eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Ulga na zakupy kasy fiskalnej

Ulga na zakupy kasy fiskalnej

2011-08-17 13:22

Podatnicy instalujący po raz pierwszy kasy fiskalne, w przewidzianych ustawowo terminach, mają prawo do tzw. ulgi na zakup kasy. Polega ona na odzyskaniu części wydatków poniesionych na nabycie tychże urządzeń. Jak zwrot ten nastąpi zależy głównie od sytuacji podatnika.

Przeczytaj także: Likwidacja firmy a ulga na zakup kasy

Sam limit odliczenia został określony w art. 111 ust. 4 ustawy o VAT. Mówi on, że podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach, mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania w wysokości 90 % jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł.

Pozostałe regulacje w zakresie skorzystania z powyższej ulgi znalazły się natomiast w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących.

Zgodnie z nim z ulgi podatnicy korzystają przede wszystkim poprzez deklarację VAT wykazując w niej w odpowiedniej pozycji określone kwoty. Rozpoczęcie korzystania z ulgi (w deklaracji) może nastąpić najwcześniej za ten okres rozliczeniowy, w którym podatnik rozpocznie ewidencjonowanie sprzedaży przy użyciu kasy fiskalnej.

Co do zasady kwota odliczenia w danym okresie nie może być wyższa od kwoty różnicy między kwotą podatku należnego a kwotą podatku naliczonego, o których mowa w art. 86 ustawy o VAT, czyli w uproszczeniu mówiąc wyższa od kwoty podatku należnego podlegającego wpłacie do urzędu skarbowego, jaka by wystąpiła bez korzystania z tejże ulgi.
W tym przypadku nie stoi nic na przeszkodzie, aby podatnik wykorzystał całą ulgę na zakup kasy jednorazowo, o ile oczywiście kwota podatku należnego jest odpowiednio wysoka.

Ustawodawca przewidział jednak możliwość skorzystania z tejże ulgi przez podatników, u których wartość podatku naliczonego jest wyższa tudzież równa wartości podatku należnego. W takim przypadku kwota odliczenia nie może przekroczyć równowartości:
1) 25 % kwoty odpowiadającej 90 % jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 175 zł - jeżeli podatnik składa deklaracje za okresy miesięczne, lub
2) 50 % kwoty odpowiadającej 90 % jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 350 zł - jeżeli podatnik składa deklaracje za okresy kwartalne.

Tym samym na pełne skorzystanie z odliczenia podatnicy wykazujący nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym muszą czekać co najmniej aż cztery miesiące (jeżeli składają deklaracje VAT za okresy miesięczne) bądź dwa kwartały (gdy składają te deklaracje za okresy kwartalne).

Ulga na zakup kasy fiskalnej przysługuje także taksówkarzom korzystającym z opodatkowania w formie zryczałtowanej. Tutaj każdorazowa kwota odliczenia nie może przekroczyć kwoty, która winna podlegać wpłacie do urzędu skarbowego.

Z ulgi mogą skorzystać nie tylko czynni podatnicy VAT, ale i korzystający ze zwolnień od tego podatku. W takim przypadku zwrot jest dokonywany na wniosek podatnika składany do właściwego urzędu skarbowego. Winien on zawierać imię i nazwisko lub nazwę podatnika, jego dane adresowe oraz numer identyfikacji podatkowej, a w przypadku podatników świadczących usługi przewozów osób i ładunków taksówkami osobowymi i bagażowymi - dodatkowo informację o numerze licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką oraz numerze rejestracyjnym i bocznym taksówki, w której zainstalowano kasę rejestrującą. Do wniosku tego dołącza się ponadto:
1) dane określające imię i nazwisko albo nazwę podmiotu prowadzącego serwis kas, który dokonał fiskalizacji kasy rejestrującej;
2) oryginał faktury potwierdzającej zakup kasy rejestrującej wraz z dowodem zapłaty całej należności za kasę rejestrującą;
3) informacje o numerze rachunku bankowego podatnika lub jego rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, na który należy dokonać zwrotu;
4) fotokopię świadectwa przeprowadzonej legalizacji ponownej taksometru współpracującego z kasą o zastosowaniu specjalnym służącą do prowadzenia ewidencji przy świadczeniu tych usług, w tym również zintegrowanego w jednej obudowie z kasą - w przypadku podatników świadczących usługi przewozu osób i ładunków taksówkami osobowymi i bagażowymi.

Stosowny zwrot następuje na rachunek podatnika w terminie 25 dni od daty złożenia wniosku w urzędzie skarbowym.

Należy pamiętać, że ulgi można skorzystać pod warunkiem, że podatnik zobowiązanie z tytułu zakupu kasy fiskalnej.

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: