eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Środki trwałe trzeba używać w firmie aby amortyzacja była kosztem

Środki trwałe trzeba używać w firmie aby amortyzacja była kosztem

2014-10-02 13:56

Środki trwałe trzeba używać w firmie aby amortyzacja była kosztem

Środki trwałe trzeba używać w firmie aby amortyzacja była kosztem © apops - Fotolia.com

Wydatki poniesione na zakup czy wytworzenie środka trwałego nie są kosztem uzyskania przychodu. Kosztem takim są natomiast dokonywane od danego środka trwałego odpisy amortyzacyjne (z pewnymi ograniczeniami). Niemniej nie wystarczy samo wpisanie danego składnika majątku do ewidencji środków trwałych, by odpisy kosztem się stały.

Przeczytaj także: Amortyzacja tylko używanych środków trwałych i licencji komputerowych

Art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mówi, że wydatków na nabycie, wytworzenie bądź ulepszenie (gdy to powiększa wartość początkową) środków trwałych nie zalicza się w ciężar kosztów uzyskania przychodu. Kosztem takim za to są co do zasady dokonywane od wartości początkowej takich składników majątkowych odpisy amortyzacyjne.

Art. 22a ust. 1 tejże ustawy mówi zaś, że amortyzacji podlegają (z pewnymi wyjątkami do których zalicza się np. grunty) stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania:
  1. budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością,
  2. maszyny, urządzenia i środki transportu,
  3. inne przedmioty
- o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 23a pkt 1, zwane środkami trwałymi.

Podobnie jest z wartościami niematerialnymi prawnymi, wymienionymi w art. 22b ustawy. Tutaj także warunkiem amortyzacji jest faktyczne ich wykorzystywanie na potrzeby firmy. O tym warunku warto pamiętać – jest on bowiem tak samo ważny, jak inne, pozwalające na zaliczanie w ciężar kosztów uzyskania przychodu odpisów amortyzacyjnych. Niemniej często o nim zapominamy uznając że zakup z fakturą wystawioną na firmę jest równoznaczny z tym, że winien on wpłynąć na jej dochód.

fot. apops - Fotolia.com

Środki trwałe trzeba używać w firmie aby amortyzacja była kosztem

Wydatki poniesione na zakup czy wytworzenie środka trwałego nie są kosztem uzyskania przychodu. Kosztem takim są natomiast dokonywane od danego środka trwałego odpisy amortyzacyjne. Musi jednak istnieć związek tego środka trwałego z prowadzoną działalnością gospodarczą, a więc jego fizyczne wykorzystywanie w tej działalności.


Niemniej, jak to już zostało wskazane we wstępie, samo nabycie czy wytworzenie środka trwałego (albo nabycie wartości niematerialnej i prawnej) oraz umieszczenie jej gow stosownej ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych, jak też wskazanie daty przyjęcia do użytku i określenie stawki amortyzacyjnej, nie uprawnia podatnika do zaliczania naliczanych odpisów w ciężar kosztów uzyskania przychodu.

Musi bowiem istnieć związek tego środka trwałego z prowadzoną działalnością gospodarczą, a więc jego fizyczne wykorzystywanie w tej działalności (czy to poprzez faktyczne używanie na potrzeby firmy, czy też oddanie takiego składnika w ramach działalności w najem, dzierżawę, czy leasing).

Uwagę na ten aspekt zwrócił m.in. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w wyroku z dnia 25.06.2014 r., sygn. akt I SA/Sz 250/14. Sąd rozpatrywał skargę podatniczki na decyzję fiskusa wydaną w oparciu o kontrolę przeprowadzoną przez Urząd Kontroli Skarbowej, który m.in. zarzucił jej, że część środków trwałych (zakupione samochody) nie służyło prowadzonej działalności gospodarczej.

Skargę podatniczki sąd częściowo uwzględnił, niemniej w tym zakresie przyznał rację fiskusowi. Jak czytamy w uzasadnieniu do wyroku:

„(…) wykorzystywanie do celów innych niż jego przeznaczenie w działalności Skarżącej wyklucza możliwość skorzystania przez Skarżącą z prawa do odniesienia w ciężar kosztów uzyskania przychodów spornych wydatków dotyczących tych środków trwałych. Nie jest wobec tego uzasadniony zarzut Skarżącej dotyczący naruszenia przepisu art. 22 ust. 1 i 22a-22o u.p.d.o.f.. (…)”

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: