eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Przewrót w VAT: odliczenie podatku od usług gastronomicznych i hotelowych

Przewrót w VAT: odliczenie podatku od usług gastronomicznych i hotelowych

2017-09-15 12:38

Przewrót w VAT: odliczenie podatku od usług gastronomicznych i hotelowych

NSA: można odliczyć VAT z faktury z restauracji czy hotelu © Artem Orlyanskiy - Fotolia.com

Ustawa o podatku od towarów i usług zawiera bezwzględny zakaz odliczania podatku VAT od nabytych usług hotelowych czy gastronomicznych. W kwietniowym wyroku Naczelny Sąd Administracyjny podważył jednak ten zakaz. Jego zdaniem nie powinno się go stosować w każdym przypadku, a tylko wówczas, gdy zakup jest pośrednio związany z działalnością przedsiębiorcy.

Przeczytaj także: Usługi noclegowe: kiedy możliwe odliczenie podatku VAT?

Obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika:
4) usług noclegowych i gastronomicznych, z wyjątkiem:
a) (uchylona),
b) nabycia gotowych posiłków przeznaczonych dla pasażerów przez podatników świadczących usługi przewozu osób.


Tak brzmi art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT.

Na podstawie tego właśnie przepisu organy podatkowe pozbawiają podatników prawa do odliczenia VAT od powyższych zakupów, nawet jeżeli te są dalej sprzedawane kolejnemu nabywcy, a nie „konsumowane” przez przedsiębiorstwo.
Przykładowo Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 07.07.2017 r. nr 0114-KDIP1-3.4012.82.2017.2.ISZ uznał, że „(...) skoro w tym konkretnym przypadku przedmiotem sprzedaży przez Wnioskodawcę na rzecz podmiotów świadczących usługi związane z podróżą lub na rzecz klientów indywidualnych i biznesowych, jest jedynie nabyta wcześniej we własnym imieniu i na własny rachunek usługa noclegowa, gastronomiczna, to ze względu na zapis art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy (stanowiący jeden z wyjątków pozbawiających podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony), Spółce nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego przy jej nabyciu.(...)”

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 25 kwietnia 2017 r., sygn. akt I FSK 1637/15 uznał jednak, że tak dalekie zapędy fiskusa w ograniczaniu prawa do odliczenia VAT nie mają uzasadnienia.

fot. Artem Orlyanskiy - Fotolia.com

NSA: można odliczyć VAT z faktury z restauracji czy hotelu

Ustawa o VAT zabrania odliczania tego podatku od usług gastronomicznych i hotelowych. Zdaniem NSA jednakże zakaz ten ma zastosowanie jedynie wówczas, gdy przedsiębiorstwo dokonuje konsumpcji tych usług. Jeżeli nabyło je natomiast tylko w celu dalszej odsprzedaży - podatek naliczony winien podlegać odliczeniu.


Sprawa dotyczyła spółki świadczącej usługi hotelowe, która odliczała VAT od zakupu usług sklasyfikowanych jako kateringowe, a potraktowanych następnie przez organy podatkowe jako usługi gastronomiczne. Powyższe przekwalifikowanie skutkowało pozbawieniem spółki prawa do odliczenia VAT od ich zakupu, mimo że te były nabywane na poczet gości hotelowych czy gości korzystających z innych usług, a więc w celu ich dalszej odsprzedaży, a nie na potrzeby własnej „konsumpcji”.

Fiskusa poparł WSA, ale NSA już nie. Zdaniem tego ostatniego, dokonana wykładnia art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT przez organ podatkowy i poparta przez WSA, na tle rozpatrywanej sprawy jest sprzeczna z art. 176 dyrektywy 2006/112/WE. Po pierwsze, normę tę należy odczytywać w powiązaniu z art. 168 dyrektywy 2006/112/WE, stanowiącym, że podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia w zakresie, w jakim towary i usługi wykorzystywane są do działalności opodatkowanej.

Po drugie, z normy art. 176 dyrektywy 2006/112/WE wynika, że - co do zasady - prawo do odliczenia podatku nie przysługuje w odniesieniu do wydatków na artykuły luksusowe, rozrywkę lub wydatki reprezentacyjne - za wyjątkiem jednak przypadków, gdy wydatki te są ściśle związane z działalnością gospodarczą (nie można tutaj pozbawiać podatnika prawa do odliczenia VAT od zakupu wydatków luksusowych, gdy ten np. nimi handluje).
Zdaniem NSA
Jedynie wówczas, gdy nie ma "ścisłego związku z działalnością gospodarczą" podatnika, nie przysługuje mu prawo do odliczenia podatku związanego z zakupami luksusowymi pomimo wykazania innego związku tych wydatków z jego działalnością opodatkowaną.

Na tej podstawie NSA uznał, że sformułowany w art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT zakaz odliczenia VAT od nabywanych przez podatnika usług noclegowych i gastronomicznych nie może dotyczyć tych podatników, którzy nabywają te usługi w celu ich odsprzedaży konsumentom lub innym podatnikom, gdyż w takim przypadku poniesione na nie wydatki są w ścisłym związku z działalnością gospodarczą takiego podatnika.
Odmienna interpretacja tej normy prawnej pozostaje w rażącej sprzeczności z zasadą neutralności VAT, którego istota polega na tym, że obciąża ona ostatecznego konsumenta, a nie podmioty uczestniczące w fazach obrotu poprzedzających konsumpcję.

„(...) Reasumując:
1) niezależnie od tego, czy świadczone przez Skarżącego usługi hotelowe należy zaliczyć, czy też nie do usług turystyki opodatkowanych na zasadach innych niż określone w art. 119 u.p.t.u., do nabywanych przez niego usług gastronomicznych, z uwagi na ścisły ich związek z jego działalnością gospodarczą, nie ma zastosowania art. 88 ust. 1 pkt 4 u.p.t.u., ustanawiający zakaz odliczania podatku naliczonego z tytułu wydatków na usługi gastronomiczne, ale jedynie w zakresie, w jakim norma tego przepisu stanowi prawidłową implementację art. 176 dyrektywy 2006/112/WE, tzn. z wykluczeniem takiego zakazu odnośnie wydatków, które są ściśle związane z działalnością gospodarczą podatnika;
2) uchylenie z dniem 1 grudnia 2008 r. regulacji zawartej w art. 88 ust. 1 pkt 4 lit. a) u.p.t.u., dającej podstawę do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia usług noclegowych i gastronomicznych, w przypadku gdy usługi te zostały nabyte przez podatników świadczących usługi turystyki, jeżeli w skład usługi turystyki, opodatkowanej na zasadach innych niż określone w art. 119, wchodzą usługi noclegowe lub gastronomiczne albo jedne i drugie, stanowi naruszenie wynikającej z art. 176 dyrektywy 2006/112/WE klauzuli "standstill" (stałości), poprzez rozszerzenie stosowania ograniczeń w zakresie prawa odliczenia podatku w stosunku do sytuacji istniejącej przed dniem przystąpienia Polski do Unii Europejskiej (1 maja 2004 r.).(...)”
- czytamy w uzasadnieniu do wyroku.

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: