eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Zwrot kosztów podróży służbowej dla zleceniobiorcy

Zwrot kosztów podróży służbowej dla zleceniobiorcy

2018-06-20 13:49

Zwrot kosztów podróży służbowej dla zleceniobiorcy

Podróż służbowa zleceniobiorcy © joyfotoliakid - Fotolia.com

Nie tylko pracownik na etacie, ale i zleceniobiorca może załatwiać służbowe sprawy poza miejscem zwykłego wykonywania zlecenia. Zleceniodawcy w takich przypadkach mogą dokonywać im zwrotu kosztów odbytej podróży. Czy zwrot taki będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym i oskładkowaniu?

Przeczytaj także: Zwrot kosztów dojazdu weterynarza prowadzącego firmę

W przypadku gdy zleceniobiorca jest pracownikiem mobilnym, w zawartych umowach zlecenie bardzo często znajdują się zapisy regulujące kwestie odbywanych podróży. Na ogół w takich sytuacjach umowy wskazują, że zleceniobiorcy oprócz wynagrodzenia przysługuje od zleceniodawcy zwrot kosztów podróży odbytych w związku z wykonaniem danego zlecenia. Zleceniobiorca może tutaj otrzymać diety, zwrot kosztów przejazdów, dojazdów środkami komunikacji miejscowej, noclegów jak też innych niezbędnych wydatków odpowiednio udokumentowanych, koniecznych i zaakceptowanych przez zleceniodawcę.

W podatku dochodowym otrzymane od zleceniodawcy przez zleceniobiorcę należności z tytułu zwrotu kosztów podróży stanowią dla tego ostatniego przychód podatkowy.
Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Oczywiście należności otrzymane przez zleceniobiorcę z tytułu odbytej podróży w ramach wykonywanego zlecenia stanowią dla niego przychód z działalności wykonywanej osobiście.

Zleceniobiorca jednak nie zawsze zapłaci podatek. Wszystko zależy tutaj od wysokości zwracanych wydatków.

fot. joyfotoliakid - Fotolia.com

Podróż służbowa zleceniobiorcy

Zleceniobiorca uzyskuje przychód z tytułu zwrotu kosztów odbytej przez niego podróży w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych. Jeżeli jednak otrzymane należności nie przekraczają ustawowych limitów, będą one zwolnione od podatku. Nie zostaną od nich naliczone także składki ZUS.


Art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy zwalnia od podatku diety i inne należności za czas podróży osoby niebędącej pracownikiem - do wysokości określonej w odrębnych ustawach lub w przepisach wydanych przez ministra właściwego do spraw pracy w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju.
Przepisami tymi jest rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.

Jeżeli zatem wypłacone zleceniobiorcy diety i inne należności z tytułu odbytej podróży będą się miesić w wysokości określonej przez powyższe rozporządzenie, nie wystąpi od nich podatek do zapłaty. Opodatkowana za to będzie natomiast wypłacona nadwyżka ponad te limity.
Uwaga
Odmiennie niż przy umowie o pracę, w przypadku stosunku cywilnoprawnego kreowanego przez umowę zlecenia, obowiązek zwrotu kosztu przejazdów na potrzeby świadczenia pracy nie wynika wprost z przepisów prawa. Dlatego kwestię tę należy uregulować w treści zawartego kontraktu.

Co ze składkami?


Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 15 w zw. z § 5 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe diety i inne należności z tytułu podróży „służbowej” zleceniobiorcy - zwracane w wysokości nie wyższej niż „ustawowa” nie stanowią podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

Jednocześnie zwrot kosztów podróży zleceniobiorcy do wysokości limitów określonych w rozporządzeniu w sprawie podróży służbowej nie będzie podlegał też składce zdrowotnej. Zgodnie bowiem z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - do podstawy wymiaru tej składki stosuje się przepisy określające podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: