rozlicza się na PIT-36 © serQ - Fotolia.com

Rodzice dziecka, mimo że nie prowadzą działalności gospodarczej, mogą zatrudnić do pomocy w opiece nad nim nianię. Jest to tzw. umowa uaktywniająca zawierana pomiędzy dwoma podmiotami nieprowadzącymi działalności gospodarczej, czyli nianią i rodzicami (bądź jednym rodzicem). Uzyskiwane z tego tytułu wynagrodzenie przez nianię oczywiście jest opodatkowane, ale na zasadach szczególnych.
Przychody uzyskiwane w związku z zawartymi umowami o pracę są zaliczane do przychodów z pracy. Jeżeli natomiast wynagrodzenie jest wypłacane w związku z zawartą umową cywilnoprawną, to co do zasady zalicza się je do przychodów z działalności wykonywanej osobiście. Tak jednak jest wówczas, gdy nie-przedsiębiorca zawiera ową umowę z przedsiębiorcą (zleceniodawcą) czy inną instytucją.

Z kolei w sytuacji, gdy umowa jest zawarta pomiędzy dwiema osobami bez działalności gospodarczej, wypłacane z tego tytułu wynagrodzenie stanowi przychód z innych źródeł.
Efektem takiego stanu rzeczy jest to, że rodzic dziecka zawierający umowę z nianią nie pełni z tego tytułu obowiązków płatnika w podatku dochodowym, a więc nie pobiera zaliczek na podatek dochodowy od wypłaconego wynagrodzenia ani też nie sporządza i nie przekazuje niani ani organowi podatkowemu deklaracji i informacji podatkowych, np. PIT-11, PIT-4R.

Wynagrodzenie niani z tytułu opieki nad dziećmi, a zaliczane do przychodów z innych źródeł, opodatkowane jest skalą podatkową. Opodatkowany jest tutaj zatem dochód, a więc różnica pomiędzy osiągniętym przychodem a kosztami jego uzyskania.
Do wynagrodzenia niani stosuje się koszty uzyskania przychodu w wysokości 20% uzyskanego przychodu, z tym, że oblicza się je od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika (rodzica) lub opłacone przez podatnika (nianię) w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, których podstawę wymiaru stanowi ten przychód.

fot. serQ - Fotolia.com

Niania rozlicza się na PIT-36

Dochody uzyskane z tytułu zawartej przez nianię umowy uaktywniającej są opodatkowane PIT-em. Zastosowanie ma do nich skala podatkowe, zaś rozliczenie przyjmuje szczególną formę. Nie występuje tutaj bowiem płatnik podatku. W efekcie wszelkie obowiązki związane z rozliczenie takich dochodów ciążą na niani.


Można tutaj także zastosować koszty faktycznie poniesione. Aby jednak było to możliwe, muszą one być wyższe od kosztów ryczałtowych oraz winny one być udokumentowane (czyli niania powinna posiadać dowody potwierdzające poniesione koszty, a te muszą wykazywać związek z uzyskiwanymi przychodami z tytułu opieki nad dzieckiem bądź dziećmi).

Dobrowolne zaliczki na podatek


Przychody z innych źródeł z reguły są opodatkowane dopiero w rocznym zeznaniu podatkowym. Niania może jednak podjąć decyzję o odprowadzaniu z tego tytułu zaliczek na podatek dochodowy w ciągu roku podatkowego. Wówczas zaliczki takie należy obliczać za okresy miesięczne. Przy liczeniu zaliczki stosowana jest z reguły 18% stawka podatku.
Jeżeli niania podejmie decyzję o wpłacaniu miesięcznych zaliczek na podatek, będzie musiała ją stosować przez cały rok. Wpłata chociażby jednej zaliczki na podatek skutkować bowiem będzie tym, że nie można zrezygnować z ich wpłacania do końca roku podatkowego.

Zaliczki takie winny być przekazywane na konto fiskusa do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskano dochód, a za grudzień w terminie złożenia zeznania podatkowego.

Rozliczenie na PIT-36


Dochody opodatkowane skalą podatkową, w stosunku do których nie występuje płatnik podatku, rozliczane są tylko na jednym formularzu: PIT-36. Z zarobionych w danym roku pieniędzy niania powinna rozliczyć się do końca kwietnia roku następnego (w tym terminie trzeba też wpłacić ewentualny podatek).

Odliczenie składek ZUS


Przychody niani z tytułu zawartej umowy uaktywniającej stanowią podstawę do naliczania składek ZUS. Należy jednak pamiętać, że składki na ubezpieczenia społeczne (z wyjątkiem składki chorobowej) i zdrowotne niani obliczone od podstawy, którą stanowi kwota nie wyższa niż kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę, opłaca ZUS. Składki te są w całości finansowane z budżetu państwa niezależnie od tego, czy niania podlega ubezpieczeniu obowiązkowo czy dobrowolnie.
Składki finansowane ze środków ZUS nie podlegają odliczeniu.

Jeżeli niania postanowi, że chce podlegać ubezpieczeniu zdrowotnemu, składkę z tego tytułu musi sfinansować z własnych środków. Wówczas podlega ona odliczeniu od przychodu.

Odliczyć można również składki liczone od podstawy ich naliczenia przekraczającej wartość minimalnego wynagrodzenia za pracę, którą finansuje niania i rodzic (odliczeniu podlegają składki w części finansowanej przez nianię). Przypomnijmy, że składki na ubezpieczenie społeczne pomniejszają dochód, zaś składka zdrowotna podatek (odliczenie nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru tej składki).
Z tytułu uzyskiwania dochodów z umowy uaktywniającej niania nie otrzyma PIT-11. W związku z tym, dla prawidłowego rozliczenia się, niania powinna wykorzystać wszelkie inne dokumenty potwierdzające wysokość uzyskanego przychodu czy zapłaconych składek (tj. zawartą umowę, pokwitowania otrzymania pieniędzy, przelewy bankowe, przekazy pocztowe, dokumenty rozliczeniowe przekazane do ZUS itp.).

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.