eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Spotkania biznesowe: usługi cateringowe z odliczeniem VAT

Spotkania biznesowe: usługi cateringowe z odliczeniem VAT

2016-04-06 13:19

Spotkania biznesowe: usługi cateringowe z odliczeniem VAT

Catering © emilijamanevska - Fotolia.com

Od wydatków na usługi cateringowe, ponoszonych podczas spotkań biznesowych, podatnik może odliczyć podatek naliczony. Prawo takie nie przysługuje natomiast w stosunku do usług gastronomicznych - wskazał Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 04.04.2016 r. nr IBPP1/4512-243/16/AW.

Przeczytaj także: Czy VAT od usług cateringowych podlega odliczeniu?

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?


Na koniec roku pracownicy wnioskodawcy (czynny podatnik VAT wykonujący jedynie czynności opodatkowane) odbywają z pracownikami kontrahentów spotkania podsumowujące. Ponadto z końcem roku kierownictwo oraz przedstawiciele firmy odwiedzają największych odbiorców wnioskodawcy i odbywają rozmowy handlowe odnośnie dalszej współpracy. Postępowanie takie jest obecnie powszechne i nie ma znamion okazałości ani wytworności.

Ponadto często prowadzone są rozmowy handlowe czy dłuższe negocjacje z kontrahentami zarówno w siedzibie firmy jak i w restauracjach.

W opisanych wyżej przypadkach klienci są podejmowani np. obiadem, czy innym drobnym poczęstunkiem w postaci cateringu w siedzibie firmy, kawą, herbatą itp. Koszty tych usług powstały w ścisłym związku z prowadzonymi rozmowami handlowymi, a ich celem nie jest poprawa wizerunku podatnika.

Nabycie zarówno usług cateringowych jak i gastronomicznych jest dokumentowane fakturami VAT wystawionymi na wnioskodawcę. W związku z tym zadano pytanie, czy od usług takich przysługuje prawo do odliczenia VAT? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(...) Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, zgodnie z którym w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

fot. emilijamanevska - Fotolia.com

Catering

Od wydatków na usługi cateringowe, ponoszonych podczas spotkań biznesowych, podatnik może odliczyć podatek naliczony. Prawo takie nie przysługuje natomiast w stosunku do usług gastronomicznych.


W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 tej ustawy kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:
a. nabycia towarów i usług,
b. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

W świetle art. 15 ust. 1 ww. ustawy podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Według art. 15 ust. 2 cyt. ustawy działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Z powyższego wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Przedstawiona zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Ustawa o podatku od towarów i usług ustanawia zasadę tzw. niezwłocznego odliczenia podatku naliczonego. Zasada ta wyraża się tym, że podatnik, aby skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego nie musi czekać aż nabyty towar lub usługa zostaną odsprzedane lub efektywnie wykorzystane na potrzeby działalności opodatkowanej. Istotna jest intencja nabycia – jeśli dany towar (usługa) ma służyć wykonywaniu czynności opodatkowanych wówczas, po spełnieniu wymienionych w art. 86 ustawy wymogów formalnych, odliczenie jest prawnie dozwolone, oczywiście jeżeli nie wyłączają go inne przepisy ustawy lub aktów wykonawczych.

Wystarczającym zatem jest, że z okoliczności towarzyszących nabyciu towaru lub usługi, przy uwzględnieniu rodzaju prowadzonej oraz planowanej przez podatnika działalności gospodarczej wynika, że zakup ten dokonany został w celu jego wykorzystania w ramach działalności opodatkowanej. Ta warunkowość realizacji określonego w art. 86 ust. 1 ustawy prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony powoduje, że nieziszczenie się warunku pozytywnego jakim jest wykorzystanie towaru lub usługi do realizacji czynności opodatkowanej podatnika, np. gdy okaże się, że zmieniono przeznaczenie towaru (usługi) i został on ostatecznie wykorzystany do czynności zwolnionych od VAT lub niepodlegających VAT – spowoduje konieczność weryfikacji uprzedniego odliczenia podatku naliczonego.

Biorąc pod uwagę, że prawo do odliczenia powinno być realizowane natychmiast po powstaniu podatku naliczonego, decydujące znaczenie dla oceny istnienia prawa do odliczenia ma zamierzony (deklarowany) związek podatku naliczonego z czynnościami opodatkowanymi. Przy czym związek ten może mieć charakter bezpośredni lub pośredni.

 

1 2 3

następna

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: