eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Zakup klimatyzacji odliczysz w zeznaniu podatkowym

Zakup klimatyzacji odliczysz w zeznaniu podatkowym

2022-03-16 11:22

Zakup klimatyzacji odliczysz w zeznaniu podatkowym

Zakup klimatyzacji odliczysz w zeznaniu podatkowym © pixabay.com

Dzięki uldze termomodernizacyjnej podatnicy mogą zaoszczędzić na podatku. Tę uwzględnia się w rocznym PIT i obejmuje ona wydatki związane z termomodernizacją budynku mieszkalnego, które mają na celu zmniejszenie jego zapotrzebowania na energię, w tym cieplną. Czy mieści się tutaj również klimatyzacja?

Przeczytaj także: Rozliczenie ulgi termomodernizacyjnej na przestrzeni lat podatkowych

Co mówią przepisy?


Ulga termomodernizacyjna została określona w art. 26h ustawy o PIT, który wskazuje, że podatnik będący właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego ma prawo odliczyć od podstawy obliczenia podatku, ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1 (skala podatkowa) lub art. 30c ust. 2 (podatek liniowy), wydatki poniesione w roku podatkowym na materiały budowlane, urządzenia i usługi, związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w tym budynku, które zostanie zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

fot. pixabay.com

Zakup klimatyzacji odliczysz w zeznaniu podatkowym

Zakup i montaż w budynku mieszkalnym zwykłej klimatyzacji nie pozwala na skorzystanie z ulgi termomodernizacyjnej. Jeżeli jednak klimatyzator będzie miał funkcję pompy ciepła, odliczenie będzie już przysługiwać.


Przedsięwzięciem termomodernizacyjnym jest tutaj przedsięwzięcie, którego przedmiotem jest (art. 2 pkt 2 ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków):
a) ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania do budynków mieszkalnych, budynków zbiorowego zamieszkania oraz budynków stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego służących do wykonywania przez nie zadań publicznych,
b) ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła, jeżeli budynki wymienione w lit. a, do których dostarczana jest z tych sieci energia, spełniają wymagania w zakresie oszczędności energii, określone w przepisach prawa budowlanego, lub zostały podjęte działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do tych budynków,
c) wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynków wymienionych w lit. a,
d) całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.

Sama ulga jest limitowana. Jeden podatnik może odliczyć maksymalnie kwotę 53.000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których jest właścicielem lub współwłaścicielem. Jeżeli budynek ma kilku właścicieli, każdemu przysługuje odrębny limit.

Wysokość wydatków jest ustalana na podstawie faktur wystawionych przez podatnika VAT niekorzystającego ze zwolnienia od tego podatku, zaś jako datę poniesienia wydatku przyjmuje się tutaj datę wystawienia faktury (co zostało doprecyzowane od 2022 r.).

Kwota odliczenia nieznajdująca pokrycia w rocznym dochodzie podatnika podlega odliczeniu w kolejnych latach, nie dłużej jednak niż przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Co można odliczyć


Tworząc przepisy ulgi termomodernizacyjnej w ustawie o PIT ustawodawca jednocześnie opracował też przepisy wykonawcze określające katalog wydatków podlegających odliczeniu. Katalog ten znalazł się w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Rozporządzenie to osobno określa materiały budowlane i urządzenia oraz usługi rozliczane w ramach ulgi. I tak jeżeli chodzi o materiały budowlane i urządzenia, w uldze można uwzględnić:
1) materiały budowlane wykorzystywane do docieplenia przegród budowlanych, płyt balkonowych oraz fundamentów wchodzące w skład systemów dociepleń lub wykorzystywane do zabezpieczenia przed zawilgoceniem;
2) węzeł cieplny wraz z programatorem temperatury;
3) kocioł gazowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin;
4) kocioł olejowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin;
5) zbiornik na gaz lub zbiornik na olej;
6) kocioł przeznaczony wyłącznie do spalania biomasy, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4a lit. c ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2021 r. poz. 133, 694, 1093 i 1642), spełniający co najmniej wymagania określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe (Dz. Urz. UE L 193 z 21.07.2015, str. 100, z późn. zm.) - jeżeli eksploatacji takiego kotła nie zakazuje uchwała przyjęta na podstawie art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 i 2127);
7) przyłącze do sieci ciepłowniczej lub gazowej;
8) materiały budowlane wchodzące w skład instalacji ogrzewczej;
9) materiały budowlane wchodzące w skład instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej;
10) materiały budowlane wchodzące w skład systemu ogrzewania elektrycznego;
11) pompa ciepła wraz z osprzętem;
12) kolektor słoneczny wraz z osprzętem;
13) ogniwo fotowoltaiczne wraz z osprzętem;
14) stolarka okienna i drzwiowa, w tym okna, okna połaciowe wraz z systemami montażowymi, drzwi balkonowe, bramy garażowe, powierzchnie przezroczyste nieotwieralne;
15) materiały budowlane składające się na system wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła lub odzyskiem ciepła i chłodu.
Ważne!
Poczynając od roku 2022 r. w ramach ulgi termomodernizacyjnej nie można już rozliczyć wydatków na kotły na paliwa stałe, z wyjątkiem biomasy. Ulgi nie rozliczą już zatem przykładowo osoby montujące kotły na ekogroszek.

W katalogu usług rozliczanych w ramach ulgi znalazły się natomiast:
1) wykonanie audytu energetycznego budynku przed realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego;
2) wykonanie analizy termograficznej budynku;
3) wykonanie dokumentacji projektowej związanej z pracami termomodernizacyjnymi;
4) wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej;
5) docieplenie przegród budowlanych lub płyt balkonowych lub fundamentów;
6) wymiana stolarki zewnętrznej np.: okien, okien połaciowych, drzwi balkonowych, drzwi zewnętrznych, bram garażowych, powierzchni przezroczystych nieotwieralnych;
7) wymiana elementów istniejącej instalacji ogrzewczej lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej lub wykonanie nowej instalacji wewnętrznej ogrzewania lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej;
8) montaż kotła gazowego kondensacyjnego;
9) montaż kotła olejowego kondensacyjnego;
10) montaż pompy ciepła;
11) montaż kolektora słonecznego;
12) montaż systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła z powietrza wywiewanego;
13) montaż instalacji fotowoltaicznej;
14) uruchomienie i regulacja źródła ciepła oraz analiza spalin;
15) regulacja i równoważenie hydrauliczne instalacji;
16) demontaż źródła ciepła na paliwo stałe.

Ulga termomodernizacyjna na klimatyzator?


W powyższym katalogu materiałów budowlanych, urządzeń i usług rozliczanych w ramach ulgi termomodernizacyjnych nie znajdziemy klimatyzacji. To zatem nasuwa wniosek, że jej zamontowanie w budynku mieszkalnym do ulgi nie uprawnia. I tak w rzeczywistości jest, z jednym jednak zastrzeżeniem. Obecnie na rynku dostępne są bowiem klimatyzatory z funkcją pompy ciepła typu powietrze-powietrze.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 04.03.2022 r. nr 0113-KDIPT2-2.4011.1198.2021.2.MK podkreślił, że taki klimatyzator spełnia definicję pompy ciepła wraz z osprzętem. W rezultacie jego zakup pozwala podatnikowi na skorzystanie z ulgi termomodernizacyjnej.

Reasumując zakup i montaż w budynku mieszkalnym zwykłej klimatyzacji nie pozwala na skorzystanie z ulgi termomodernizacyjnej. Jeżeli jednak klimatyzator będzie miał funkcję pompy ciepła, odliczenie będzie już przysługiwać – do limitu 53.000 zł na każdego współwłaściciela budynku mieszkalnego.

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: