eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Wynajem lokali: podatek VAT od refakturowania mediów

Wynajem lokali: podatek VAT od refakturowania mediów

2015-06-09 13:46

Wynajem lokali: podatek VAT od refakturowania mediów

VAT © johan10 - Fotolia.com

Podmiot świadczący usługi w branży kultury i będący płatnikiem VAT wystąpił o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w przedmiocie podatku od towarów i usług. Jego wątpliwości budziła kwestia określenia momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku refakturowania kosztów mediów. Czy jest to moment wystawienia przez zainteresowany podmiot refaktury na najemcę lokalu?

Przeczytaj także: Umowa najmu: jaka stawka VAT na media?

Podmiot w ramach stanu faktycznego wskazał, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT i świadczy usługi w zakresie kultury. Jednocześnie oddaje w najem lub dzierżawę nieruchomości, budynki lub ich części (tj. w tym wypadku lokale mieszkalne, pomieszczenia użytkowe), do których oczywiście posiada tytuł prawny. Najemca/dzierżawca oprócz czynszu odrębnie zostanie obciążony kosztami mediów (energia elektryczna, woda).

W przedstawionej sprawie umowy w zakresie dostawy tzw. „mediów” zawierane są pomiędzy wnioskodawcą a bezpośrednimi dostawcami wody czy energii elektrycznej, natomiast rozliczenia opłat z tego tytułu dokonywane są w postaci refaktur bez zastosowania marży.

Podstawą wątpliwości wnioskodawcy była kwestia określenia momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku refakturowania kosztów mediów w kontekście wprowadzonych od 1 stycznia 2014r. przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2011r., poz.177, Nr 1054 z późn.zm.) – dalej w skrócie „u.p.t.u.”. Zdaniem zainteresowanego przy uwzględnieniu treści art. 19a ust. 5 pkt 4 u.p.t.u. powstanie tegoż obowiązku należy łączyć z chwilą wystawienia faktury. Zatem wnioskodawca stał na stanowisku, że obowiązek podatkowy w przypadku refakturowania kosztów mediów na gruncie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług obowiązujących od 1 stycznia 2014r. powstaje w momencie wystawienia przez niego refaktury na najemcę lokalu.

W konsekwencji w dniu 11 lipca 2014r. Minister Finansów wydał indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego dotyczącą podatku od towarów i usług w zakresie powstania obowiązku podatkowego od pobieranych przez wnioskodawcę opłat za media i uznał w niej, że stanowisko tegoż Wnioskodawcy jest nieprawidłowe.
Minister Finansów w uzasadnieniu wskazał, że „podmiot świadczący / sprzedający daną usługę nabytą we własnym imieniu, lecz na rzecz osoby trzeciej, traktowany jest najpierw jako usługobiorca, a następnie jako usługodawca tej samej usługi.

fot. johan10 - Fotolia.com

VAT

Podmiot świadczący usługi w branży kultury i będący płatnikiem vat wystąpił o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w przedmiocie podatku od towarów i usług. Jego wątpliwości budziła kwestia określenia momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku refakturowania kosztów mediów.


Przeniesienie ciężaru kosztów na inną osobę, nie może być zatem w żaden inny sposób potraktowane niż jako świadczenie usługi w tym samym zakresie”. W dalszej części uzasadnienia czytamy: „Najemca odrębnie i niezależnie od czynszu może ponosić koszty mediów, jeżeli zawsze umowę bezpośrednio z dostawcą ww. towarów bądź świadczącym usługi. W przypadku braku takich umów, najem pozostaje usługę złożoną z różnych świadczeń prowadzących do realizacji określonego celu - najmu”.

Zatem zapewnienie energii elektrycznej czy wody stanowi świadczenie pomocnicze, bowiem nie sposób wykazać w nich celu samego w sobie, gdyż są one jedynie środkiem do pełnego zrealizowania usługi zasadniczej jaką jest najem. Zależność pomiędzy usługą zasadniczą i świadczeniami pomocniczymi przejawia się ich współistnieniem, bowiem bez usługi podstawowej (najem) odsprzedaż usług pomocniczych (woda, ogrzewanie, prąd) nie miałyby racji bytu. Taka relacja uzasadnia powstrzymywanie się od sztucznego rozdzielania tych dwóch elementów skoro dostęp do mediów jest niezbędny do korzystania z wynajmowanych pomieszczeń.

Na marginesie należy jedynie dodać, że powyższe rozróżnienie na usługę zasadniczą i pomocnicze jest oczywiście również kluczem dla zastosowania właściwej stawki VAT, gdyż zastosowanie wówczas znajdzie stawka właściwa dla świadczenia głównego tj. najmu.
Podsumowując stanowisko Ministra Finansów w przedmiotowej sprawie, należy wskazać, że media nie stanowią odrębnego świadczenia, lecz są elementem należności za usługę najmu. Natomiast w kwestii określenia momentu powstania obowiązku podatkowego w momencie gdy Wnioskodawca zdecyduje się na wystawienie faktur dotyczących całości należności z tytułu świadczenia usług najmu, podstawą będzie treść art. 19a ust. 5 pkt 4 u.p.t.u. wskazująca, że obowiązek podatkowy powstanie z chwilą wystawienia faktury z tytułu najmu o ile faktura ta będzie wystawiona najpóźniej z upływem terminu płatności należności z tytułu czynności.

Jeśli zaś Wnioskodawca definitywnie zrezygnuje z wystawiania faktury obowiązek podatkowy powstanie z chwilą upływu terminu na jej wystawienie (termin płatności). Ponadto w przypadku sprzedaży usług najmu obowiązek podatkowy powstanie z chwilą wystawienia faktury z tytułu tych czynności, o ile oczywiście faktura ta będzie wystawiona najpóźniej z upływem terminu płatności należności z tytułu tych czynności. Gdyby zdarzyło się jednak tak, że zainteresowany nie wystawi w terminie faktury lub też zrobi to z opóźnieniem, w chwili upływu terminu płatności będzie można przyjąć powstanie obowiązku podatkowego.

 

1 2

następna

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: