eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Refakturowanie mediów poza usługą najmu lokalu

Refakturowanie mediów poza usługą najmu lokalu

2016-01-05 13:01

Refakturowanie mediów poza usługą najmu lokalu

Refakturowanie mediów poza usługą najmu lokalu © ratmaner - Fotolia.com

Odsprzedaż najemcy dostawy towarów i świadczenia usług, a więc energii, gazu, wody, energii cieplnej, odbioru ściegów, wywozu nieczystości jak i sprzątania i ochrony, a związanych z usługą najmu lokali, nie stanowią świadczenia jednolitego jakim jest sam najem. W związku z tym, przy refakturowaniu powyższych można stosować właściwe dla poszczególnych czynności stawki podatku VAT - uznał Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 28.12.2015 r. nr IPTPP1/443-344/11-4/15-S/ŻR.

Przeczytaj także: Najem nieruchomości: refakturowanie usług

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?


Spółka prowadzi sprzedaż za pośrednictwem hipermarketów. W niektórych swoich placówkach wynajmuje przy tym także podmiotom trzecim część powierzchni do prowadzenia działalności gospodarczej. W zawartych umowach najmu z najemcami ustalany jest czynsz za najem, który co miesiąc jest dokumentowany fakturą VAT ze stawką 23%.

Niezależnie od czynszu najmu wnioskodawca obciąża najemców także kosztami dostaw mediów do wynajmowanych lokali, jak też usług sprzątania i ochrony (prowadzona jest wymagana prawem dokumentacja eksploatacyjna obiektu, w tym m.in. szczegółowa ewidencja zużycia poszczególnych mediów, tj. energii elektrycznej, gazu, wody i związanych z nią usług odbioru ścieków).

Z uwagi na względy techniczne nie jest możliwe (bądź mocno utrudnione) zawieranie umów bezpośrednio przez poszczególnych najemców z dostawcami mediów. Dlatego właśnie wnioskodawca, jako właściciel, zawiera takie umowy, w których występuje jako nabywca towarów lub usługobiorca, a następnie na podstawie wskazań podliczników ustala realne zużycie poszczególnych mediów przez najemców, zaś w przypadku odbioru ścieków, wywozu nieczystości, sprzątania i ochrony - wartość tych świadczeń ustalana na podstawie zajmowanej przez najemców powierzchni.

fot. ratmaner - Fotolia.com

Refakturowanie mediów poza usługą najmu lokalu

Odsprzedaż najemcy dostawy towarów i świadczenia usług, a więc energii, gazu, wody, energii cieplnej, odbioru ściegów, wywozu nieczystości jak i sprzątania i ochrony, a związanych z usługą najmu lokali, nie stanowią świadczenia jednolitego jakim jest sam najem.


Powyższe koszty spółka refakturuje na poszczególnych najemców odrębnie od samej usługi najmu. Cena netto jak i stawki podatku w fakturach dokumentujących odsprzedaż usług dla poszczególnych najemców pozostają takie same jak na fakturze usługodawcy, a podatek należny jest równy podatkowi naliczonemu, proporcjonalnie do części podlegającej odprzedaży.

Zadano pytanie, czy takie postępowanie jest prawidłowe? W przedmiotowej sprawie, uwzględniając rozstrzygnięcie zawarte w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Naczelnego Sądu Administracyjnego, organy podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(...) Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i sług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.
Art. 2 pkt 6 ustawy, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2011 r. stanowi, iż przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Zgodnie z zapisem art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Natomiast zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy, podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-21, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy lub osoby trzeciej. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.

W myśl art. 106 ust. 1 ustawy, podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 1a, 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2 -12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.
Jednakże na podstawie obowiązującego od dnia 1 stycznia 2011 r. art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.(...)

Zgodnie z art. 28 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. UE L Nr 347/1 ze zm.), w przypadku gdy podatnik, działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, przyjmuje się, że podatnik ten sam otrzymał i wyświadczył te usługi. Celem refakturowania jest zatem przeniesienie poniesionych kosztów przez podmiot refakturujący na podmiot, który z danych usług faktycznie korzystał, pomimo że podmiot refakturujący danej usługi nie wykonał. „Refaktura” jest więc zwykłą fakturą VAT wystawioną przez podmiot pośredniczący pomiędzy właściwym usługodawcą, a rzeczywistym nabywcą tej usługi. Dotyczy to sytuacji, w której podatnik kupuje usługę, a następnie „w stanie nieprzetworzonym” odsprzedaje ją swojemu kontrahentowi.

Z dniem 1 kwietnia 2011 r., ustawą z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach (Dz. U. Nr 64 poz. 332), do polskiego porządku prawnego wprowadzono art. 8 ust. 2a, który stanowi implementację ww. uregulowań Dyrektywy. Zgodnie z art. 8 ust. 2a ustawy, w przypadku gdy podatnik, działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, przyjmuje się, że ten podatnik sam otrzymał i wyświadczył te usługi.

 

1 2 3

następna

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Advertisement

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: