eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Ulga na zakup kasy fiskalnej stanowiącej środek trwały

Ulga na zakup kasy fiskalnej stanowiącej środek trwały

2014-09-09 12:34

Ulga na zakup kasy fiskalnej stanowiącej środek trwały

Kasa fiskalna © uwimages - Fotolia.com

Grono przedsiębiorców ewidencjonujących sprzedaż na rzecz tzw. osób prywatnych za pomocą kas rejestrujących jest bardzo szerokie, a zgodnie z planowanymi zmianami dotyczącymi zwolnień w tym zakresie, w przyszłym - 2015 roku ulegnie kolejnemu powiększeniu. Niemniej zakupując takie urządzenie po raz pierwszy warto pamiętać, że podatnik może skorzystać z tzw. ulgi na zakup kasy. Co ważne, ulga ta nie wywołuje skutków w podatku dochodowym.

Przeczytaj także: Rozliczenie zakupu kasy fiskalnej

Ulga ta, w zasadniczej części, została określona w art. 111 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług mówiącym, że podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach, mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł.

Co ważne, prawo do owej ulgi mają nie tylko czynni podatnicy VAT, ale także korzystający ze zwolnienia. W przypadku tych ostatnich urząd skarbowy dokonuje zwrotu kwoty określonej wyżej na rachunek bankowy podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, w terminie do 25. dnia od dnia złożenia wniosku przez podatnika (art. 111 ust. 5 ustawy o VAT).
Ulga przysługuje nie tylko na jedną, a wszystkie kasy fiskalne zgłoszone fiskusowi na dzień rozpoczęcia ewidencjonowania. Niestety te urządzenia, które w tym terminie (a więc za pierwszym razem) nie zostaną zgłoszone, z ulgi już nie skorzystają. Tyczy się to m.in. przypadków, w których kasa fiskalna jest wymieniana na nową

fot. uwimages - Fotolia.com

Kasa fiskalna

Zakupując kasę fiskalną po raz pierwszy podatnik może skorzystać z tzw. ulgi na zakup kasy. Co ważne, ulga ta nie wywołuje skutków w podatku dochodowym.


Szczegóły korzystania z ulgi określa zaś rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących. I tak odliczenia (tudzież zwrotu) można dokonać pod warunkiem:
  1. złożenia przez podatnika do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego, pisemnego zgłoszenia o liczbie kas rejestrujących i miejscu (adresie) ich używania, które podatnik zamierza stosować do tego ewidencjonowania;
  2. rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego nie później niż w obowiązujących terminach, przy użyciu kas rejestrujących nabytych w okresie, kiedy kasy te były objęte ważnym potwierdzeniem, że kasy te spełniają funkcje wymienione w art. 111 ust. 6a ustawy oraz kryteria i warunki techniczne, którym muszą odpowiadać;
  3. posiadania przez podatnika dowodu zapłaty całej należności za kasę rejestrującą.

Stosownego odliczenia ulgi można dokonać najwcześniej w deklaracji VAT za ten okres, w którym rozpoczęto ewidencjonowanie, przy czym z prawa tego można również skorzystać w okresach następnych.

Co się natomiast tyczy samego odzyskania pieniędzy, zasady „zwrotu” są różne w zależności od tego, czy u podatnika „wychodzi” podatek do zapłaty.

I tak jeżeli w danym okresie rozliczeniowym podatnik wykaże VAT należny większy od VAT naliczonego (a więc w uproszczeniu mówiąc VAT do zapłaty), niemniej owo zobowiązanie podatkowe będzie mniejsze od kwoty ulgi, nierozliczoną jej część podatnik rozlicza w następnych okresach rozliczeniowych. Naturalnie jeżeli wartość zobowiązania będzie większa od kwoty ulgi, podatnik korzysta z niej w całości od razu.

W przypadku zaś, gdy w danym okresie wystąpi u podatnika nadwyżka podatku naliczonego nad należnym (bądź kwoty te będą sobie równe), może on otrzymać zwrot kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej, niemniej będzie to rozłożona w czasie.
Przytoczone wyżej rozporządzenie mówi bowiem, że kwota zwrotu nie może przekroczyć w danym okresie rozliczeniowym równowartości:
  1. 25% kwoty odpowiadającej 90% ceny zakupu netto kasy, nie więcej jednak niż 175 zł - jeżeli podatnik składa deklaracje za okresy miesięczne, lub
  2. 50% kwoty odpowiadającej 90% ceny zakupu netto kasy, nie więcej jednak niż 350 zł - jeżeli podatnik składa deklaracje za okresy kwartalne.

Jednorazowo zwrot ulgi może dostać jedynie ten podatnik, u którego wykazana w deklaracji nadwyżka podatku należnego nad naliczonym (a więc zobowiązania podatkowego) przekracza wartość odliczenia z tytułu zakupu kasy fiskalnej. Jeżeli zaś podatnik wykazuje nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym, pełny zwrot otrzyma dopiero po czterech miesiącach (gdy składa deklaracje za okresy miesięczne) bądź dwóch kwartałach (gdy jego okresem rozliczeniowym jest kwartał

Skorzystanie z ulgi z tytułu zakupu kasy fiskalnej pozostaje przy tym bez wpływu na rozliczenia w zakresie podatku dochodowego. Oznacza to, że wydatki na zakup tego urządzenia mogą zostać w całości zaliczone w ciężar kosztów uzyskania przychodów, zaś otrzymanie zwrotu od fiskusa nie powoduje powstania przychodu, który trzeba by było opodatkować. Tyczy się to także odpisów amortyzacyjnych, gdy kasa fiskalna zostanie uznana za środek trwały.

Do wskazanej ulgi nie mają bowiem zastosowania art. 23 ust. 1 pkt 45 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 16 ust. 1 pkt 48 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wyłączające z podatkowych kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne od tej części środka trwałego, która odpowiada wydatkom poniesionym na jego nabycie, odliczonym od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym albo zwróconym podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

Warto przy tym pamiętać, że kasa fiskalna spełnia definicję środka trwałego, niemniej obowiązkowemu wpisowi do ewidencji środków trwałych oraz amortyzacji podlega dopiero wówczas, gdy jej wartość początkowa (określona w cenie nabycia) przekracza 3 500 zł.

Zgodnie z Wykazem rocznych stawek amortyzacyjnych, jeżeli takie urządzenie zostanie uznane za środek trwały i będzie amortyzowane na zasadach ogólnych, stawka amortyzacji winna wynosić 20% w skali roku (czyli okres jej amortyzacji będzie trwał 5 lat).
Wyjątek stanowią tutaj kasy zaliczane do zespołów komputerowych, dla których to stawka z wykazu wynosi 30% w skali roku.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: