eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Handel online w grze komputerowej z ryczałtem ewidencjonowanym

Handel online w grze komputerowej z ryczałtem ewidencjonowanym

2016-10-11 11:51

Handel online w grze komputerowej z ryczałtem ewidencjonowanym

Gra © alexkich - Fotolia.com

Działalność gospodarcza prowadzona w zakresie handlu (a więc zakupu i sprzedaży) wirtualnych postaci czy przedmiotów, gdy podatnik nie podejmuje czynności w wyniku których dochodziłoby do ich zmiany, może być opodatkowana 3% stawką ryczałtu ewidencjonowanego - uznał Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 07.09.2016 r. nr ITPB1/4511-661/16/PSZ.

Przeczytaj także: Sprzedaż w grze komputerowej z 3 proc. stawką ryczałtu?

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?


Wnioskodawca zamierza handlować wirtualnymi przedmiotami w grach online. Jego klientami będą zarówno osoby z Polski jak i z zagranicy. Po finalizacji transakcji nastąpi wpłata za przedmiot bezpośrednio na rachunek internetowego systemu płatniczego. Przedmiot klientowi zostanie dostarczony poprzez sieć internetową do jego gry. Z uwagi na specyficzny rodzaj towaru (przedmiot wirtualny) nie ma tutaj miejsca jego wysyłka na adres klienta jak też odbiór osobisty.

Oferowane do sprzedaży przedmioty wnioskodawca będzie zdobywał w grze lub kupował w sieci (w tym przypadku potwierdzeniem zawarcia transakcji zakupu jest jedynie dowód zapłaty).

Wnioskodawca z uwagi na powyższy handel zamierza otworzyć działalność gospodarczą, sklasyfikowaną pod symbolem PKD 47.91.Z (sprzedaż detaliczna, prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet). Działalność tę chciałby opodatkować ryczałtem ewidencjonowanym. Wyjaśnił przy tym, że jego przychodem będzie „bonus/nadwyżka” ze sprzedaży wirtualnych przedmiotów w grze, który w formie pieniężnej będzie wpływał na rachunek bankowy. Faktycznym sprzedawcą jest autor gry, natomiast wnioskodawca jest osobą posiadającą licencję na „postać” w grze. Działalność, którą Wnioskodawca zamierza rozpocząć, została sklasyfikowana w PKWiU pod numerem 52.63.10-00.90, jako usługi w zakresie pozostałego handlu detalicznego prowadzonego poza siecią sklepową, gdzie indziej nie wymienione.

Wnioskodawca zdał pytanie, czy wskazana wyżej działalność będzie działalnością handlową i czy może ona być opodatkowana ryczałtem ewidencjonowanym? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(...) Stosownie do art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (t.j. Dz. U. z 1998 r. Nr 144, poz. 930 ze zm.), opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym, z zastrzeżeniem ust. 1e i 1f, w tym również, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej „spółką”.

fot. alexkich - Fotolia.com

Gra

Działalność gospodarcza prowadzona w zakresie handlu wirtualnych postaci czy przedmiotów, gdy podatnik nie podejmuje czynności w wyniku których dochodziłoby do ich zmiany, może być opodatkowana 3% stawką ryczałtu ewidencjonowanego.


W myśl art. 4 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, „działalność usługowa” to pozarolniczą działalność gospodarczą, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz.U. Nr 207, poz. 1293 i Nr 220, poz. 1435 oraz z 2009 r. Nr 33, poz. 256 i Nr 222, poz. 1753) wydanym na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.), z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

Działalnością usługową w zakresie handlu jest z kolei - jak wynika z art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – sprzedaż, w stanie nieprzetworzonym, nabytych uprzednio produktów (wyrobów) i towarów, w tym również takich, które zostały przez sprzedawcę zapakowane lub rozważone do mniejszych opakowań albo rozlane do butelek, puszek lub mniejszych pojemników.

Jak stanowi art. 4 ust. 1 pkt 5 lit. a ww. ustawy, towary handlowe to towary (wyroby) zakupione w celu dalszej odprzedaży, w stanie nieprzetworzonym.

Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym nie precyzuje znaczenia słowa przetworzone, zatem aby je zdefiniować należy ustalić jaki zakres znaczeniowy ma ten zwrot w języku potocznym. Według Słownika języka polskiego PWN (wydanie internetowe) przetwarzać to: przekształcić coś twórczo, zmienić coś, nadając inny kształt, wygląd, opracować zebrane dane, informacje itp., wykorzystując technikę komputerową.

Możliwość opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych jest m.in. uzależniona od niewystąpienia przesłanek negatywnych, o których mowa w art. 8 ww. ustawy. W myśl art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. e) powołanej wyżej ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b, nie stosuje się do podatników osiągających w całości lub w części przychody z tytułu świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy.

W świetle powyższych przepisów, o możliwości korzystania z opodatkowania w formie ryczałtu decyduje wyłącznie rodzaj działalności, którą faktycznie podatnik wykonuje. Gdy przedmiotem tej działalności nie są usługi, których świadczenie wyłącza z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, podatnik może korzystać ze zryczałtowanej formy opodatkowania.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. b ww. ustawy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1, 2, 4 i 5 oraz załącznika nr 2 do ustawy wynosi 8,5%.

W myśl art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. b ustawy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności usługowej w zakresie handlu wynosi 3,0% przychodów. (...)

Przenosząc uprzednio zanalizowane przepisy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne na grunt zaprezentowanego zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, że jeżeli Wnioskodawca nie podejmuje czynności w wyniku których dochodzi do zmiany (przekształcenia) zakupionych uprzednio przedmiotów – wirtualnych postaci oraz atrybutów – to należy uznać, że przedmiotem działalności gospodarczej prowadzonej przez Wnioskodawcę jest działalność usługowa w zakresie handlu, która przy spełnieniu wszystkich pozostałych ustawowych warunków może być opodatkowana ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 3,0% przychodów.

Należy przy tym podkreślić, iż obowiązek jednoznacznego wykazania, że przychody z działalności wykonywanej przez podatnika uzyskane zostały z działalności usługowej bądź z działalności usługowej w zakresie handlu – każdorazowo spoczywa na podatniku.

Jednocześnie należy zauważyć, że aby skorzystać ze zryczałtowanej formy opodatkowania, o której mowa w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, należy złożyć pisemne oświadczenie o jej wyborze, stosownie do przepisu art. 9 ust. 1 tej ustawy. Przepis ten stanowi, iż pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, nie później niż do dnia 20 stycznia roku podatkowego. Jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego, pisemne oświadczenie składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy podatnik może złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej. Jeżeli do dnia 20 stycznia roku podatkowego podatnik nie zgłosił likwidacji działalności gospodarczej lub nie dokonał wyboru innej formy opodatkowania, uważa się, że nadal prowadzi działalność opodatkowaną w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.(...)”


Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: