eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Odszkodowanie rolnicze z podatkiem dochodowym?

Odszkodowanie rolnicze z podatkiem dochodowym?

2019-10-28 13:56

Odszkodowanie rolnicze z podatkiem dochodowym?

Spółki rolnicze od odszkodowań płacą podatek © Visionsi - Fotolia.com

Przychody uzyskane z czynności wykraczających poza ustawowo zdefiniowany zakres działalności rolniczej należy traktować jako pozarolnicze. Dlatego też otrzymane odszkodowania za zniszczony dach budynku gospodarczego oraz za uszkodzony ciągnik rolniczy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 24.10.2019 r. nr 0111-KDIB2-3.4010.237.2019.1.HK.

Przeczytaj także: Wypłata odszkodowania nie zawsze jest przychodem podatkowym

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?


W styczniu 2018 r. spółka otrzymała odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej z tytułu zawalenia się dachu na chlewni macior – obiekt wykorzystywany wyłącznie do działalności rolniczej. W listopadzie 2018 r. otrzymała natomiast odszkodowanie z tytułu uszkodzenia ciągnika rolniczego – również służącego działalności rolniczej, która jest jedyną działalnością wnioskodawcy.

Zadano pytanie, czy od otrzymanych odszkodowań należy zapłacić podatek dochodowy? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(…) Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 865 ze zm., zwana dalej: „updop”), przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej.

fot. Visionsi - Fotolia.com

Spółki rolnicze od odszkodowań płacą podatek

Działalność rolnicza jest wyłączona z opodatkowania CIT, za wyjątkiem działów specjalnych produkcji rolnej. Fiskus chce jednak podatek od tego, co wprost taką działalnością nie jest. Przekonała się o tym jedna ze spółek, która - prowadząc jedynie działalność rolniczą, otrzymała odszkodowanie za uszkodzony majątek trwały służący tej działalności. Zdaniem urzędników, ponieważ odszkodowania wykraczają poza ustawowy zakres definicji działalności rolniczej, to mimo że są z nią związane, trzeba je opodatkować.


Pojęcie działalności rolniczej dla celów podatku dochodowego od osób prawnych zostało określone w art. 2 ust. 2 updop, zgodnie z którym działalnością rolniczą w rozumieniu ust. 1 pkt 1 jest działalność polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu, w tym również produkcja materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcja warzywnicza gruntowa, szklarniowa i pod folią, produkcja roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadownicza, hodowla i produkcja materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcja zwierzęca typu przemysłowo-fermowego oraz hodowla ryb, a także działalność, w której minimalne okresy przetrzymywania zakupionych zwierząt i roślin, w trakcie których następuje ich biologiczny wzrost, wynoszą co najmniej:
1. miesiąc – w przypadku roślin,
2. 16 dni – w przypadku wysokointensywnego tuczu specjalizowanego gęsi i kaczek,
3. 6 tygodni – w przypadku pozostałego drobiu rzeźnego,
4. 2 miesiące – w przypadku pozostałych zwierząt
-licząc od dnia nabycia.

Natomiast definicję działów specjalnych produkcji rolnej, z których uzyskiwane dochody podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, zawiera art. 2 ust. 3 omawianej ustawy. Zgodnie z tym przepisem, działami specjalnymi produkcji rolnej są: uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin „in vitro”, fermowa hodowla i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowla i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, hodowla dżdżownic, hodowla entomofagów, hodowla jedwabników, prowadzenie pasiek oraz hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym.

Ponieważ ustawodawca zdefiniował pojęcie działalności rolniczej, to tylko w granicach wyznaczonych zakresem owej definicji można mówić o przychodzie z tego tytułu.

Zakresu wyłączenia przedmiotowego określonego w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy nie stosuje się natomiast do przychodów wynikających z działalności związanej z działalnością rolniczą lub produkcją rolniczą. Do przychodów z działalności rolniczej zalicza się przychody pochodzące (a nie „związane”) z działalności wymienionej w art. 2 ust. 2 ustawy. Wyłączenie nie ma więc zastosowania do przychodów pochodzących, np. z działalności przetwórczej płodów rolnych czy świadczenia usług związanych z działalnością rolniczą. Przychody z takich rodzajów działalności, jako przychody pochodzące z innej niż rolnicza działalności, podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

W oparciu o powyższe, stwierdzić należy, że przychody z działalności rolniczej – poza dochodami z działów specjalnych produkcji rolnej – nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. Natomiast naruszenie zakresu działalności rolniczej oraz sposobu w jaki winna być wykonywana, stanowi o konieczności poddania zakresowi przedmiotowemu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przychodów z czynności, wykraczających poza ustawowy zakres działalności rolniczej. W konsekwencji, działalność pozarolnicza (w tym działy specjalne produkcji rolnej) objęta została podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Podkreślenia wymaga, że powyższe potwierdzają także wyroki sądów administracyjnych. Przykładowo Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w prawomocnym wyroku z 21 lutego 2013 r., sygn. akt I SA/Go podniósł, że: „(…) podzielić należy zaprezentowany przez organ pogląd, że regulacja art. 2 ust. 1 pkt 1 cytowanej ustawy wskazuje, iż przychody z działalności rolniczej, z wyjątkiem dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej zostały wyłączone z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych. Taki pogląd wynika z użytego przez ustawodawcę zwrotu „przychodów z działalności rolniczej”, który odwołuje się do efektów działalności rolniczej (jej przychodów). Przepis ten reguluje zwolnienie przedmiotowe, jego zakresu nie można interpretować rozszerzająco, objęte są nim tylko te działalności, które zostały wprost wymienione w art. 2 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (tak NSA w wyroku z 6 sierpnia 2010 r., II FSK 746/09 LEX nr 784860)”.

Przychody uzyskane z czynności wykraczających poza ustawowo zdefiniowany zakres działalności rolniczej należy traktować jako „pozarolnicze” i tym samym podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych według zasad określonych w ustawie.

Zatem odszkodowania otrzymane za zniszczony dach budynku gospodarczego oraz za uszkodzony ciągnik rolniczy, pomimo że były związane z wykonywaną przez Wnioskodawcę działalnością rolniczą, nie stanowią przychodu z działalności rolniczej, lecz jedynie przychód z tą działalnością związany. Przymiot „związania” z określonym źródłem przychodu nie oznacza pochodzenia z tego źródła. Oznacza to, iż nie można uznać przychodu z tyt. powyższych odszkodowań jako przedmiotowo wyłączonego na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 updop. Powyższy przychód nie jest efektem sprzedaży produktów rolnych wymienionych w tym przepisie, a zatem nie jest on wyłączony z podatku dochodowego, podlegając opodatkowaniu tym podatkiem jako osiągnięty z tytułu działalności pozarolniczej (patrz wyrok NSA z 11 czerwca 2003 r., sygn. I SA/Wr 3236/00, LEX nr 84025).

Zatem przychód z tyt. odszkodowań otrzymanych za zniszczony dach budynku gospodarczego oraz za uszkodzony ciągnik rolniczy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. (…)”


Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: