eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Zeznania roczne 2014: ulgi i odliczenia w pigułce

Zeznania roczne 2014: ulgi i odliczenia w pigułce

2014-12-23 11:23

Zeznania roczne 2014: ulgi i odliczenia w pigułce

Co się zmienia w rozliczeniach za 2014 rok? © Pio Si - Fotolia.com

Podatek od zarobionych w 2014 r. pieniędzy można znacznie zmniejszyć. Wszystko za sprawą ulg i odliczeń podatkowych. Niemniej nie można zapominać, że te przysługują pod pewnymi warunkami, z reguły w limitowanej wysokości oraz nie przy wszystkich źródłach przychodu czy wybranej formie opodatkowania tych przychodów. Rzutem na taśmę rok 2014 przyniósł tutaj pewne zmiany w stosunku do lat wcześniejszych. Zmiany te niemniej są korzystne dla podatników.

Przeczytaj także: Odliczenie darowizny na cele kultu religijnego w zeznaniu PIT 2014

W 2014 r. obowiązywały te same stawki podatków co w latach wcześniejszych, z tą jednak różnicą, że odpowiednio wzrosły kwoty tego podatku ustalane w sposób ryczałtowy (a więc karta podatkowa, czy stawki ryczałtowe dla działów specjalnych produkcji rolnej i osób duchownych).
Stawka liniowego w 2014 r. wynosi 19%, ryczałtu odpowiednio 3%, 5,5%, 8,5%, 17% i 20%, zaś w przypadku opodatkowania skalą podatkową, do kwoty dochodu (a mówiąc dokładniej podstawy opodatkowania) w wysokości 85 528 zł podatnicy płacą podatek 18%, zaś od nadwyżki 32%. Kwota wolna od opodatkowania (przy dochodach opodatkowanych skalą podatkową) wynosi zaś 3 091 zł.

Bez zmian pozostały tzw. zryczałtowane koszty uzyskania przychodów przysługujące pracownikom czy osobom zatrudnionym na podstawie umów cywilnoprawnych (tzw. przychody z działalności wykonywanej osobiście). Koszty pracownicze są przy tym określono kwotowo i wynoszą miesięcznie 111,25 zł bądź 139,06 jeżeli zakład pracy znajduje się w innej miejscowości aniżeli miejsce zamieszkania pracownika. Ustawodawca określił tutaj także limity roczne kosztów. Przy umowach cywilnoprawnych (a więc umowach zlecenie czy o dzieło) koszty te przysługują w wysokości 20% uzyskanego przychodu ale po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne, których podstawę wymiaru ten przychód stanowi.

fot. Pio Si - Fotolia.com

Co się zmienia w rozliczeniach za 2014 rok?

Pierwsza zmiana tyczy się wpłat dokonywanych na IKZE. Przepisy pozostały stare, zaktualizowany został jednak limit odliczenia. W PIT za rok 2014 odliczyć można 4 495,20 zł.


Podobnie jak w roku ubiegłym, twórcom czy artystom przysługują aż 50% koszty uzyskania przychodu (także liczone od przychodu pomniejszonego o składki na ubezpieczenie społeczne, których podstawę wymiaru przychód ten stanowi), niemniej ich wartość jest przez ustawodawcę limitowana. Otóż 50% koszty uzyskania przychodu w zeznaniu rocznym nie mogą przekroczyć połowy kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej, a więc 42 764 złotych. Warto także pamiętać, że po przekroczeniu tego limitu twórcy nie przysługują żadne zryczałtowane koszty uzyskania przychodu (w wysokości chociażby 20%), a jedynie koszty rzeczywiste (te trzeba jednak dokumentować). W takim kształcie przepisy regulujące koszty twórców i artystów obowiązują od początku 2013 r.

Bez zmian pozostały także przepisy regulujące ulgę rehabilitacyjną, internetową (która jest stopniowo wygaszana), czy darowizny (zarówno na rzecz OPP, krwiodawstwa czy kultu religijnego), jak też odliczanie strat podatkowych. W dalszym ciągu odliczać można także składki na ubezpieczenie społeczne (od dochodu/przychodu) czy zdrowotne (od podatku) o ile oczywiście te zostały w danym roku zapłacone, tudzież pobrane przez płatnika (w przypadku odliczania składek na ubezpieczenie społeczne należy też pamiętać, aby te nie zostały wcześniej zaliczone do kosztów uzyskania przychodów). Podatnicy mają także prawo do ulg w ramach tzw. praw nabytych (np. ulgi odsetkowej). W dalszym ciągu 1% swojego podatku można przekazać na rzecz wybranej OPP (jednakże to nie ulga a sposób zadysponowania podatkiem należnym wykazanym w zeznaniu rocznym).

Co się zatem zmienia? Pierwsza zmiana tyczy się wpłat dokonywanych na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (tzw. wpłaty na IKZE). Przepisy pozostały stare, zaktualizowany został jednak limit odliczenia. W PIT za rok 2014 odliczyć można 4 495,20 zł.

Najistotniejsza zmiana tyczy się jednak ulgi prorodzinnej. Tutaj ustawodawca z jednej strony podwyższył limit przysługującego odliczenia na trzecie i każde kolejne dziecko, z drugiej zaś zmodyfikował zasady korzystania z odliczenia w ten sposób, że rodziny, które do tej pory z pełnego dobrodziejstwa tej ulgi nie mogły skorzystać z uwagi na zbyt niskie dochody, w rozliczeniu za rok 2014 odliczą ją w pełnej wysokości. Fiskus zwróci bowiem im więcej, aniżeli wykazana w zeznaniu wartość podatku. Niemniej i tutaj istnieje pewne ograniczenie.
Górny limit dodatkowego zwrotu z tytułu ulgi na dzieci nie może przekroczyć sumy wykazanych do odliczenia składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.

Odliczenia od przychodu/dochodu

Rodzaj odliczenia Limit odliczenia Zeznanie
Składki na ubezpieczenie społeczne (ZUS) bez limitu PIT-28
PIT-36
PIT-36L
PIT-37
Zryczałtowane pracownicze koszty uzyskania przychodu
 • jeden stosunek pracy: 111,25 zł miesięcznie, 1 335 zł rocznie
 • więcej niż jeden stosunek pracy: 2 002,05 zł rocznie
 • jeden stosunek pracy gdy firma położona poza miejscem zamieszkania: 139,06 zł miesięcznie, 1 668,72 zł rocznie
 • więcej niż jeden stosunek pracy gdy firma położona poza miejscem zamieszkania: 2 502,56 zł rocznie
 • 50% od uzyskanego przychodu po ZUS-ach z tytułu korzystania z praw autorskich, nie więcej niż 42 764 zł (limit dotyczy wszelkich przychodów, do których mają zastosowanie koszty, bez względu na rodzaj zawartej umowy)
PIT-36
PIT-37
Imienne bilety okresowe pracowników bez limitu
jedynie gdy wyższe, niż zryczałtowane koszty ze stosunku pracy
PIT-36
PIT-37
Procentowe zryczałtowane koszty uzyskania przychodu z tytułu umów zlecenie i o dzieło
 • 20% od uzyskanego przychodu po ZUS-ach
 • 50% od uzyskanego przychodu po ZUS-ach z tytułu korzystania z praw autorskich, nie więcej niż 42 764 zł (limit dotyczy wszelkich przychodów, do których mają zastosowanie koszty, bez względu na rodzaj zawartej umowy)
PIT-36
PIT-37
Darowizna na kościół bez limitu PIT-28
PIT-36
PIT-37
Darowizny na cele pożytku publicznego 6 % przychodu/dochodu PIT-28
PIT-36
PIT-37
Darowizne na cele kultu religijnego
Ulga na krew
Ulga rehabilitacyjna
 • Opłacanie przewodników: 2 280 zł
 • Utrzymanie psa przewodnika: 2 280 zł
 • Ulga na leki: nadwyżka ponad 100 zł/m-c
 • Używanie samochodu osobowego: 2 280 zł
PIT-28
PIT-36
PIT-37
Wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego 4 495,20 zł PIT-28
PIT-36
PIT-36L
PIT-37
Limit dochodu osoby niepełnosprawnej uprawniający do skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej przez podatnika mającego na utrzymaniu taką osobę 9 120 zł PIT-28
PIT-36
PIT-37
Strata z lat ubiegłych maksymalnie 50% rocznie
termin rozliczenia: 5 kolejnych lat
PIT-28
PIT-36
PIT-36L
PIT-38
Ulga na internet 760 zł PIT-28
PIT-36
PIT-37
Nienależne świadczenia bez limitu PIT-28
PIT-36
PIT-37
Nowe technologie 50% wydatków PIT-36
Ulgi kontynuacja
Duża ulga budowlana (sprzed 1997r.) Niezrealizowana część ulgi wykazana w PIT za 2013 r. PIT-28
PIT-36
PIT-37
Ulga remontowa (sprzed 1997r.) 30% wydatków, nie wiecej niż 11 340 zł PIT-28
PIT-36
PIT-37
Kasa mieszkaniowa (sprzed 1997r.) Niezrealizowana część ulgi wykazana w PIT za 2013 r. PIT-28
PIT-36
PIT-37
Ulga budowlana na wynajem (sprzed 1997r.) Niezrealizowana część ulgi wykazana w PIT za 2013 r. PIT-28
PIT-36
PIT-37
Ulga odsetkowa (sprzed 2007r.) Odsetki od kwoty do 325 990 zł PIT-28
PIT-36
PIT-37

 

Odliczenia od podatku

Rodzaj odliczenia Limit odliczenia Zeznanie
Składki na ubezpieczenie zdrowotne (NFZ) 7,75% podstawy wymiaru składki PIT-16A
PIT-28
PIT-36
PIT-36L
PIT-37
Ulga na dzieci (prorodzinna)

1 112,04 zł na każde dziecko (pierwsze i drugie) rocznie
92,67 zł miesięcznie
3,089 zł dziennie

Małżonkowie wychowujący jedno dziecko nie mają prawa do ulgi, gdy ich dochód przekracza 112 000 zł. Podatnik nie pozostający w związku małżeńskim, a wychowujący jedno dziecko ma prawo do ulgi, jeżeli jego dochód nie przekrocy 56 000 zł, chyba że jest osobą samotnie wychowującą dziecko (wtedy limit dochodu wynosi 112 000 zł).
Ulga na trzecie dziecko wynosi rocznie 2 000,04 zł (166,67 zł miesięcznie), zaś na czwarte i każde kolejne dziecko ulga wynosi 2 700,00 zł rocznie (tj. 225 zł miesięcznie).
W przypadku wychowywania co najmniej dwójki dzieci w zakresie określania prawa do ulgi nie ma znaczenia wartość uzyskanego przez podatnika dochodu.
Gdy wykazany podatek nie pozwala w pełni wykorzystać ulgi prorodzinnej, podatnicy mogą skorzystać z dodatkowego odliczenia w tym zakresie, które jednakże nie może przekroczyć sumy składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne wykazanych w zeznaniu do odliczenia.

PIT-36
PIT-37
Podatek zapłacony za granicą Nie więcej, niż polski podatek przypadający proporcjonalnie na dochód zagraniczny PIT-36
1 proc. na rzecz organizacji pożytku publicznego 1% podatku należnego wynikającego z zeznania rocznego PIT-28
PIT-36
PIT-36L
PIT-37
PIT-38
PIT-39
Ulgi kontynuacja
Duża ulga budowlana (sprzed 2002r.) Niezrealizowana część ulgi wykazana w PIT za 2013 r. PIT-28
PIT-36
PIT-37
Kasa mieszkaniowa (sprzed 2002r.) 30% wydatków, nie więcej niż 11 340 zł PIT-28
PIT-36
PIT-37
Ulga remontowa (sprzed 2006r.) Niezrealizowana część ulgi wykazana w PIT za 2013 r. PIT-28
PIT-36
PIT-37
Ulga uczniowska (sprzed 2004r.) Kwota wynikająca z decyzji, maksymalnie 4 896,18 zł (nauka do 24 m-cy) lub 8 160,31 zł (nauka powyżej 24 m-cy) PIT-28
PIT-36
PIT-37

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (1)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: