eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Korekta deklaracji a sankcje VAT i odsetki podatkowe

Korekta deklaracji a sankcje VAT i odsetki podatkowe

2018-06-19 13:58

Korekta deklaracji a sankcje VAT i odsetki podatkowe

Jak obniżyć sankcje za błędy w rozliczeniu VAT? © sitthiphong - Fotolia.com

Popełnione błędy i pomyłki w złożonej deklaracji podatkowej w zakresie podatku VAT należy naprawić poprzez sporządzenie deklaracji korygującej. Korekta często wiąże się z powstaniem zaległości podatkowej, która to skutkuje dodatkowymi obciążeniami fiskalnymi. W zależności jednak od tego, kto błąd wykryje, wartość dodatkowych obciążeń będzie różna.

Przeczytaj także: Uszczuplenie VAT: fiskus nakłada sankcje a sąd je podważa

Obowiązkowe odsetki


Składając korektę deklaracji skutkującej powstaniem zaległości podatkowej wiąże się z koniecznością jej uregulowania wraz z odsetkami za zwłokę. Zgodnie z art. 56 §1 Ordynacji podatkowej stawka odsetek za zwłokę jest równa sumie 200% podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, ustalanej zgodnie z przepisami o Narodowym Banku Polskim, i 2%, z tym że stawka ta nie może być niższa niż 8%. Tyle też obecnie odsetki te wynoszą.
Zachęta do dobrowolnych korekt - odsetki obniżone
Art. 56a Ordynacji podatkowej wskazuje, że obniżoną stawkę odsetek za zwłokę w wysokości 50% stawki „zwykłej” stosuje się w przypadku spełnienia łącznie następujących warunków:
 1. złożenia prawnie skutecznej korekty deklaracji, nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia upływu terminu do złożenia deklaracji;
 2. zapłaty zaległości podatkowej w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty.

Obniżonej stawki odsetek za zwłokę nie stosuje się jednakże w przypadku korekty deklaracji:
 1. złożonej po doręczeniu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej, a w przypadkach gdy nie stosuje się zawiadomienia - po zakończeniu kontroli podatkowej;
 2. złożonej po doręczeniu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej;
 3. dokonanej w wyniku czynności sprawdzających.

fot. sitthiphong - Fotolia.com

Jak obniżyć sankcje za błędy w rozliczeniu VAT?

Gdy błędy w sporządzonych rozliczeniach wiążą się z zawyżeniem zwrotu podatku albo zaniżeniem zobowiązania podatkowego, te trzeba uregulować wraz z odsetkami za zwłokę. Ich wysokość jest różnie ustalana w zależności od okoliczności. Dodatkowo gdy w zakresie VAT błędy stwierdzi fiskus, naliczy dodatkową sankcję w tym podatku.


W VAT odsetki mogą być wyższe od „nominalnych”


Ordynacja podatkowa w art. 56b przewiduje też sankcyjną stawkę odsetek podatkowych w wysokości 150% stawki „zwykłej”. Tę stosuje się w przypadku
 1. zaniżenia zobowiązania podatkowego, zawyżenia kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku ujawnionych przez organ podatkowy w toku kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej lub postępowania podatkowego,
 2. korekty deklaracji:
  a) złożonej po doręczeniu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej, a w przypadkach gdy nie stosuje się zawiadomienia - po zakończeniu kontroli podatkowej,
  b) dokonanej w wyniku czynności sprawdzających,
  c) złożonej po doręczeniu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej
  - jeżeli kwota zaniżenia zobowiązania podatkowego, zawyżenia kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku przekracza 25% kwoty należnej i jest wyższa niż pięciokrotna wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego w dniu następującym po dniu upływu terminu płatności zobowiązania lub terminu zwrotu;
 3. ujawnienia przez organ podatkowy w toku czynności sprawdzających, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej lub postępowania podatkowego niezłożenia deklaracji, mimo ciążącego obowiązku oraz braku zapłaty podatku.

Sankcje VAT


Odsetki to często jednakże nie jedyna kara finansowa, jaką przyjdzie podatnikowi zapłacić. Art. 112b ust. 1 ustawy o VAT bowiem mówi, iż w razie stwierdzenia, że podatnik:
 1. w złożonej deklaracji podatkowej wykazał:
  a) kwotę zobowiązania podatkowego niższą od kwoty należnej,
  b) kwotę zwrotu różnicy podatku lub kwotę zwrotu podatku naliczonego wyższą od kwoty należnej,
  c) kwotę różnicy podatku do obniżenia kwoty podatku należnego za następne okresy rozliczeniowe wyższą od kwoty należnej,
  d) kwotę zwrotu różnicy podatku, kwotę zwrotu podatku naliczonego lub kwotę różnicy podatku do obniżenia kwoty podatku należnego za następne okresy rozliczeniowe, zamiast wykazania kwoty zobowiązania podatkowego podlegającej wpłacie do urzędu skarbowego,
 2. nie złożył deklaracji podatkowej oraz nie wpłacił kwoty zobowiązania podatkowego
- naczelnik urzędu skarbowego lub naczelnik urzędu celno-skarbowego określa odpowiednio wysokość tych kwot w prawidłowej wysokości oraz ustala dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 30% kwoty zaniżenia zobowiązania podatkowego albo kwoty zawyżenia zwrotu różnicy podatku, zwrotu podatku naliczonego lub różnicy podatku do obniżenia podatku należnego za następne okresy rozliczeniowe.

Sankcje te nie są jedynie wymierzane wówczas, gdy podatnik złoży korektę deklaracji podatkowej (bądź samą deklarację) przed dniem wszczęcia kontroli podatkowej lub kontroli celno-skarbowej oraz wpłaci zaległy podatek wraz z odsetkami za zwłokę.

Dobrowolna korekta po interwencji fiskusa


W przypadku, gdy po zakończeniu kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej albo w trakcie kontroli celno-skarbowej podatnik złoży korektę deklaracji bądź samą deklarację i uwzględni w niej stwierdzone nieprawidłowści oraz ureguluje zaległą daninę, sankcja VAT spadnie do 20% zaniżenia zobowiązania czy zawyżenia zwrotu podatku lub kwoty „do przeniesienia”

Warto też dodać, że w przypadku ustalania dodatkowego zobowiązania podatkowego w VAT (czyli sankcji), nie są stosowane podwyższone odsetki za zwłokę od powstałych zaległości podatkowych.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: