eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Sprzedaż w drodze licytacji majątku prywatnego bez podatku VAT

Sprzedaż w drodze licytacji majątku prywatnego bez podatku VAT

2014-07-05 12:37

Sprzedaż w drodze licytacji majątku prywatnego bez podatku VAT

Sprzedaż w drodze licytacji majątku prywatnego bez podatku VAT © sergign - Fotolia.com

Gdy nieruchomość gruntowa (pastwiska trwałe) nie była nigdy wykorzystywana w działalności gospodarczej, jej zbycie w drodze licytacji publicznej nie będzie opodatkowane VAT-em. Zbycie to bowiem będzie stanowiło sprzedaż majątku prywatnego dłużnika, do którego przepisy ustawy o VAT nie mają zastosowania - uznał Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 24.06.2014 r. nr ITPP2/443-530/14/AD.

Przeczytaj także: Licytacja komornicza: pierwsze zasiedlenie z podatkiem VAT

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Wnioskodawca, komornik sądowy, prowadzi przeciwko dłużnikowi postępowanie egzekucyjne (egzekucja z nieruchomości). Ustalił on, że wskazana nieruchomość stanowi grunty w postaci pastwisk trwałych. Została ona nabyta przez dłużnika w maju 2011 r. Dłużnik nie prowadzi działalności gospodarczej. W związku z powyższym zadano pytanie, czy komornik od dokonanej sprzedaży tej nieruchomości w trybie licytacji publicznej, będzie obowiązany do obliczenia i odprowadzenia podatku od towarów i usług? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(…) Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), organy egzekucyjne określone w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. nr 229, poz. 1954, z późn. zm.) oraz komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania cywilnego są płatnikami podatku od dostawy, dokonywanej w trybie egzekucji, towarów będących własnością dłużnika lub posiadanych przez niego z naruszeniem obowiązujących przepisów.

Definicja płatnika została zawarta w art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.), zgodnie z którym, płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

Zgodnie z dyspozycją art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Jak stanowi art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (…).
Pojęcie towaru ustawodawca zdefiniował w art. 2 pkt 6 ustawy. Zgodnie z tym przepisem, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

fot. sergign - Fotolia.com

Sprzedaż w drodze licytacji majątku prywatnego bez podatku VAT

Gdy nieruchomość gruntowa (pastwiska trwałe) nie była nigdy wykorzystywana w działalności gospodarczej, jej zbycie w drodze licytacji publicznej nie będzie opodatkowane VAT-em. Zbycie to bowiem będzie stanowiło sprzedaż majątku prywatnego dłużnika, do którego przepisy ustawy o VAT nie mają zastosowania.


Pojęcie „działalność gospodarcza” zostało zdefiniowane w ust. 2 ww. artykułu. Zgodnie z tym przepisem obejmuje ona wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Warunkiem opodatkowania danej czynności podatkiem od towarów i usług - w świetle powyższych przepisów - jest łączne spełnienie dwóch przesłanek: po pierwsze czynność winna być ujęta w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, po drugie – musi być zrealizowana przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem jest podatnikiem podatku od towarów i usług.

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że jeśli osoba fizyczna dokonuje sprzedaży swojego majątku osobistego (np. działek gruntu), a czynność ta wykonywana jest okazjonalnie i nie zmierza do nadania jej stałego charakteru, nie oznacza prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług.

Analiza przedstawionego zdarzenia przyszłego oraz treści powołanych przepisów prowadzi do stwierdzenia, że skoro nieruchomość gruntowa (pastwiska trwałe) – na co wskazuje treść wniosku – nie była wykorzystywana w działalności gospodarczej, jak również nie wynika aby dłużnik ponosił nakłady zwiększające wartość gruntu, to jej zbycie w drodze licytacji publicznej nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, ponieważ będzie sprzedażą majątku osobistego dłużnika, do której unormowania ustawy o podatku od towarów i usług nie mają zastosowania, a Pan z tytułu tej transakcji nie będzie zobowiązany do obliczenia i odprowadzenia tego podatku. (…)”


Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów

Przeczytaj także


Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: