eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Różnice kursowe „per saldo” w księgach rachunkowych i podatku CIT?

Różnice kursowe „per saldo” w księgach rachunkowych i podatku CIT?

2016-05-27 11:27

Różnice kursowe „per saldo” w księgach rachunkowych i podatku CIT?

Rozliczanie różnic kursowych metodą bilansową © Andrey Popov - Fotolia.com

Spółka, która postanowiła rozliczać różnice kursowe metodą bilansową, powinna je prezentować zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości nie tylko w księgach rachunkowych na potrzeby bilansowe, ale i podatkowe - potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 24.05.2016 r. nr IBPB-1-2/4510-305/16/BD.

Przeczytaj także: Różnice kursowe w podatku dochodowym rozliczane per saldo?

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?


Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzi działalność na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Uzyskuje ona zarówno dochody zwolnione z podatku jak i opodatkowane podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Spółka dokonuje przy tym transakcji rozliczanych w walutach obcych, co skutkuje koniecznością rozliczania różnic kursowych. O 2016 r. różnice kursowe ustala ona na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości, czyli zgodnie z tzw. metodą rachunkową.

Zainteresowana zadała pytanie, czy rozliczając różnice kursowe dla celów podatkowych, na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości, będzie uprawiona do wykazania w przychodach podatkowych lub w kosztach podatkowych odpowiednio nadwyżki dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi różnicami kursowymi lub nadwyżki ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi różnicami kursowymi, wykazanej za dany okres, poprzez tzw. ujęcie różnic kursowych „per saldo”? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zgodził się ze stanowiskiem wnioskodawcy i odstąpił od jego uzasadnienia prawnego. Stanowisko to było następujące:

„(...) Zdaniem Spółki, wybór metody rachunkowej rozliczania różnic kursowych uprawnia ją do stosowania w zakresie zasad określenia różnic kursowych dla celów podatkowych wyłącznie przepisów ustawy o rachunkowości, a zatem pozwala na ujmowanie różnic kursowych dla celów podatkowych poprzez wykazanie jedynie nadwyżki dodatnich lub ujemnych różnic kursowych danego okresu, ujętej w księgach rachunkowych, tzw. „per saldo”. Zgodnie z art. 9b ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podatnicy mogą ustalać różnice kursowe na podstawie przepisów o rachunkowości.

fot. Andrey Popov - Fotolia.com

Rozliczanie różnic kursowych metodą bilansową

Podmiot, który zdecydował się na rozliczanie różnic kursowych metodą bilansową, stosuje przepisy ustawy o rachunkowości zarówno na potrzeby bilansowe, jak i podatku dochodowego


Podatnicy, którzy wybrali tę metodę, zaliczają odpowiednio do przychodów lub kosztów uzyskania przychodów ujęte w księgach rachunkowych różnice kursowe z tytułu transakcji walutowych i wynikające z dokonanej wyceny składników aktywów i pasywów wyrażonych w walucie obcej, a także wyceny pozabilansowych pozycji w walutach obcych (art. 9b ust. 2 u.p.d.o.p.). Jednocześnie, z punktu widzenia ustawy o rachunkowości, różnice kursowe są prezentowane zgodnie z tzw. wynikowym sposobem rozliczania różnic kursowych.

W rezultacie różnice kursowe dotyczące aktywów i zobowiązań wyrażonych w walutach obcych, powstałe na dzień ich wyceny, ustawa o rachunkowości nakazuje zaliczać odpowiednio do przychodów (dodatnie) lub kosztów (ujemne) finansowych (art. 30 ust. 4 ww. ustawy o rachunkowości), przy czym różnice kursowe rozliczone wynikowo (dodatnie i ujemne, zrealizowane i niezrealizowane) wpływają jako wynik operacji finansowych na rachunek zysków i strat.

Zgodnie natomiast z art. 42 ust. 3 ustawy o rachunkowości, wynik operacji finansowych stanowi różnicę między przychodami finansowymi, w szczególności z tytułu dywidend (udziałów w zyskach), odsetek, zysków ze zbycia oraz aktualizacji wartości inwestycji innych niż wymienione w art. 28 ust. 1 pkt 1a, nadwyżki dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi, a kosztami finansowymi, w szczególności z tytułu odsetek, strat ze zbycia oraz aktualizacji wartości inwestycji innych niż wymienione w art. 28 ust. 1 pkt la, nadwyżki ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi, z wyjątkiem odsetek, prowizji, dodatnich i ujemnych różnic kursowych, o których mowa w art. 28 ust. 4 i ust. 8 pkt 2.

Z powyższych regulacji wynika zatem, że przepisy ustawy o rachunkowości nakazują wykazywanie w księgach rachunkowych różnic kursowych „per saldo”, jako przychodów lub kosztów w rachunku zysków i strat. Bezpośrednią konsekwencją odesłania do przepisów o rachunkowości w przypadku wyboru tzw. metody rachunkowej ustalania różnic kursowych jest, zdaniem Spółki, konieczność analogicznego, jak na gruncie ustawy o rachunkowości, prezentowania różnic kursowych dla celów podatkowych.(...)”


Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: