eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › JPK_VAT u podatników zwolnionych podmiotowo z podatku VAT

JPK_VAT u podatników zwolnionych podmiotowo z podatku VAT

2017-10-27 13:07

JPK_VAT u podatników zwolnionych podmiotowo z podatku VAT

Podatnik zwolniony z VAT pliku JPK nie wysyła © hin255 - Fotolia.com

Drobni przedsiębiorcy nie muszą rozliczać VAT od samego początku i często też decydują się na zwolnienie - zwłaszcza, gdy ich klientami są z reguły osoby prywatne, nieprowadzące działalności gospodarczej. Pomimo zwolnienia z VAT podatnicy tacy muszą prowadzić ewidencję na potrzeby tego podatku, która pozwoli określić moment, w który zwolnienie zostanie utracone. Czy ewidencja ta jest objęta obowiązkiem w zakresie JPK_VAT? Czy w przyszłym roku także będzie musiała być prowadzona w formie elektronicznej?

Przeczytaj także: Zwolnienie z VAT, rejestracja VAT-UE a raportowanie JPK_VAT

W art. 113 ust. 1 ustawy o VAT ustawodawca zwolnił z tego podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których jej wartość nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200.000 zł. Preferencja ta potocznie jest nazywana zwolnieniem podmiotowym z VAT.
Do wartości sprzedaży nie wlicza się tutaj kwoty podatku, jak też niektórych wykonywanych czynności, w tym m.in. WDT czy czynności zwolnionych z VAT przedmiotowo, zbycia środków trwałych itp.

Zwolnienie przysługuje także dopiero co rozpoczynającym przygodę z własnym biznesem, ale pod warunkiem, że w roku otwarcia firmy ich przewidywana wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności, kwoty 200.000 zł.

Inni natomiast są zobligowani do rozliczania tego podatku od samego początku i to nawet pomimo nieprzekroczenia limitu sprzedaży. Obowiązkowo VAT rozliczają m.in. podatnicy dokonujący dostawy terenów budowlanych, nowych środków transportu, większości towarów akcyzowych, świadczący usługi doradcze, prawnicze, jubilerskie itp.

Zwolnienie z VAT ale nie z ewidencjonowania sprzedaży


Podatnicy, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ustawy o VAT, są obowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży za dany dzień, nie później jednak niż przed dokonaniem sprzedaży w dniu następnym. Mówi o tym art. 109 ust. 1 ustawy o VAT. Jest to tzw. ewidencja uproszczona.

fot. hin255 - Fotolia.com

Podatnik zwolniony z VAT pliku JPK nie wysyła

Przedsiębiorca korzystający ze zwolnienia podmiotowego z VAT, podobnie jak czynny VAT-owiec, musi prowadzić rejestry na potrzeby podatku od towarów i usług. Korzystający ze zwolnienia prowadzą tutaj jednak ewidencję uproszczoną. Nie musi ona przyjąć formy elektronicznej jak też nie jest wysyłana fiskusowi.


W przypadku stwierdzenia, że podatnik nie prowadzi tej ewidencji albo prowadzi ją w sposób nierzetelny, a na podstawie dokumentacji nie jest możliwe ustalenie wartości sprzedaży, organ podatkowy określi, w drodze oszacowania, wartość sprzedaży opodatkowanej i ustali od niej kwotę podatku należnego. Jeżeli przy tym nie będzie można określić przedmiotu opodatkowania, kwota podatku zostanie ustalona przy zastosowaniu stawki 23%

Dodajmy, że obowiązku prowadzenia takiej ewidencji nie mają podatnicy, którzy wykonują czynności zwolnione przedmiotowo z VAT (a więc określone w art. 43 ustawy).
Podsumowując podatnicy zwolnieni podmiotowo z VAT nie muszą rozliczać się z tego podatku, ale są obowiązaniu do prowadzenia ewidencji sprzedaży.

Obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji VAT


Z dniem 1 stycznia 2018 r. zacznie obowiązywać art. 109 ust. 8a ustawy o VAT mówiący, że ewidencja, o której mowa w art. 109 ust. 3 będzie musiała być prowadzona w formie elektronicznej przy użyciu programów komputerowych. Art. 109 ust. 3 mówi jednakże o ewidencji prowadzonej przez podatników rozliczających podatek VAT a nie korzystających ze zwolnienia podmiotowego (na których to obowiązek prowadzenia ewidencji uproszczonej został nałożony w art. 109 ust. 1). W dalszym ciągu zatem ewidencja prowadzona przez takich podatników będzie mogła mieć formę papierową (ale oczywiście zapis elektroniczny też jak najbardziej może przyjąć).

Przesyłanie ewidencji VAT w formie JPK_VAT


Art. 82 §1b Ordynacji podatkowej wskazuje, iż osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, prowadzące księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych, są obowiązane, bez wezwania organu podatkowego, do przekazywania, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o prowadzonej ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej, o której mowa w art. 193a § 2, na zasadach dotyczących przesyłania ksiąg podatkowych lub ich części określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 193a § 3, za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, wskazując miesiąc, którego ta informacja dotyczy.

Jak zatem widać, raportowanie w postaci JPK_VAT dotyczy tylko ewidencji, o których mowa w art. 109 ust. 3 ustawy o VAT, a więc prowadzonych przez czynnych podatników VAT. Tym samym podatnicy korzystający ze zwolnienia podmiotowego i obowiązani do prowadzenia ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 1 ustawy, nie będą obowiązani do jej przekazywania w postaci JPK_VAT.

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: