eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Na fakturze adres zamieszkania/prowadzenia działalności podatnika

Na fakturze adres zamieszkania/prowadzenia działalności podatnika

2014-06-09 13:21

Na fakturze adres zamieszkania/prowadzenia działalności podatnika

Faktura © apops - Fotolia.com

Na fakturze co do zasady powinien być podawany co do zasady adres siedziby działalności gospodarczej podatnika, a więc w przypadku osób fizycznych prowadzących firmę adres zamieszkania. Jeżeli jednak podatnik taki nie prowadzi firmy pod adresem zamieszkania i posiada główne miejsce prowadzenia działalności, należy podawać adres tego głównego miejsca prowadzenia firmy - uznał Minister Finansów w interpretacji indywidualnej z dnia 05.06.2014 r. nr PT8/033/36/274/WCH/14/RD52006.

Przeczytaj także: Podatek VAT: na fakturze adres zamieszkania

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą jako osoba fizyczna. Jego firma nie jest prowadzona w miejscu zamieszkania, zgodnie z wpisem do CEIDG miejsce jej prowadzenia jest określone w innym lokalu. Z tytułu podatku dochodowego wnioskodawca podlega pod urząd skarbowy A, zaś z uwagi na podatek VAT (zgodnie z miejscem prowadzenia działalności gospodarczej) pod urząd skarbowy B (gdzie zostało złożone zgłoszenie rejestracyjne VAT-R). Wnioskodawca zadał pytanie, jaki adres powinien widnieć na fakturach dotyczących zarówno zakupu jak i sprzedaży towarów i usług? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy (stwierdzając jednocześnie nieprawidłowość interpretacji z dnia 5 marca 2014 r. nr IPTPP1/443-943/13-2/MG wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi) zajął następujące stanowisko:

„(…) W myśl art. 106e ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), faktura powinna zawierać imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy. Treść § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz.U. z 2013 r., poz. 1485) określa m.in. przypadki, w których faktury mogą zawierać zakres danych węższy niż określony w art. 106e ustawy o podatku od towarów i usług.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz.U. z 2012 r., poz. 1314, z późn. zm.) osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które na podstawie odrębnych ustaw są podatnikami, podlegają obowiązkowi ewidencyjnemu.

fot. apops - Fotolia.com

Faktura

Na fakturze co do zasady powinien być podawany co do zasady adres siedziby działalności gospodarczej podatnika, a więc w przypadku osób fizycznych prowadzących firmę adres zamieszkania. Jeżeli jednak podatnik taki nie prowadzi firmy pod adresem zamieszkania i posiada główne miejsce prowadzenia działalności, należy podawać adres tego głównego miejsca prowadzenia firmy.


Podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 2a, są obowiązani do dokonania zgłoszenia identyfikacyjnego do naczelnika urzędu skarbowego albo organu właściwego na podstawie odrębnych przepisów. Zgłoszenia identyfikacyjnego dokonuje się jednokrotnie, bez względu na rodzaj oraz liczbę opłacanych przez podatnika podatków, formę opodatkowania, liczbę oraz rodzaje prowadzonej działalności gospodarczej oraz liczbę prowadzonych przedsiębiorstw (art. 5 ust. 1 ww. ustawy).

Natomiast w myśl art. 5 ust. 2 cyt. ustawy, zgłoszenie identyfikacyjne osób fizycznych zawiera nazwisko, imiona, imiona rodziców, datę i miejsce urodzenia, płeć, nazwisko rodowe, obywatelstwo lub obywatelstwa, adres miejsca zamieszkania, adres miejsca zameldowania na pobyt stały lub czasowy, rodzaj i numer dowodu tożsamości oraz numer PESEL w przypadku osób fizycznych objętych tym rejestrem.

Zgłoszenie identyfikacyjne podatników będących osobami fizycznymi wykonujących działalność gospodarczą zawiera ponadto nazwę (firmę), adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej, adresy dodatkowych miejsc wykonywania działalności, numer identyfikacyjny REGON, organ ewidencyjny, wykaz rachunków bankowych, adres miejsca przechowywania dokumentacji rachunkowej oraz przedmiot wykonywanej działalności określony według obowiązujących standardów klasyfikacyjnych (art. 5 ust. 4 cyt. ustawy).

Zgodnie z art. 5 ust. 5a ww. ustawy, do zgłoszeń identyfikacyjnych oraz zgłoszeń aktualizacyjnych podatników będących osobami fizycznymi wykonującymi działalność gospodarczą stosuje się formularz wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z późn. zm.).

W myśl art. 6 ust. 1 ww. ustawy, podatnicy podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego są obowiązani dokonać zgłoszenia identyfikacyjnego przed dokonaniem pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu jednym z tych podatków, z tym że osoby fizyczne są obowiązane dokonać zgłoszenia identyfikacyjnego tylko w przypadku dokonywania zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2011 r. Nr 108, poz. 626, z późn. zm.). Zgłoszenia identyfikacyjnego dokonuje się niezależnie od zgłoszenia rejestracyjnego.

 

1 2

następna

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: