eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Faktury zaliczkowe i końcowe w podatku VAT 2014 r.

Faktury zaliczkowe i końcowe w podatku VAT 2014 r.

2014-09-16 14:00

Faktury zaliczkowe i końcowe w podatku VAT 2014 r.

Faktury © ewakubiak - Fotolia.com

Wystawianie faktur zaliczkowych oraz końcowych budziło i w dalszym ciągu budzi pewne kontrowersje. Co do zasady bowiem te pierwsze trzeba wystawiać w przypadku otrzymania np. przedpłaty, niemniej nie zawsze. Niekiedy dokument taki wystawiany jest jedynie na żądanie nabywcy i to zgłoszone w odpowiednim terminie.

Przeczytaj także: Oszustwa podatkowe nie pozbawiają prawa do korygowania VAT

Art. 19a ust. 8 ustawy o VAT mówi, że jeżeli podatnik otrzymał przed dokonaniem dostawy towarów lub wykonaniem usługi całość lub część zapłaty (np. przedpłatę, zaliczkę, zadatek lub ratę), obowiązek podatkowy z tego tytułu powstaje z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty, z zastrzeżeniem art. 19a ust. 5 pkt 4 ustawy o VAT. Ów wyjątek dotyczy:
 • dostawy energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego,
 • usług telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych,
 • usług wymienionych w poz. 140–153, 174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy (tzw. media),
 • usług najmu, dzierżawy, leasingu i innych o podobnym charakterze,
 • usług ochrony osób oraz usług ochrony, dozoru i przechowywania mienia,
 • usług stałej obsługi prawnej i biurowej,
 • usług dystrybucji energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego.

Otrzymanie zaliczki w takich przypadkach nie powoduje powstania obowiązku podatkowego, a co za tym idzie, także ich opodatkowania. Wyjątkiem są tutaj usługi, do których stosuje się art. 28b ustawy o VAT, stanowiących dla danego podatnika import usług. Warto też pamiętać, że otrzymana zaliczka czy przedpłata jest wartością brutto, z której podatnik winien wyodrębnić metodą „w stu” kwotę netto oraz należny podatek VAT (stosując stawki podatku właściwe dla danej czynności, na poczet której taka zapłata została otrzymana).
Dla powstania obowiązku podatkowego od otrzymanej zaliczki czy przedpłaty nie ma znaczenia to, czy takie otrzymanie całości lub części należności zostanie udokumentowane fakturą. Obowiązek podatkowy i tak powstaje (z wyjątkami wyżej wymienionymi) w dacie ich otrzymania.

fot. ewakubiak - Fotolia.com

Faktury

Jeżeli przed wykonaniem usługi czy dostawą towaru podatnik otrzymał np. zaliczkę, co do zasady musi wystawić na tę okoliczność fakturę zaliczkową. Jeżeli zaliczki nie pokrywają całej należności, trzeba też wystawić fakturę końcową.


Faktura zaliczkowa
Jeżeli dana faktura ma dokumentować otrzymaną zaliczkę, podatnik winien ją wystawić nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaliczkę otrzymano (o czym mówi art. 106i ust. 2 ustawy o VAT). Faktura taka winna zawierać następujące elementy (art. 106f ust. 1 ustawy o VAT):
 1. dane, o których mowa w art. 106e ust. 1 pkt 1-6 ustawy (a więc m.in. datę jej wystawienia oraz numer, imiona i nazwiska osób lub nazwy podatnika i nabywcy oraz ich adresy a także ich numery identyfikacyjne, datę otrzymania zapłaty, o ile jest ona znana i różni się od daty wystawienia faktury);
 2. otrzymaną kwotę zapłaty;
 3. kwotę podatku wyliczoną według wzoru:
  KP = (ZB x SP) / (100 + SP)
  gdzie:
  KP - oznacza kwotę podatku,
  ZB - oznacza kwotę otrzymanej całości lub części zapłaty,
  SP - oznacza stawkę podatku;
 4. dane dotyczące zamówienia lub umowy, a w szczególności: nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, cenę jednostkową netto, ilość zamówionych towarów, wartość zamówionych towarów lub usług bez kwoty podatku, stawki podatku, kwoty podatku oraz wartość zamówienia lub umowy z uwzględnieniem kwoty podatku.

W art. 106f ust. 4 ustawy o VAT ustawodawca mówi też, że jeżeli wystawionych jest kilka faktur zaliczkowych i obejmują one łącznie całą zapłatę za dany towar czy usługę, ostatnia z nich winna zawierać dodatkowo numery poprzednich faktur zaliczkowych.
W przypadku gdy zaliczkę wpłaca osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, fakturę zaliczkową wystawia się na jej żądanie zgłoszone w ciągu 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym otrzymano zapłatę (po tym okresie wystawienie faktury zależy od dobrej woli sprzedawcy). Jeżeli żądanie wystawienia faktury zostało zgłoszone w miesiącu, w którym otrzymano zaliczkę, fakturę wystawia się do co zasady do 15. dnia miesiąca następnego. Jeżeli zaś żądanie takie zostało zgłoszone później, fakturę zaliczkową wystawia się w ciągu 15 dni od dnia zgłoszenia tego żądania. Zasady te mają zastosowanie także do faktur końcowych.

Faktura końcowa
Jeżeli faktura (bądź faktury) zaliczkowa nie obejmuje całej należności za dane zamówienie, podatnik po wydaniu towaru lub wykonaniu usługi winien wystawić tzw. fakturę końcową (nazywaną też często rozliczeniową). Co do zasady dokument ten jest rozliczeniem danej transakcji. Wystawia się go przy tym na zasadach ogólnych przewidzianych w ustawie dla faktur (a więc co do zasady w terminie nie późniejszym niż 15. dnia miesiąca następującego po tym, w którym nastąpiła dostawa towaru lub wykonano usługę).

W art. 106f ust. 3 ustawy o VAT ustawodawca mówi przy tym, iż jeżeli faktura (bądź faktury) zaliczkowa nie obejmuje całej zapłaty, w fakturze wystawianej po wydaniu towaru lub wykonaniu usługi (a więc fakturze końcowej) sumę wartości towarów lub usług pomniejsza się o wartość otrzymanych części zapłaty, a kwotę podatku pomniejsza się o sumę kwot podatku wykazanego w fakturach dokumentujących otrzymanie części zapłaty. Taka faktura końcowa powinna też zawierać numery faktur wystawionych przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi.
Faktura końcowa, wystawiana po dostawie towaru lub wykonaniu usługi, różni się od „zwykłej” faktury tym, że:
 • sumę wyrażonych na niej wartości kwotowych (tj. wartości netto, VAT oraz brutto) pomniejsza się o otrzymane wcześniej części należności
 • zawiera numery faktur wystawionych przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi a dokumentujących otrzymane wcześniej części należności (a więc numery faktur zaliczkowych)

W przypadku, gdy faktury zaliczkowe dokumentują całą należność, po dokonaniu dostawy towaru czy wykonaniu usługi nie wystawia się faktury końcowej. Niemniej jeżeli zostało wystawionych kilka faktur zaliczkowych, ostatnia z nich winna zawierać dodatkowo co najmniej numery wszystkich wystawionych wcześniej faktur zaliczkowych

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: