eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Ulga na złe długi od lipca 2015 roku

Ulga na złe długi od lipca 2015 roku

2015-07-27 11:36

Ulga na złe długi od lipca 2015 roku

VAT © 2nix - Fotolia.com

Od 1 lipca tego roku weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 nr 54 poz. 535). Jednymi z istotniejszych zmian są te, dotyczące ulgi za złe długi.

Przeczytaj także: Ulga na złe długi w VAT do Trybunału Sprawiedliwości UE

Definicja


Ulga za złe długi jest to pomniejszenie podatku należnego, z którego podatnik może skorzystać w stosunku do wierzytelności (np. za wystawione faktury VAT), które nie zostały zapłacone, lub zbyte w terminie 150 dni od upływu terminu płatności. Termin 150 dni Ustawa wprost określa w art. 89a ust. 1a. Jednocześnie dłużnik zobowiązany jest do pomniejszenia odliczonego od tych zobowiązań podatku naliczonego.

Warunki skorzystania z Ulgi


Podatnik, który chce skorzystać z ulgi za złe długi musi spełniać warunki:
 1. należność nie została uregulowana lub zbyta,
 2. skorzystanie z ulgi następuje w rozliczeniu za okres, w którym upłynął termin 150-dniowy, liczony od dnia upływu terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze,
 3. dostawa towaru lub świadczenie usług muszą być dokonane na rzecz podatnika VAT zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny, niebędącego w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji,
 4. na dzień poprzedzający dzień złożenia deklaracji podatkowej, w której dokonuje się korekty:
  • a. wierzyciel i dłużnik muszą być podatnikami zarejestrowanymi jako podatnicy VAT czynni,
  • b. dłużnik nie może być w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji,
 5. od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność nie mogą upłynąć 2 lata, licząc od końca roku, w którym została wystawiona.

Od 1 lipca 2015 roku nie obowiązuje już zakaz stosowania ulgi za złe długi, w sytuacji, gdy między wierzycielem a dłużnikiem istnieje związek, o którym mowa w art. 32 ust. 2-4. Do powiązań tych należą związki:
 • a. kapitałowe,
 • b. majątkowe,
 • c. rodzinne (nie tylko małżeństwo, ale również pokrewieństwo oraz powinowactwo do 2 stopnia),
 • d. z tytułu przysposobienia,
 • e. wynikające ze stosunku pracy.

Istnienie tych powiązań nie stanowi już zatem przeszkody w skorzystaniu przez wierzyciela z ulgi na złe długi.

Obowiązek po stronie dłużnika


Art. 89b Ustawy wprowadza obowiązek dłużnika do korekty odliczonej kwoty podatku wynikającej z tej faktury, w rozliczeniu za okres, w którym upłynął 150 dzień od dnia upływu terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze, w przypadku nieuregulowania należności wynikającej z faktury w terminie 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, Urząd Skarbowy nakłada karę w wysokości 30% kwoty podatku wynikającego z nieuregulowanych faktur.

Do 1 lipca br. Od powyższego obowiązku istniał jeden wyjątek, dla dłużnika, który uregulował należność najpóźniej w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego, w którym upłynął 150 dzień od dnia upływu terminu płatności tej należności.

Od 1 lipca br. istnieje także drugi wyjątek, dla dłużnika, który w ostatnim dniu miesiąca, w którym upływa 150 dzień od dnia upływu terminu płatności, jest w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji.

Powyższa zmiana jest o tyle istotna, że wcześniej wierzyciele mieli problem ze skorzystaniem z ulgi za złe długi w przypadku, gdy dłużnik jest w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji. Zdaniem organów podatkowych dłużnik w takiej sytuacji nadal był obowiązany do dokonania korekty podatku naliczonego. Dokładnie przeciwstawne stanowisko zajęły sądy administracyjne. NSA w wyroku z dnia 1 lipca 2014 r. (sygn. akt I FSK 641/14) wskazał, że dłużnik, który znajduje się w upadłości, nie ma obowiązku korygowania podatku naliczonego. Z uwagi na powyższe, wierzyciel nie mógł dokonać korekty podatku z uwagi na to, że dłużnik był w trakcie postępowania upadłościowego i naprawczego.

Obecnie, w przypadku gdy w ostatnim dniu miesiąca, w którym upłynie 150. dzień od dnia upływu terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze, dłużnik będzie pozostawał w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji, wyłączony zostanie obowiązek dokonania przez niego korekty podatku naliczonego. Umożliwia to Wierzycielom skorzystanie z Ulgi.

Przydatne linki:


Obowiązywanie nowelizacji


Omawiana nowelizacja weszła w życie z początkiem lipca tego roku. Pomimo tego, zmiany mają zastosowanie także do wierzytelności powstałych przed dniem wejścia w życie ustawy, o ile ich nieściągalność została uprawdopodobniona po dniu 31 grudnia 2012 r (zgodnie z art. 89a ust. 1a Ustawy).

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: