eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Ulga na zakup pierwszej kasy fiskalnej

Ulga na zakup pierwszej kasy fiskalnej

2013-10-24 13:07

Ulga na zakup pierwszej kasy fiskalnej

Ulga na zakup pierwszej kasy fiskalnej © Paylessimages - Fotolia.com

Jeżeli pierwsza dokonana sprzedaż, która została zarejestrowana na kasie fiskalnej nastąpiła w dniu 30 marca 2013 r., a w okresie od momentu powstania obowiązku rejestrowania sprzedaży na kasie rejestrującej do jej zainstalowania podatniczka nie dokonała żadnych czynności podatkowych wpływających na konieczność posiadania kasy, ma ona prawo do ulgi na zakup tego urządzenia. Stanowisko takie zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 18.09.2013 r. nr IPPP2/443-644/13-4/RR.

Przeczytaj także: Ulga na zakup kasy fiskalnej a zawieszenie firmy

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

12 lutego 2013 r. wnioskodawczyni złożyła oświadczenie o rozpoczęciu ewidencjonowania obrotów za pomocą kasy fiskalnej z dniem 1 marca 2013 r. Następnie 12 marca 2013 r. zakupiła kasę za kwotę 1 300 zł (zapłata nastąpiła gotówką, co zostało odnotowane na fakturze zakupu), której fiskalizacja nastąpiła z dniem 15 marca 2013 r. Pierwsza dokonana sprzedaż nastąpiła zaś 30 marca 2013 r. i została ona zarejestrowana na kasie. Wnioskodawczyni zadała pytanie, czy przysługuje jej zwrot za zakup kasy rejestrującej? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(…) Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu tym podatkiem podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (…) – art. 7 ust. 1 ustawy.

fot. Paylessimages - Fotolia.com

Ulga na zakup pierwszej kasy fiskalnej

Jeżeli pierwsza dokonana sprzedaż, która została zarejestrowana na kasie fiskalnej nastąpiła w dniu 30 marca 2013 r., a w okresie od momentu powstania obowiązku rejestrowania sprzedaży na kasie rejestrującej do jej zainstalowania podatniczka nie dokonała żadnych czynności podatkowych wpływających na konieczność posiadania kasy, ma ona prawo do ulgi na zakup tego urządzenia.


Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Na mocy art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

W myśl art. 111 ust. 1 ustawy, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Zgodnie z art. 111 ust. 4 ustawy, podatnicy, którzy rozpoczynają ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach, mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł.

Jak wynika z powyższego przepisu, odliczenie (ulga) przysługuje tylko przy zakupie kas w związku z wypełnieniem powstającego po raz pierwszy u danego podatnika obowiązku ewidencjonowania. Przepis ten stanowi bowiem o ulgach przysługujących przy zakupie kas rejestrujących zgłoszonych na dzień powstania obowiązku ewidencjonowania.

Zatem, ustawodawca utożsamia dzień rozpoczęcia ewidencjonowania z dniem powstania obowiązku ewidencjonowania. Art. 111 ust. 4 ustawy, stosuje tryb warunkowy i odnosi się do podatników, którzy wcześniej nie byli obowiązani do prowadzenia ewidencji obrotów i kwot podatku należnego za pomocą kas rejestrujących.

W tym miejscu należy podkreślić, iż kwestia odliczenia kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej została szczegółowo uregulowana przepisami aktów wykonawczych do ustawy. I tak, na mocy delegacji ustawowej zawartej w art. 111 ust. 7 pkt 1 ustawy, minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia określi sposób, warunki i tryb odliczania od kwoty podatku należnego (zwrotu) kwoty, o której mowa ust. 4 i 5, uwzględniając obowiązki podatników związane ze składaniem deklaracji podatkowej oraz przeciwdziałanie nadużyciom związanym z wypłatą (zwrotem) tych kwot.
Przeczytaj także: Ulga na zakupy kasy fiskalnej Ulga na zakupy kasy fiskalnej

 

1 2

następna

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: