eGospodarka.pl
wiadomość od św. Mikołaja

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Odliczenia od dochodu 2010: ulga rehabilitacyjna

Odliczenia od dochodu 2010: ulga rehabilitacyjna

2011-02-01 12:37

Osoby niepełnosprawne, a także podatnicy mający na utrzymaniu takie osoby, w rocznym PIT za 2010 r. mogą skorzystać z odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych osób niepełnosprawnych. W zależności od tego, czego dany wydatek dotyczył, może on być odliczony w wysokości faktycznie poniesionej lub zryczałtowanej.
Ulga rehabilitacyjna (taką jej nazwą potocznie operują zarówno podatnicy jak i pracownicy organów podatkowych) jest uregulowana w art. 26 ust. 1 pkt 6, ust. 7a-7g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej updof), które to wskazują co można odliczyć, w jakiej wysokości oraz kto z tego odliczenia może skorzystać.

Kto jest uprawniony do ulgi

Wskazane wyżej przepisy stanowią, że zarówno podatnik będący osobą niepełnosprawną, jak i podatnik, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne (takie jak: współmałżonek, dzieci własne i przysposobione, dzieci obce przyjęte na wychowanie, pasierbowie, rodzice, rodzice współmałżonka, rodzeństwo, ojczym, macocha, zięciowie i synowe), może odliczyć od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych. Należy przy tym pamiętać, iż w przypadku podatnika mającego na utrzymaniu osoby niepełnosprawne ulga ta przysługuje pod warunkiem, że w roku podatkowym dochody osób niepełnosprawnych nie przekroczyły kwoty 9 120 zł.

Konieczne jest także udokumentowanie niepełnosprawności. W tym celu osoba niepełnosprawna musi posiadać:
  1. orzeczenie o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, określonych w odrębnych przepisach, lub
  2. decyzję przyznającą rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową, albo rentę socjalną, albo
  3. orzeczenie o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia, wydanego na podstawie odrębnych przepisów.
Dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność może być także orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez właściwy organ na podstawie odrębnych przepisów obowiązujących do dnia 31 sierpnia 1997 r.

Co można odliczyć?

Katalog odliczeń jest stosunkowo szeroki. Został on określonyw art. 26 ust. 7a updof. Mówi on, że odliczeniu podlegają wydatki na:
1) adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
2) przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
3) zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego,
4) zakup wydawnictw i materiałów (pomocy) szkoleniowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
5) odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym,
6) odpłatność za pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, za pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne,
7) opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa, w kwocie nie przekraczającej w roku podatkowym 2.280 zł,
8) utrzymanie przez osoby niewidome, o których mowa w poprzednim punkcie, psa przewodnika - w wysokości nie przekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł,
9) opiekę pielęgniarską w domu nad osobą niepełnosprawną w okresie przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie się oraz usługi opiekuńcze świadczone dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do I grupy inwalidztwa,
10) opłacenie tłumacza języka migowego,
11) kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25 roku życia,
12) leki - w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo),
13) odpłatny, konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne:
a) osoby niepełnosprawnej - karetką transportu sanitarnego,
b) osoby niepełnosprawnej, zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa, oraz dzieci niepełnosprawnych do lat 16 - również innymi środkami transportu niż wymienione w lit. a),
14) używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne - w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł,
15) odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego związane z pobytem:
a) na turnusie rehabilitacyjnym,
b) w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych,
c) na koloniach i obozach dla dzieci i młodzieży, które nie ukończyły 25 roku.

Istotne dowody

Wysokość wydatków podlegających odliczeniu określa się co do zasady w ich faktycznej wysokości na podstawie dokumentów stwierdzających poniesienie danego wydatku. Odstępstwem od reguły są tutaj wydatki wymienione wyżej w pkt 7, 8 i 14, dla których ustawodawca przewidział kwoty zryczałtowane odliczenia i których nie trzeba dokumentować dowodami ich poniesienia. Osoba chcąca z nich skorzystać powinna jednak potrafić uprawdopodobnić ich poniesienie (np. posiadać kartę zabiegów rehabilitacyjnych, pokwitowania od przewodników wypłaconych im kwot, czy tez inne dowody wskazujące na poniesienie wydatków, w tym także zeznania świadków).

Gdy zwrot wydatków, ulga nie przysługuje

Wydatki na cele rehabilitacyjne oraz związane z ułatwieniem czynności życiowych osoby niepełnosprawnej podlegają odliczeniu jedynie w wówczas, gdy nie zostały sfinansowane (dofinansowane) ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych albo nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie. W przypadku gdy wydatki były częściowo sfinansowane (dofinansowane) z tych funduszy (środków), odliczeniu podlega różnica pomiędzy poniesionymi wydatkami a kwotą sfinansowaną (dofinansowaną) z tych funduszy (środków) lub zwróconą w jakiejkolwiek formie.

Od jakich dochodów odliczyć?

Z ulgi na Internet mogą skorzystać podatnicy rozliczający się z podatku dochodowego na zasadach ogólnych wg skali podatkowej (PIT-36 lub PIT-37) oraz płacący ryczałt ewidencjonowany (PIT-28).

Do pobrania


Rozliczenia roczne - formularze

Oceń

1 1

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.