eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Skorzystanie z ulgi na złe długi w VAT po upływie 2 lat?

Skorzystanie z ulgi na złe długi w VAT po upływie 2 lat?

2015-11-10 13:35

Skorzystanie z ulgi na złe długi w VAT po upływie 2 lat?

Skorzystanie z ulgi na złe długi w VAT po upływie 2 lat? © duncanandison - Fotolia.com

Ulgę na złe długi można rozliczyć jedynie w tym okresie, w którym mija 150-ty dzień od upływu terminu płatności danej faktury, a nie w dowolnej późniejszej deklaracji. Podatnik zamierzający skorzystać z ulgi zatem powinien dokonać korekty odpowiedniej deklaracji, przy czym korekta ta ograniczona jest jedynie okresem przedawnienia zobowiązań podatkowych - uznał Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 21.10.2015 r. nr ILPP2/4512-1-549/15-4/PR.

Przeczytaj także: Ulga na złe długi w VAT do Trybunału Sprawiedliwości UE

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?


Wnioskodawca wystawił faktury sprzedaży w marcu 2012 r. Terminy ich płatności upływały natomiast w miesiącach od kwietnia do września 2012 r. Do chwili obecnej nie zostały one zapłacone. Dlatego też w deklaracji za listopad 2014 r., złożonej dnia 18.12.2014 r. w urzędzie skarbowym dokonanał korekty VAT należnego w ramach tzw. ulgi na złe długi. Urząd skarbowy jednakże zakwestionował skorzystanie z tego odliczenia.

W związku z powyższym podatnik zadał pytanie, czy ma prawo skorzystać z ulgi wyłącznie w rozliczeniu za okres, w którym upłynął 150 dzień od terminu płatności wierzytelności czy też w dowolnym kolejnym okresie rozliczeniowym. Nadto wnioskodawca zapytał, czy obecnie (a więc już po upływie 2 lat) może z ulgi skorzystać i odzyskać podatek należny? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(...) Zasady rozliczenia podatku w odniesieniu do nieściągalnych wierzytelności zostały określone w przepisach art. 89a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą.

Zgodnie z art. 89a ust. 1 ustawy, podatnik może skorygować podstawę opodatkowania oraz podatek należny z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona. Korekta dotyczy również podstawy opodatkowania i kwoty podatku przypadającej na część kwoty wierzytelności, której nieściągalność została uprawdopodobniona.

W myśl art. 89a ust. 1a ustawy, nieściągalność wierzytelności uważa się za uprawdopodobnioną, w przypadku gdy wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie w ciągu 150 dni od upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze.

fot. duncanandison - Fotolia.com

Skorzystanie z ulgi na złe długi w VAT po upływie 2 lat?

Ulgę na złe długi można rozliczyć jedynie w tym okresie, w którym mija 150-ty dzień od upływu terminu płatności danej faktury, a nie w dowolnej późniejszej deklaracji. Podatnik zamierzający skorzystać z ulgi zatem powinien dokonać korekty odpowiedniej deklaracji, przy czym korekta ta ograniczona jest jedynie okresem przedawnienia zobowiązań podatkowych.


Na podstawie art. 89a ust. 2 ustawy, przepis ust. 1 stosuje się w przypadku gdy spełnione są następujące warunki:
1. dostawa towaru lub świadczenie usług jest dokonana na rzecz podatnika, o którym mowa w art. 15 ust. 1, zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny, niebędącego w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji;
2. (uchylony);
3. na dzień poprzedzający dzień złożenia deklaracji podatkowej, w której dokonuje się korekty, o której mowa w ust. 1;
a. wierzyciel i dłużnik są podatnikami zarejestrowanymi jako podatnicy VAT czynni,
b. dłużnik nie jest w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji;
4. (uchylony);
5. od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność nie upłynęły 2 lata, licząc od końca roku, w którym została wystawiona;
6. (uchylony)

Przepis art. 89a ust. 3 ustawy stanowi, że korekta, o której mowa w ust. 1, może nastąpić w rozliczeniu za okres, w którym nieściągalność wierzytelności uznaje się za uprawdopodobnioną, pod warunkiem że do dnia złożenia przez wierzyciela deklaracji podatkowej za ten okres wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie.

W przypadku gdy po złożeniu deklaracji podatkowej, w której dokonano korekty, o której mowa w ust. 1, należność została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie, wierzyciel obowiązany jest do zwiększenia podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego w rozliczeniu za okres, w którym należność została uregulowana lub zbyta. W przypadku częściowego uregulowania należności, podstawę opodatkowania oraz kwotę podatku należnego zwiększa się w odniesieniu do tej części (art. 89a ust. 4 ustawy).

Jak wynika z zapisu art. 89a ust. 5 ustawy, wierzyciel obowiązany jest wraz z deklaracją podatkową, w której dokonuje korekty, o której mowa w ust. 1, zawiadomić o tej korekcie właściwego dla niego naczelnika urzędu skarbowego wraz z podaniem kwot korekty oraz danych dłużnika.

Zgodnie z art. 99 ust. 1 ustawy, podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, z zastrzeżeniem ust. 2-10, art. 130c i art. 133.

Z powyższego wynika zatem, że wierzyciel może dokonać korekty podstawy opodatkowania i podatku należnego w rozliczeniu za okres, w którym nieściągalność wierzytelności uznaje się za uprawdopodobnioną. Oznacza to, że wierzyciel o ile zechce dokonać korekty musi dokonać jej w konkretnej deklaracji, tj. w deklaracji za okres, w którym upłynął 150. dzień od terminu płatności wierzytelności określonego w umowie lub na fakturze. Przy czym składając korektę tej deklaracji musi spełnić wszystkie warunki uprawniające go do dokonania takiej korekty. (...)

 

1 2

następna

Przeczytaj także


Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

PARTNER DZIAŁU PODATKI:

rozlicz swój PIT i pomóż dzieciom zapomnieć o chorobie

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: