eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Wybór właściwego formularza do rozliczenia podatkowego za 2014 r.

Wybór właściwego formularza do rozliczenia podatkowego za 2014 r.

2014-12-22 13:32

Wybór właściwego formularza do rozliczenia podatkowego za 2014 r.

PITy © shutterfil77 - Fotolia.com

Zabierając się do wypełniania rozliczenia podatkowego za rok 2014 każdy podatnik w pierwszej kolejności musi wybrać właściwe dla siebie formularze. Tych jest kilkanaście. Wybór jednego przy tym pociąga za sobą także niekiedy dołączenie odpowiednich załączników. O tym, które zeznanie podatkowe jest dla nas właściwe decyduje rodzaj uzyskiwanych dochodów oraz ulgi, z których zamierzamy skorzystać.

Przeczytaj także: PIT z działalności gospodarczej: błędy w zeznaniach podatkowych

Formularze zeznań podatkowych za rok 2014 mają te same symbole co w latach wcześniejszych. Niemniej ustawodawca wprowadził ich nowe wersje.

Zryczałtowane formy opodatkowania działalności gospodarczej rozliczamy do 2 lutego 2015 r.


Podobnie jak w latach wcześniejszych, tak i przy rozliczeniach za rok 2014 na pierwszy ogień idą podatnicy rozliczający się na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Mowa tutaj oczywiście o płacących ryczałt ewidencjonowany, kartę podatkową, czy duchownych opodatkowanych ryczałtem.

Przypomnijmy, karta podatkowa to bardzo prosta forma opodatkowania pozarolniczej działalności gospodarczej, do której prawo mają niektórzy drobni przedsiębiorcy (jest ona obwarowana kilkoma warunkami, które należy spełnić, aby można było ją zastosować, w tym m.in. rodzaj wykonywanych czynności czy stan zatrudnienia). Obowiązki podatkowe przedsiębiorców korzystających z jej dobrodziejstw zostały ograniczone do absolutnego minimum.
Podatnik opodatkowany kartą podatkową nie składa zeznania rocznego, a jedynie informację oznaczoną symbolem PIT-16A o zapłaconych i odliczonych od podatku ustalonego w ten sposób składek na ubezpieczenie zdrowotne (oczywiście chodzi tutaj o składki zapłacone w ciągu danego roku podatkowego, a więc w naszym przypadku roku 2014).

Taki stan rzeczy wynika stąd, że kartowicze nie ustalają samodzielnie podstawy opodatkowania podatkiem jak też wysokości samego podatku. Z obowiązku tego wyręcza ich naczelnik urzędu skarbowego, który w wydanej decyzji, na podstawie uzyskanych od przedsiębiorcy informacji, określa miesięczną kwotę karty podatkowej. Niestety to proste rozwiązanie pozbawia podatników niemalże wszystkich odliczeń (poza wskazaną wyżej składką na ubezpieczenie zdrowotne).

fot. shutterfil77 - Fotolia.com

PITy

Zabierając się do wypełniania rozliczenia podatkowego za rok 2014 każdy podatnik w pierwszej kolejności musi wybrać właściwe dla siebie formularze. Tych jest kilkanaście.


Podatnicy płacący zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów osób duchownych do 2 lutego 2015 r. także składają informację o wysokości zapłaconych i odliczonych składek na ubezpieczenie zdrowotne, jednakże dla nich ustawodawca przewidział formularz oznaczony symbolem PIT-19A.
Zarówno kartowiczom jak i duchownym nie przysługują żadne inne ulgi i odliczenia, obok składki na ubezpieczenie zdrowotne. W związku z tym nie muszą oni dołączać do składach informacji innych załączników, w których zostało przewidziane miejsce dla różnorodnych ulg.

Podatnicy płacący ryczałt ewidencjonowany do 2 lutego 2015 r. muszą natomiast złożyć zeznanie podatkowe, w którym to rozliczają się z uzyskanych w roku 2014 przychodów – nie jest to informacja, którą składają duchowni czy kartowicze, a rozliczenie podatkowe.

Przypomnijmy, że ryczałt ewidencjonowany można opłacać z dwóch różnych źródeł przychodów, a więc pozarolniczej działalności gospodarczej (z tym że tutaj także występują pewne ograniczenia i obostrzenia) oraz tzw. prywatnego najmu i dzierżawy. Ci pierwsi, w zależności od wykonywanych czynności, opłacają podatek wg stawek 3%, 5,5%, 8,5%, 17% i 20% (a przy sprzedaży niektórych składników majątku 10%). W uproszczeniu można powiedzieć, że im wyższe potencjalne koszty uzyskania przychodu przy danej czynności mogłyby wystąpić, tym niższa stawka podatku. Stąd też dla działalności usługowej w zakresie handlu ustawodawca przewidział co do zasady stawkę ryczałtu w wysokości 3%, 5,5% stosuje się dla usług budowlanych, niektórych transportowych i sprzedaży własnych produktów, stawka 8,5% została przewidziana dla większości usług, zaś 17% m.in. dla szerokiej grupy usług niematerialnych. 20% ryczałt płacą zaś podatnicy wykonywujący działalność gospodarczą w zakresie wolnych zawodów (np. lekarze, dentyści). Przychody z prywatnego najmu, uzyskiwane poza działalnością gospodarczą, opodatkowane są natomiast ryczałtem w wysokości 8,5%.
Podatnicy płacący ryczałt od przychodów ewidencjonowanych rozliczają się na formularzu PIT-28 wraz z odpowiednimi załącznikami. Załącznikiem obowiązkowym jest PIT-28/A, przewidzianym dla firm prowadzonych na własne nazwisko i uzyskiwania przychodów z najmu prywatnego, lub PIT-28/B właściwym, gdy firma jest prowadzona w formie spółki osobowej.

Jeżeli podatnik dodatkowo korzysta z ulg podatkowych, do wyżej wskazanych dołącza także załączniki PIT/D i PIT/O. Ten pierwszy jest przewidziany dla ulg związanych z zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych podatnika. Wykazuje się na nim m.in. ulgi remontowo-budowlane, czy odsetkową. Oczywiście ulgi te przysługują obecnie jedynie na podstawie praw nabytych.

Ulga na Internet, rehabilitacyjna, czy przekazane darowizny, jak też inne odliczenia (w tym w ramach praw nabytych) są natomiast ujmowane w załączniku PIT/O.

Taki komplet prawidłowo wypełnionych formularzy należy złożyć w urzędzie skarbowym w terminie do 2 lutego 2015 roku. Opóźnienie w tym zakresie może wiązać się z nałożeniem przez fiskusa kary porządkowej (z reguły w postaci mandatu).

Przychody z umowy o pracę, czy tzw. działalności wykonywanej osobiście, rent i emerytur na PIT-37


Podobnie jak w latach poprzednich, tak i przy rozliczaniu dochodów za rok 2014 największa część podatników wypełni zenanie oznaczone symbolem PIT-37, który jest składany do końca kwietnia 2015 r. Ten formularz jest bowiem właściwy dla tych, którzy uzyskują przychody wyłącznie za pośrednictwem płatnika, ze źródeł położonych na terytorium RP. Oczywiście chodzi tutaj o przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej. Wśród najpopularniejszych można tu wymienić m.in. przychody z tytułu:
 • wynagrodzeń i innych przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy (w tym spółdzielczego stosunku pracy) oraz pracy nakładczej,
 • emerytur lub rent krajowych (w tym rent strukturalnych, rent socjalnych),
 • świadczeń przedemerytalnych, zasiłków przedemerytalnych,
 • należności z tytułu członkostwa w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych lub innych spółdzielniach zajmujących się produkcją rolną,
 • zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego,
 • stypendiów,
 • przychodów z działalności wykonywanej osobiście (m.in. z umów zlecenia i o dzieło zawieranych z przedsiębiorcami, kontraktów menedżerskich, zasiadania w radach nadzorczych, pełnienia obowiązków społecznych, działalności sportowej),
 • przychodów z praw autorskich i innych praw majątkowych,
 • świadczeń wypłaconych z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 • należności za pracę przysługujących tymczasowo aresztowanym oraz skazanym,
 • należności z umowy aktywizacyjnej.

Umowa o pracę czy też umowy cywilnoprawne zawierane z przedsiębiorcami to tytuły najczęściej uzyskiwanych wynagrodzeń przez Polaków.

Warto przy tym pamiętać, że dochody opodatkowane na zasadach ogólnych wg skali podatkowej dają też najszerszy zakres stosowania ulg i odliczeń podatkowych przewidzianych przepisami prawa. Te również wykazuje się na PIT/D i PIT/O (podobnie jak przy ryczałcie). Warto jednak pamiętać, że dla zeznania PIT-37 (oraz PIT-36), poczynając od rozliczeń za rok 2014, ustawodawca przewidział też nowy załącznik, oznaczony symbolem PIT/UZ. Wypełnią go ci podatnicy, których dochód nie pozwala na pełne odliczenie ulgi prorodzinnej w związku z czym skorzystają oni z dodatkowego odliczenia z tego tytułu do wysokości wykazanych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Gdy podatek z firmy liczony od dochodu to PIT-36 lub PIT-36L


Przedsiębiorcy mogą wybierać z czterech różnych form opodatkowania. Do każdej z nich został przewidziany inny formularz rozliczeniowy. Dwie formy opodatkowania zostały wskazane już wyżej, a więc karta podatkowa i ryczałt ewidencjonowany (z tytułu których przedsiębiorcy są obowiązani do złożenia odpowiednio PIT-16A i PIT-28). Pozostałe dwie formy opodatkowują uzyskany z tytułu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej dochód. Ustawodawca wskazuje, że ten może być opodatkowany na zasadach ogólnych skalą podatkową (tu występuje tzw. progresja podatkowa, zgodnie z którą im więcej zarabiamy tym podatek jest ustalany od wyższej stawki) bądź stawką liniową (wynoszącą obecnie 19%). Opodatkowanie skalą podatkową pozwala przy tym na stosowanie szeregu ulg, odliczeń i preferencji podatkowych, niestety z drugiej strony występuje ryzyko opodatkowania uzyskanego dochodu (a przynajmniej jego części) aż 32% stawką podatku. Podatek liniowy powoduje zaś, że uzyskany dochód bez względu na jego wysokość będzie opodatkowany stałą stawką podatku w wysokości 19%, niemniej tacy przedsiębiorcy są pozbawieni większości przywilejów, z których mogą skorzystać opodatkowani skalą podatkową.

 

1 2

następna

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: