eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Darowizny na działalność charytatywną kościoła w PIT za 2017 r.

Darowizny na działalność charytatywną kościoła w PIT za 2017 r.

2018-01-24 13:34

Darowizny na działalność charytatywną kościoła w PIT za 2017 r.

Ulgi na działalność charytatywną kościoła © Artur - Fotolia.com

Wspierasz materialnie swój kościół w zakresie jego działalności charytatywnej? Możesz zmniejszyć swoje zobowiązanie względem fiskusa dzięki specjalnej uldze podatkowej. Odliczeniu podlega tutaj pełna wartość przekazanej darowizny, zaś jej jedynym ograniczeniem jest wysokość opodatkowanych przychodów/dochodów. Jest jednak jeden haczyk.

Przeczytaj także: Odliczenie ulgi na krew w zeznaniu podatkowym PIT 2017

Ulgi na kościół nie znajdziemy w ustawie o PIT. Zawierają ją ustawy regulujące stosunek Państwa do poszczególnych kościołów, wśród których można wymienić m.in. ustawę z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 29, poz. 154 z późn. zm.). Na podstawie tej właśnie ustawy zostanie omówione powyższe odliczenie, chociaż nie jest to jedyny akt prawnych zawierający taką ulgę.
Art. 55 ust. 7 tej ustawy wskazuje, że darowizny na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą są wyłączone z podstawy opodatkowania darczyńców podatkiem dochodowym i podatkiem wyrównawczym, jeżeli kościelna osoba prawna przedstawi darczyńcy pokwitowanie odbioru oraz - w okresie dwóch lat od dnia przekazania darowizny - sprawozdanie o przeznaczeniu jej na tę działalność. W odniesieniu do darowizn na inne cele mają zastosowanie ogólne przepisy podatkowe.

fot. Artur - Fotolia.com

Ulgi na działalność charytatywną kościoła

Wsparcie w zakresie działalności charytatywno-opiekuńczej kościoła może zostać rozliczone w rocznym PIT, mimo że w ustawach podatkowych przepisów takich nie znajdziemy. Te bowiem zostały umieszczone w ustawach regulujących stosunek Państwa do poszczególnych kościołów. Niestety aby z ulgi skorzystać, nie wystarczy samo przekazanie darowizny, ale wymagane jest upewnienie się co do faktycznego sposobu jej spożytkowania.


Ulga na kościół nie jest w żaden sposób limitowana. Dlatego też jeżeli podatnik postanowi przykładowo przekazać na charytatywno-opiekuńczą działalność kościoła połowę swoich dochodów - taką ich wartość będzie mógł odliczyć w rocznym PIT, a dzięki temu obniżyć swój podatek. Trzeba jednak pamiętać że przekazana darowizna nie obniża podatku w stosunku 1:1. Ponadto odliczeniu podlegają jedynie darowizny przekazane w trakcie danego roku podatkowego - nie przechodzi ono na lata następne.
Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 18.02.2003 r. sygn. akt SA/Bd 194/03 wskazał, że darowizny na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą kościoła mogą być odliczane od podstawy opodatkowania w pełnej wysokości a nie w limicie, o jakim mowa w art. 26 ust. 1 pkt. 9 lit b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

N aczelny Sąd Administracyjny w uchwale z 14 marca 2005 r., sygn. akt: FPS 5/04, podjętej w składzie 20 sędziów orzekł, że „(…) regulacje ustaw kościelnych mają charakter szczególny w stosunku do unormowań dotyczących podatku dochodowego, zawartych w przepisach u.p.d.o.f. (…) z uwagi na zawarte we wskazanych wyżej przepisach ustaw kościelnych wyraźne wyłączenie zastosowania ogólnych przepisów u.p.d.o.f. do darowizn na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą nie ma zastosowania 10% limit odliczenia, o którym mowa w art. 26 ust. 1 tej ustawy.(...)”

Niestety nie wystarczy tylko przekazać darowizny, aby nabyć prawo do ulgi. Niezwykle istotny jest tutaj cel, na jaki darowizna jest przekazana oraz odpowiedni sposób jej udokumentowania.

Po pierwsze: działalność charytatywno-opiekuńcza kościoła


Zarówno ustawa podatkowa jak i ustawa o stosunku Państwa do kościoła nie definiują pojęcia działalności charytatywno-opiekuńczej kościoła. W tej ostatniej podane zostały jednak przykłady czynności zaliczanych do takiej działalności.
Działalność charytatywno-opiekuńcza Kościoła obejmuje w szczególności:
 • prowadzenie zakładów dla sierot, starców, osób upośledzonych fizycznie lub umysłowo oraz innych kategorii osób potrzebujących opieki;
 • prowadzenie szpitali i innych zakładów leczniczych oraz aptek;
 • organizowanie pomocy w zakresie ochrony macierzyństwa;
 • organizowanie pomocy sierotom, osobom dotkniętym klęskami żywiołowymi i epidemiami, ofiarom wojennym, znajdującym się w trudnym położeniu materialnym lub zdrowotnym rodzinom i osobom, w tym pozbawionym wolności;
 • prowadzenie żłobków, ochronek, burs i schronisk;
 • udzielanie pomocy w zapewnianiu wypoczynku dzieciom i młodzieży znajdującym się w potrzebie;
 • krzewienie idei pomocy bliźnim i postaw społecznych temu sprzyjających;
 • przekazywanie za granicę pomocy ofiarom klęsk żywiołowych i osobom znajdującym się w szczególnej potrzebie.
- Art. 39 przytoczonej ustawy o stosunku Państwa do kościoła

Katalog czynności jest stosunkowo szeroki i co ważniejsze - otwarty. Mieszczą się tutaj w związku z tym także inne czynności, wyżej nie wymienione ale o zbliżonym charakterze.

Po drugie: dokumenty wynikające z PIT


Przepisy podatkowe oraz ustawa o stosunku Państwa do kościoła wymagają posiadania na okoliczność skorzystania z ulgi podatkowej dokumentów potwierdzających do niej prawo. Nie jest to jednak jedynie dowód potwierdzający przekazanie darowizny, ale także dodatkowa dokumentacja, którą sporządza kościelna osoba prawna.

W stosunku do przepisów podatkowych stosujemy tutaj ogólne warunki dokumentowania odliczeń.W związku z tym darczyńca zamierzający skorzystać z odliczenia, w zeznaniu rocznym musi podać wartość darowizny, kwotę dokonanego odliczenia oraz dane pozwalające na identyfikację obdarowanego. Wśród tych ostatnich mieszczą się w szczególność nazwa takiego podmiotu oraz jego adres.

Drugim wymogiem jest posiadanie dowodu potwierdzającego dokonanie darowizny. W przypadku darowizny środków pieniężnych musi to być obowiązkowo potwierdzenie wpłaty pieniędzy na rachunek bankowy obdarowanego. Dowody wpłaty w kasie takiej organizacji nie są honorowane przy określaniu prawa do ulgi.

Jeżeli mamy do czynienia z darowizną niepieniężną, darczyńca musi posiadać dowód, z którego będą wynikać dane identyfikujące darczyńcę i obdarowanego, wartość przekazanej darowizny jak też oświadczenie obdarowanego o jej przyjęciu.
Ustawa podatkowa mówi tutaj o dokumencie a nie dokumentach. W związku z czym wskazane wyżej informacje winny wynikać z jednego dokumentu potwierdzającego przekazanie darowizny. Może nim być przykładowo umowa darowizny.

Po trzecie: dokumenty wynikające z odrębnych ustaw


Ustawa o stosunku Państwa do kościoła wtrąca tutaj swoje trzy grosze, które z całą pewnością zaważą na prawie do ulgi. Otóż kościelna osoba prawna, która otrzymała darowiznę na działalność charytatywno-opiekuńczą, winna przedstawić darczyńcy pokwitowanie odbioru darowizny (którym zdaje się może być wskazana wyżej umowa darowizny) oraz w okresie dwóch lat od jej przekazania sprawozdanie o przeznaczeniu darowizny na działalność charytatywno-opiekuńczą.

Sprawozdanie od kościoła
Ustawa o stosunku Państwa do kościoła wspomina jedynie o obowiązku sporządzenia i przekazania darczyńcy sprawozdania z odpowiedniego wykorzystania darowizny pomijając całkowicie kwestię tego, co takie sprawozdanie powinno zawierać. Również ustawa podatkowa tego nie wyjaśnia.

Wskazówek możemy jednak szukać w orzecznictwie sądowym. Zdaniem sądu sprawozdanie takie powinno przyjąć formę dokumentu. Nie może przy tym być zbyt ogólne.
Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 29 października 2003 r., sygn. akt SA/Bd 2181/03 uznał, że ogólne wskazanie celu, na jaki przeznaczono darowiznę, poprzez podatnie – cele charytatywno-opiekuńcze – nie spełnia wymogów ustawy, gdyż nie stanowi sprawozdania.
Sprawozdanie to bowiem dokument, który powinien zawierać oprócz daty i podpisu osoby go sporządzającej także opis zdarzeń z taką dokładnością, aby organ podatkowy mógł dokonać kontroli opisanych w nim faktów.
Ogólne wskazanie celu, na jaki przeznaczono darowiznę, przez podanie - "na cele charytatywno-opiekuńcze" nie spełnia wymogów ustawy, gdyż nie stanowi sprawozdania, jeśli w oświadczeniach brak jest jakichkolwiek danych na temat takiej działalności.
Nadto im sprawozdanie takie będzie bardziej dokładne i weryfikowalne, tym lepiej.

Sprawozdanie winno zawierać informacje o faktycznym wykorzystaniu darowizny w określonym celu. Podatnik nie musi go posiadać na moment składania zeznania podatkowego i dokonywania odliczenia. To musi się u niego znaleźć w ciągu dwóch lat od przekazania darowizny.

Gdy podatnik nie otrzyma sprawozdania


Jeżeli z jakichś względów sprawozdanie nie trafi do darczyńcy, ten powinien skorygować dokonane wcześniej odliczenie. W efekcie zwiększeniu ulegnie u niego podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym jak i wartość należnego podatku, który trzeba będzie dopłacić wraz z odsetkami za zwłokę. Korekty odliczenia należy bowiem dokonać w tym roku, w którym ono wystąpiło, a nie na bieżąco. Tym samym konsekwencje podatkowe w pełni spadną tutaj na darczyńcę (który skorzystał z odliczenia), mimo że to nie on sprawozdanie takie sporządza i może go nie otrzymać nie ze swojej winy.
Naczelnego Sądu Administracyjnego w przytoczonym wyżej wyroku sygn. akt SA/Bd 2181/03 wskazał, że skoro skarżący zamierzali odliczyć od dochodu darowizny na tę działalność, to na nich spoczywał ciężar przedstawienia sprawozdania o przeznaczeniu darowizny na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą.
Organy podatkowe są przy tym uprawnione do oceny przedstawionego dowodu (sprawozdania) ze względu na konieczność wykazania przez podatnika, iż przekazana darowizna została przeznaczona na cel stanowiący podstawę do jej odliczenia od dochodu.

Dla kogo odliczenie


Wartość odliczenia, wraz z danymi obdarowanego, wykazywana jest w załączniku PIT/O. Formularz ten można dołączać jedynie do formularzy PIT-28, PIT-36 i PIT-37 (pomimo tego, że zgodnie art. 55 ust. 7 ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej prawo do skorzystania z odliczenia powinien mieć każdy podatnik rozliczający podatek dochodowy).
Na moment dokonania odliczenia w zeznaniu podatkowym podatnik musi posiadać dokumenty wymagane przez ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych (przelew przekazujący środki pieniężne bądź inny dokument w przypadku darowizn innych aniżeli pieniężne), zaś w ciągu dwóch lat od dokonania darowizny (czyli już po wykazaniu ulgi w zeznaniu podatkowym) musi posiadać sprawozdanie z jej wykorzystania, które może zweryfikować organ podatkowy.

Gdzie dodatkowo szukać przepisów o uldze?


Odliczeniu podlegają darowizny na cele charytatywno-opiekuńcze dokonane także na rzecz innych kościołów, nie tylko katolickiego (który tutaj został użyty jako przykładowy, do omówienia odliczenia). Odliczyć można darowizny na cele charytatywno - opiekuńcze przekazane na rzecz:
 • Kościoła Katolickiego,
 • Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego,
 • Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego,
 • Kościoła Ewangelicko-Reformowanego,
 • Kościoła Ewangelicko-Metodystyczny,
 • Kościoła Chrześcijan Baptystów,
 • Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego,
 • Kościoła Polskokatolicki,
 • Kościoła Katolicki Mariawitów,
 • Kościoła Starokatolicki Mariawitów,
 • Kościoła Zielonoświątkowy.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: