eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Pełne odliczenie VAT od zakupu motocykla dopiero od kwietnia 2014 r.

Pełne odliczenie VAT od zakupu motocykla dopiero od kwietnia 2014 r.

2014-07-04 13:35

Pełne odliczenie VAT od zakupu motocykla dopiero od kwietnia 2014 r.

Motocykl © Rawpixel - Fotolia.com

Od zakupionego w marcu 2014 r. motocykla wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia 60% podatku naliczonego nie więcej niż 6 tys. zł. Podatnik jednak będzie mógł odliczać pełną kwotę tego podatku od zakupu paliwa czy części zamiennych, dokonywanych od kwietnia, o ile pojazd ten będzie służył jedynie prowadzonej działalności gospodarczej, co zostanie odpowiednio potwierdzone. Wnioski takie płyną z interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 20.06.2014 r. nr ILPP2/443-80/14-8/AK.

Przeczytaj także: Skuter to nie motocykl? - daje prawo do pełnego odliczenia VAT

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Wspólnicy spółki cywilnej zamierzają kupić na potrzeby prowadzonej firmy motocykl (którego zakup jest gospodarczo uzasadniony), który ma służyć wyłącznie prowadzonej działalności, a jego użytek prywatny nie byłby dopuszczalny. Motocykl zostanie uznany za środek trwały spółki. Data zakupu motocykla to 27 marca 2014 r. Fakt wykorzystywania motocykla wyłącznie w działalności zostanie zgłoszony do urzędu skarbowego na formularzu VAT-26. Będzie także prowadzona ewidencja przebiegu tego pojazdu jak też zostały sporządzone zasady jego używania, zgodnie z którymi użycie motocykla do celów prywatnych będzie się wiązać z sankcjami finansowymi i dyscyplinarnymi. Wnioskodawca będzie nadzorował sposób wykorzystywania motocykla. Liczba miejsc siedzących pojazdu wynosi 2, masa własna pojazdu to 238 kg, zaś dopuszczalna masa całkowita to 450 kg. Na dzień złożenia wniosku o wydanie interpretacji wnioskodawca nie sporządził jeszcze druku VAT-26. Zadano pytanie, czy spółka będzie mogła odliczyć pełną kwotę VAT od zakupu motocykla oraz kosztów zakupu paliwa? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(…) Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

fot. Rawpixel - Fotolia.com

Motocykl

Od zakupionego w marcu 2014 r. motocykla wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia 60% podatku naliczonego nie więcej niż 6 tys. zł. Podatnik jednak będzie mógł odliczać pełną kwotę tego podatku od zakupu paliwa czy części zamiennych, dokonywanych od kwietnia, o ile pojazd ten będzie służył jedynie prowadzonej działalności gospodarczej.


Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy - w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy - w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r. - kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:
a. nabycia towarów i usług,
b. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Jak wynika z ww. przepisów prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Zgodnie z brzmieniem art. 86a ust. 1 ustawy w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 marca 2014 r., z uwzględnieniem zmian wynikających z ustawy z dnia 10 października 2012 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2012 r., poz. 1448), w przypadku nabycia:
1. samochodów osobowych,
2. innych niż samochody osobowe pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony
– kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, stanowi 60% kwoty podatku określonej w fakturze lub kwoty podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub kwoty podatku należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca - nie więcej jednak niż 6.000 zł.

W świetle tego przepisu możliwość odliczenia całości podatku od nabycia występuje w przypadku, gdy dopuszczalna masa całkowita pojazdu samochodowego przekracza 3,5 tony.

Od tej zasady występuje szereg wyjątków, wymienionych w art. 86a ust. 2 ustawy, który stanowi, że przepis ust. 1 pkt 2 nie dotyczy:
1. pojazdów samochodowych mających jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą, klasyfikowanych na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van;
2. pojazdów samochodowych mających więcej niż jeden rząd siedzeń, które oddzielone są od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą i u których długość części przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona po podłodze od najdalej wysuniętego punktu podłogi pozwalającego postawić pionową ścianę lub trwałą przegrodę pomiędzy podłogą a sufitem do tylnej krawędzi podłogi, przekracza 50% długości pojazdu; dla obliczenia proporcji, o której mowa w zdaniu poprzednim, długość pojazdu stanowi odległość pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a tylną krawędzią podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona w linii poziomej wzdłuż pojazdu pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a punktem wyprowadzonym w pionie od tylnej krawędzi podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków;
3. pojazdów samochodowych, które mają otwartą część przeznaczoną do przewozu ładunków;
4. pojazdów samochodowych, które posiadają kabinę kierowcy i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu;
5. pojazdów specjalnych - jeżeli z dokumentów wydanych zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym wynika, że jest to pojazd specjalny;
6. pojazdów samochodowych innych niż wymienione w pkt 1–5, w których liczba miejsc (siedzeń) łącznie z miejscem dla kierowcy wynosi:
a. 1 - jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 425 kg,
b. 2 - jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 493 kg,
c. 3 lub więcej - jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 500 kg;
7. pojazdów samochodowych konstrukcyjnie przeznaczonych do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą - jeżeli z dokumentów wydanych na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym wynika takie przeznaczenie.

Dopuszczalna ładowność pojazdu oraz liczba miejsc (siedzeń), o których mowa w ust. 2 pkt 6, określona jest na podstawie dokumentów wydanych zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym. Pojazdy, które w dokumentach, o których mowa w zdaniu pierwszym, nie mają określonej dopuszczalnej ładowności lub liczby miejsc, uznaje się również za samochody osobowe, o których mowa w ust. 1 pkt 1 (art. 86a ust. 4 ustawy w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r. do 31 marca 2014 r.).

 

1 2 ... 4

następna

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Advertisement

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: