eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Będzie nowa ulga podatkowa dla kredytów we frankach?

Będzie nowa ulga podatkowa dla kredytów we frankach?

2015-04-08 11:53

Będzie nowa ulga podatkowa dla kredytów we frankach?

Będzie nowa ulga podatkowa dla kredytów we frankach? © Pio Si - Fotolia.com

Frankowicze oraz inni kredytobiorcy, którym bank umorzy część kredytu, nie będą musieli płacić z tego tytułu podatku dochodowego. Resort finansów przygotował specjalny projekt rozporządzenia, który w tym zakresie ma ulżyć wszystkim, którzy w określonym czasie zaciągnęli kredyt mieszkaniowy, a obecnie mają problem z jego spłatą.

Przeczytaj także: Umorzenie kredytu mieszkaniowego bez podatku dochodowego

Banki choć niechętnie, niekiedy umarzają swoim kredytobiorcom czy to należne odsetki od udzielonych kredytów, czy też pewną część pożyczonego kapitału (w postaci np. stosowania ujemnych stóp referencyjnych). Z taką „dobroczynnością” banku mamy z reguły do czynienia w przypadku trudności w spłacie wskazanych zobowiązań przez kredytobiorcę (np. wskutek trudnej sytuacji materialnej).

Niestety ci, którym bank umorzył część zobowiązań, muszą się liczyć z zapłatą z tego tytułu podatku dochodowego.
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 21.11.2008 r. nr IPPB2/415-1315/08-2/AS wskazał, że umorzona część odsetek karnych (o ile tak wynika z umowy kredytowej) i umorzenie kwot niezapłaconych odsetek od kredytu, których termin płatności upłynął, na dzień umorzenia jest przysporzeniem, skutkującym powstaniem u kredytobiorcy dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 28.01.2013 r. nr IPTPB3/423-416/12-4/PM wyjaśnił natomiast, że przychodem z działalności gospodarczej jest m.in. wartość umorzonych zobowiązań. Wyjątek uczyniono tylko dla zobowiązań, w tym kredytów i pożyczek umorzonych w związku z bankowym postępowaniem ugodowym, z postępowaniem upadłościowym albo z realizacją programu restrukturyzacji na podstawie odrębnych ustaw. Biorąc pod uwagę powyższy przepis, należy uznać, że wartość umorzonej pożyczki stanowić będzie dla Wnioskodawcy przychód.

fot. Pio Si - Fotolia.com

Będzie nowa ulga podatkowa dla kredytów we frankach?

Frankowicze oraz inni kredytobiorcy, którym bank umorzy część kredytu, nie będą musieli płacić z tego tytułu podatku dochodowego.


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku, w wyroku z dnia 13.03.2007 r. sygn. akt I SA/Gd 179/06 wskazał natomiast, że zmiana charakteru świadczenia uzyskanego w drodze kredytu czy pożyczki następuje w przypadku jego umorzenia. Umorzenie oznacza bowiem zwolnienie dłużnika z całości lub części długu, w efekcie czego następuje u niego trwały przyrost majątku. Wobec tego należy uznać, iż na gruncie prawa podatkowego umorzenie kredytu (pożyczki) jest zdarzeniem powodującym powstanie z mocy prawa zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wyjątkiem od tej reguły mają być kredytobiorcy, którzy zaciągnęli kredyty na cele mieszkaniowe. Ministerstwo Finansów opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego właśnie w takich przypadkach. Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu, ma ono zapobiec negatywnym skutkom zwolnienia dłużnika z takiego długu. Decyzja banku o umorzeniu części zadłużenia nie powinna się tutaj wiązać z koniecznością opodatkowania dłużników (kredytobiorców). Skoro bowiem ci ostatni stracili możliwość regulowania zobowiązań wobec banku, to tym bardziej będą mieli również problemy z zapłatą podatku.

Zaniechaniem poboru podatku mają zostać objęte umorzone kwoty wskazanych wyżej wierzytelności z tytułu kredytów zabezpieczonych hipotecznie przed 15 stycznia 2015 r., a zaciągniętych na własne cele mieszkaniowe. Zaniechanie ma objąć także przypadki, w których do kredytów zastosowano ujemne stopy referencyjne.
Projektodawcy wskazali, że przez własne cele mieszkaniowe należy tutaj rozumieć cele, o których mowa w art. 21 ust. 25 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a więc wydatki poniesione na:
a) nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem,
b) nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,
c) nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie, prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu lub udziału w takim prawie, w tym również z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, oraz nabycie innego gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, gdy grunt ten zmieni przeznaczenie na grunt pod budowę budynku mieszkalnego,
d) budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego,
e) rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację na cele mieszkalne własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego
- położonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej.

Prawo do ulgi (w stosunku do umorzonych kwot) będzie przysługiwać, jeżeli osoba, której umorzono kredyt, wykorzystywała daną nieruchomość na własne cele mieszkaniowe w dacie jego umorzenia. Nadto kredytobiorca nie mógł korzystać z umorzenia zobowiązania z tytułu innego kredytu zabezpieczonego hipotecznie, a otrzymanego na własne cele mieszkaniowe.

Wprawdzie w uzasadnieniu do projektu mówi się w dużej mierze o pomocy kredytobiorcom, którzy zaciągnęli kredyty we franku szwajcarskim, niemniej wskazane rozporządzenie ma objąć także kredyty w innych aniżeli frank walutach obcych jak też polskich złotych.

Rozporządzenie ma wejść w życie następnego dnia po dniu jego ogłoszenia. Obejmie ono omawiane przychody uzyskane od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2016 r.
Umorzenie czy to odsetek od kredytu, czy też części kapitałowej kredytu, po stronie kredytobiorcy jest zaliczane do przychodów z innych źródeł, które są opodatkowane skalą podatkową.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: