eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Kiedy rozliczyć VAT od refakturowania mediów?

Kiedy rozliczyć VAT od refakturowania mediów?

2017-06-02 12:57

Kiedy rozliczyć VAT od refakturowania mediów?

VAT należny przy refakturowaniu mediów © Gerhard Seybert - Fotolia.com

Wynajmowi nieruchomości często towarzyszą także dodatkowe usługi, jak chociażby dostarczenie mediów (prąd, gaz, woda itp.). Te najemca może ponosić osobiście (przepisując na siebie liczniki bądź płacić na podstawie faktur przedstawionych przez wynajmującego), tudzież za pośrednictwem właściciela wynajmowanego budynku bądź lokalu czy gruntu. Wtedy to wynajmujący może albo wliczać te opłaty bezpośrednio w wartość czynszu, albo też dokonać ich refakturowania. Jak od takiej refaktury rozliczyć VAT?

Przeczytaj także: Wynajem lokali: podatek VAT od refakturowania mediów

Co do zasady wszystkie czynności towarzyszące świadczeniu głównemu powinny być do niego wliczane. W zakresie rozliczania mediów przy usługach najmu nieruchomości wypowiedział się TSUE. Uznał on, że w pewnych okolicznościach media takie mogą być rozliczane odrębnie od samej usługi najmu.
Trybunał Sprawiedliwości w wyroku C-42/14 w sprawie Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w Warszawie rozstrzygnął, że najem nieruchomości i związane z nim: dostawa wody, energii elektrycznej, energii cieplnej oraz wywóz nieczystości, co do zasady należy uważać za odrębne i niezależne świadczenia, które winno się oceniać oddzielnie z punktu widzenia podatku od wartości dodanej, chyba że elementy transakcji, które obejmują również ekonomiczne przesłanki zawarcia umowy, są ze sobą tak ściśle związane że tworzą obiektywnie tylko jedno niepodzielne świadczenie ekonomiczne, którego rozdzielnie miałoby charakter sztuczny.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 10.04.2017 r. nr 2461-IBPP2.4512.228.2017.1.MK wyjaśnił, że w celu ustalenia, czy usługi najmu i dostawy mediów stanowią niezależne świadczenia, w pierwszej kolejności należy wziąć pod uwagę fakt, że jeżeli najemca ma możliwość wyboru świadczeniodawców lub sposobów korzystania z danych towarów lub usług, świadczenia odnoszące się do tych towarów lub usług co do zasady mogą być uważane za odrębne od najmu. W szczególności, jeżeli najemca może decydować o swoim zużyciu wody, energii elektrycznej lub energii cieplnej, które może być stwierdzone poprzez założenie indywidualnych liczników i na tej podstawie fakturowane, świadczenia odnoszące się do tych towarów lub usług co do zasady mogą być uważane za odrębne od najmu. Taką samą zasadę należy również przyjąć w przypadku, gdy umowa przewiduje odrębne rozliczanie mediów, a wysokość opłaty z tego tytułu ustalana jest w umowie na podstawie kryteriów innych niż opomiarowanie według liczników, uwzględniających zużycie tych mediów przez najemcę.

fot. Gerhard Seybert - Fotolia.com

VAT należny przy refakturowaniu mediów

Wynajmujący, który refakturuje media najemcy, zachowuje się tak samo jak ich dostawca. W związku z tym obowiązek podatkowy od nich powstaje co do zasady w dacie faktury, gdy ta zostanie wystawiona terminowo.


Przy określaniu zasad rozliczania takiej usługi należy zacząć od art. 8 ust. 2 ustawy o VAT mówiącego, że gdy podatnik, działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, przyjmuje się, że ten podatnik sam otrzymał i wyświadczył te usługi.
Organ podatkowy w przytoczonej interpretacji uznał, że powyższe dotyczy sytuacji, w której podatnik kupuje usługę, a następnie odsprzedaje ją w takiej samej formie swojemu kontrahentowi. Przeniesienie kosztów nabycia usługi dotyczy wyłącznie usługi, jaką nabywca nabył w celu odsprzedaży w postaci takiego samego świadczenia, co nie jest tożsame z sytuacją odsprzedaży tej usługi będącej elementem pomocniczym świadczenia głównego, bez którego świadczenie pomocnicze nie ma racji bytu.

Ustawa o VAT nie definiuje przy tym pojęcia refaktury. W praktyce przyjmuje się natomiast, że jest nią faktura VAT wystawiona przez podmiot pośredniczący pomiędzy właściwym usługodawcą (czyli podmiotem faktycznie świadczącym usługę), a rzeczywistym nabywcą tej usługi. Powyższe jest odsprzedażą usług, gdy to jeden z podmiotów nabył je tylko po to, aby dalej je sprzedać, zaś ten (drugi) sprzedawca nie jest bezpośrednim usługodawcą.

Określenie obowiązku podatkowego przy refakturowaniu mediów


Ustawa o VAT nie zawiera odrębnych regulacji prawnych, które określałyby zasady powstawania obowiązku podatkowego od refakturowania mediów. Mówi za to, jak powstaje obowiązek podatkowy przy świadczeniu tego typu usług.
Zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 4 ustawy o VAT, w przypadku w przypadku świadczenia usług polegających na dostawie wody, prądu, gazu, odprowadzenia ścieków, telekomunikacyjnych itp., obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, jednakże pod warunkiem, że faktura została wystawiona terminowo. Za terminową uważa się tutaj tę fakturę, która została wystawiona nie później niż z upływem terminu płatności. Jeżeli jednak podatnik faktury nie wystawi lub wystawi ją z opóźnieniem, obowiązek podatkowy powstaje z upływem terminu płatności.

Organ podatkowy w przytoczonej interpretacji słusznie zauważył, że takie zasady określania momentu powstania obowiązku podatkowego należy stosować też do refakturowania mediów. W związku z tym należy przyjąć, że w przypadku odsprzedaży mediów ich faktycznemu odbiorcy obowiązek podatkowy będzie powstawał co do zasady w dacie wystawienia refaktury czynność tę dokumentującej.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Advertisement

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: