eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Ryczałt ewidencjonowany a koszty wysyłki sprzedanego towaru

Ryczałt ewidencjonowany a koszty wysyłki sprzedanego towaru

2019-09-02 13:38

Ryczałt ewidencjonowany a koszty wysyłki sprzedanego towaru

Koszty przesyłki nie muszą wpływać na przychód sprzedawcy © Narong Jongsirikul - Fotolia.com

Jeżeli w warunkach prowadzonej sprzedaży wysyłkowej (internetowej) zostanie wyraźnie zastrzeżone, że kupujący nabywając sprzedawane przez podatnika towary udziela mu pełnomocnictwa na zawarcie umowy o świadczenie usług w jego imieniu z wybranym przewoźnikiem, u sprzedawcy nie powstanie przychód podatkowy – uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 29.08.2019 r. nr DPP7.8220.37.2017.GFQV

Przeczytaj także: Ryczałt ewidencjonowany: koszt wysyłki to nie przychód sprzedawcy

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?


Wnioskodawczyni prowadzi sklep internetowy z bielizną, odzieżą i kosmetykami. Koszty dostawy nabytych towarów ponosi kupujący. Dostawa taka odbywa się za pośrednictwem poczty lub firm kurierskich. Koszt dostawy jest uzależniony od wartości zamówienia – im jego wartość jest większa, tym koszt dostawy ponoszony przez klienta mniejszy (resztę wartości dostawy pokrywa wnioskodawczyni). Kwota za koszt dostawy może być niewiele większa od kwoty wpłaconej przewoźnikowi lub dość często od niej niższa. Kwota za koszt dostawy jest na paragonie nabijana oddzielnie.

W regulaminie sklepu znajduje się zapis, zgodnie z którym klient udziela pełnomocnictwa zainteresowanej na zawarcie umowy z dostawcą. Przy małych zamówieniach zdarza się, że faktyczny koszt dostawy jest niższy od wartości przekazywanej przewoźnikowi. Na ogół jednakże klient wpłaca mniejszą kwotę za przesyłkę niż wynosi opłata dla przewoźnika. Przy większych zamówieniach wnioskodawczyni bowiem pokrywa część kosztów przesyłki.

Wnioskodawczyni zadała pytanie jaką stawę ryczałtu ewidencjonowanego winna stosować do pobieranych od klientów kosztów dostawy zakupionego towaru? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(…) Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2016 r. poz. 2180, ze zm.), opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym.

fot. Narong Jongsirikul - Fotolia.com

Koszty przesyłki nie muszą wpływać na przychód sprzedawcy

Sprzedawca nie musi wykazywać przychodu z tytułu kosztów wysyłki towaru jeżeli tylko pośredniczy w przekazaniu pieniędzy, co wynika z porozumienia zawartego pomiędzy nim a nabywcą. Jeżeli pobierze więcej niż kurier, uzyskaną nadwyżkę powinien opodatkować taką samą stawką, jak sprzedawany towar.


Natomiast w myśl art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 2016 poz. 2032 ze zm.), za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

fot. Narong Jongsirikul - Fotolia.com

Koszty przesyłki nie muszą wpływać na przychód sprzedawcy

Sprzedawca nie musi wykazywać przychodu z tytułu kosztów wysyłki towaru jeżeli tylko pośredniczy w przekazaniu pieniędzy, co wynika z porozumienia zawartego pomiędzy nim a nabywcą. Jeżeli pobierze więcej niż kurier, uzyskaną nadwyżkę powinien opodatkować taką samą stawką, jak sprzedawany towar.


Przychodem z działalności gospodarczej na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, są również dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymywane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków, z wyjątkiem gdy przychody te są związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których, zgodnie z art. 22a- 22o, dokonuje się odpisów amortyzacyjnych.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawczyni prowadzi działalność w zakresie handlu internetowego – sklep internetowy – opodatkowaną zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Wnioskodawczyni pobiera od kupującego środki pieniężne na pokrycie kosztów dostawy przesyłki. Wartość pobranej od kupującego opłaty za koszt dostawy zależy od wartości zamówienia. Pobrana kwota może być wyższa od opłaty dla przewoźnika, jednak w większości przypadków kwota ta jest niższa niż opłata dla przewoźnika.

W przedstawionej powyżej sytuacji, kwoty otrzymane od kupującego na pokrycie kosztów przesyłki nie są kwotami należnymi Wnioskodawczyni z tytułu sprzedaży towarów. Wnioskodawczyni bowiem, działając jako pełnomocnik, zobowiązana jest do przekazania otrzymanych kwot na rzecz przewoźnika, w zamian za świadczone na rzecz klientów usługi dostawy.

Przy czym, warunkiem bezwzględnym i podstawowym dla powyższej klasyfikacji kwot otrzymanych od kupującego jest działanie przez Wnioskodawczynię w imieniu i na rzecz (rachunek) kupującego, na podstawie umowy zawartej z kupującym i udzielonego pełnomocnictwa.

Należy tu mieć na uwadze przepisy art. 95-109 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.), regulujące kwestię przedstawicielstwa.

Zgodnie z art. 95 § 1 ww. ustawy, z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych albo wynikających z właściwości czynności prawnej, można dokonać czynności prawnej przez przedstawiciela.

Natomiast w myśl art. 95 § 2 tej ustawy, czynność prawna dokonana przez przedstawiciela w granicach umocowania pociąga za sobą skutki bezpośrednio dla reprezentowanego.

W świetle powyższego, każda czynność wykonana przez pełnomocnika w imieniu mocodawcy i w zakresie udzielonego pełnomocnictwa wywołuje skutki bezpośrednio w sferze prawnej mocodawcy.

Mając powyższe na względzie stwierdzić należy, że jeżeli w warunkach (np. regulaminie) prowadzonej sprzedaży wysyłkowej (internetowej) zostanie wyraźnie zastrzeżone, że kupujący nabywając sprzedawane przez Wnioskodawczynię towary udziela mu pełnomocnictwa na zawarcie umowy o świadczenie usług w jego imieniu z wybranym przewoźnikiem, a kwota należności za przesyłkę otrzymana od klienta (kupującego) odpowiadać będzie faktycznej odpłatności z tego tytułu, poniesionej przez Wnioskodawczynię lub będzie od niej niższa, to nie powstanie u Wnioskodawczyni przychód w rozumieniu cytowanych powyżej przepisów. Kwoty otrzymane z tego tytułu nie będą bowiem kwotami należnymi z tytułu sprzedaży towarów. Działając w imieniu i na rachunek nabywcy towarów, jako jego pełnomocnik, Wnioskodawczyni zobowiązana będzie do przekazania kwot otrzymanych tytułem kosztów wysyłki towaru na rzecz operatora pocztowego. Należy ponownie jednak podkreślić, iż warunkiem bezwzględnym i podstawowym dla takiej klasyfikacji ww. kwot otrzymanych od nabywcy towarów jest działanie Wnioskodawczyni w imieniu i na jego rzecz (rachunek), na podstawie zawartej umowy i stosownego pełnomocnictwa.

Z kolei treść art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. b ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne stanowi, iż ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności usługowej w zakresie handlu wynosi 3% przychodów.

Tak więc przychody rozliczane przez Wnioskodawczynię w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą w zakresie handlu powinny być opodatkowane tą stawką.

Zatem jeżeli pobrana od kupującego kwota jest wyższa od opłaty dla przewoźnika, nadwyżka ponad tę opłatę powinna być wykazana w dziennym zestawieniu sprzedaży i opodatkowana 3% zryczałtowanym podatkiem dochodowym.(…)”


Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: