eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiRachunkowość › Rozliczanie zysku wypracowanego przez firmę

Rozliczanie zysku wypracowanego przez firmę

2006-03-27 09:56

Zysk lub stratę z działalności firmy rozliczasz według uregulowań właściwych dla formy prawnej Twojej jednostki. Oznacza to, że obowiązują Cię w pierwszej kolejności zasady określone w uor, a następnie: dla spółek handlowych - Kodeks spółek handlowych, dla spółdzielni - Prawo spółdzielcze, dla przedsiębiorstw państwowych - ustawy o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych, dla samodzielnych publicznych ZOZ - ustawy o zakładach opieki zdrowotnej.

Przeczytaj także: Jak zaksięgować wypłatę zysku w spółce jawnej?

Osiągnięty przez Twoją firmę zysk podlega podziałowi na podstawie:
  • prawomocnych uchwał zgromadzenia udziałowców bądź akcjonariuszy – w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych,
  • uchwały walnego zgromadzenia przedstawicieli – w spółdzielniach prowadzących działalność gospodarczą,
  • uchwały samorządu załogi bądź organu założycielskiego (w przedsiębiorstwach nieposiadających rady pracowniczej) – w spółdzielniach prowadzących działalność gospodarczą,
  • decyzji właścicieli w osobowych spółkach handlowych, spółkach cywilnych i w podmiotach prowadzonych przez osoby fizyczne we własnym imieniu i na własne ryzyko.


Wykazany za rok obrotowy w bilansie oraz rachunku zysków i strat zysk podlega podziałowi, a strata pokryciu.

Ustalając wynik finansowy, musisz mieć na uwadze posiadane środki pieniężne. Chodzi tutaj o powiązanie zasady memoriałowej z zasadą kasową. Często zdarza się, że pomimo wykazania zysku występuje brak płynności finansowej. Wynika to z tego, że nie zawsze przychód oznacza wpływ środków pieniężnych, a koszt – fizyczny wydatek. A zatem każdorazowo musisz konfrontować wartość wyniku finansowego z rachunku zysków i strat z wartością środków pieniężnych ze sprawozdania z przepływów pieniężnych bądź z wartością środków pieniężnych w kasie i na rachunkach wykazanych w bilansie. Jeśli będziesz o tym pamiętać, to zawsze wykazany zysk będzie wymierną wartością do podziału.

Zysk do podziału, jeśli Twoja firma opłaca podatek dochodowy od osób prawnych, ustalasz w wysokości zysku netto, czyli po pomniejszeniu o „księgowy” podatek dochodowy, który naliczasz według przepisów podatkowych i korygujesz o przyrost i ubytek rezerwy (względnie aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego).

Osiągnięty w roku obrotowym zysk netto powinieneś w pierwszej kolejności przeznaczyć na pokrycie straty z lat ubiegłych. Jeżeli w latach tych jako spółka kapitałowa poniosłeś niepokryte dotąd straty, gdyż nie wystarczało na to kapitału zapasowego utworzonego z nadwyżki wpłat za akcję/udział nad wartością nominalną akcji/udziału, różnic z aktualizacji wyceny rozchodowanych środków trwałych oraz kapitału rezerwowego utworzonego z zysku oraz z dopłat wspólników, to obliczony aktualnie zysk netto wymaga przeznaczenia go w pierwszej kolejności na przywrócenie wartości nominalnej kapitału zakładowego. Wynika to z przepisów Kodeksu spółek handlowych, które decydują o toku postępowania w takich przypadkach.


"Poradnik Finansowo-Księgowy" podpowiada, jak zyskać 100% pewności, że właściwie interpretuje się przepisy, poprawnie rozlicza finanse firmy, bezbłędnie prowadzi ewidencję księgową.

oprac. : Poradnik Finansowo-Księgowy Poradnik Finansowo-Księgowy

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: