eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › VAT marża na sprzedaż używanych części samochodowych

VAT marża na sprzedaż używanych części samochodowych

2018-10-11 13:46

VAT marża na sprzedaż używanych części samochodowych

Dowód wewnętrzny jako dokument zakupu a sprzedaż VAT marża © sveta - Fotolia.com

Zakup towarów używanych (tu części samochodowych) w rozumieniu art. 120 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT od podmiotów wskazanych w art. 120 ust. 10 ustawy o VAT, czyli osób nieprowadzących działalności gospodarczej, w celu ich dalszej odsprzedaży, uprawnia do zastosowania VAT marży przy tej sprzedaży – uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 09.10.2018 r. nr 0114-KDIP1-3.4012.511.2018.1.JG.

Przeczytaj także: Sprzedaż VAT marża czyli towary używane w JPK_VAT z deklaracją

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?


Wnioskodawca zamierza handlować używanymi częściami samochodowymi, które będzie nabywał od osób nieprowadzących działalności gospodarczej, zarówno w swojej siedzibie, na giełdach samochodowych jak i za pośrednictwem aukcji internetowych.

Ponieważ sprzedawcy nie będą tutaj zobowiązani do wystawiania dokumentów sprzedaży, wnioskodawca nie będzie w stanie uzyskać zewnętrznych dokumentów zakupu takich towarów jak i danych sprzedawcy, w szczególności, gdy wartość transakcji nie będzie przekraczać 1 tys. zł.

Podatnik zakupy takie będzie mógł dokumentować jedynie samodzielnie sporządzonym dowodem wewnętrznym. Przedsiębiorca lub jego pracownicy nabywając rzeczy na targowiskach, będą spisywać dokładnie co kupują i za jakie kwoty. Tak sporządzone dokumenty wewnętrzne nie będą zawierać danych sprzedającego a jedynie nazwę używanej części samochodowej oraz cenę jej nabycia. Dla potrzeb podatku od towarów i usług będzie posiadał jedynie dokumenty wewnętrzne.

Wnioskodawca zadał pytanie, czy w takim przypadku przy sprzedaży używanych części samochodowych może stosować procedurę VAT-marża? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(…) Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o VAT”, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez towary należy rozumieć rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii (art. 2 pkt 6 ustawy o VAT).

fot. sveta - Fotolia.com

Dowód wewnętrzny jako dokument zakupu a sprzedaż VAT marża

Sprzedaż w systemie VAT marża obejmuje m.in. towary używane nabyte w celu dalszej odsprzedaży od ludności. Przeszkodą w zastosowaniu tej procedury nie jest brak zewnętrznych dowodów zakupu takich towarów. Fiskus potwierdził, że dowodem zakupu może być tutaj sporządzony dowód wewnętrzny przez przedsiębiorcę.


W myśl art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Podatnikami - w myśl art. 15 ust. 1 ustawy o VAT - są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza - stosownie do ust. 2 tego artykułu - obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Jak stanowi art. 120 ust. 4 ustawy o VAT, w przypadku podatnika dokonującego dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków nabytych uprzednio przez tego podatnika w ramach prowadzonej działalności, w celu odprzedaży, podstawą opodatkowania podatkiem jest marża stanowiąca różnicę między kwotą sprzedaży a kwotą nabycia, pomniejszona o kwotę podatku.

Przez kwotę sprzedaży rozumie się całkowitą kwotę, którą podatnik otrzymał lub ma otrzymać z tytułu dostawy towarów od nabywcy lub osoby trzeciej, wliczając w to otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty bezpośrednio związane z tą dostawą, podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze oraz koszty dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, którymi podatnik obciąża nabywcę, z wyłączeniem kwot, o których mowa w art. 29a ust. 7 (art. 120 ust. 1 pkt 5 ustawy o VAT).

Natomiast przez kwotę nabycia rozumie się wszystkie składniki wynagrodzenia, o których mowa w pkt 5, które dostawca towarów otrzymał lub ma otrzymać od podatnika (art. 120 ust. 1 pkt 6 ustawy o VAT).

Dla potrzeb stosowania szczególnej procedury w zakresie dostawy towarów używanych ustawodawca w art. 120 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT określił, że przez towary używane rozumie się ruchome dobra materialne nadające się do dalszego użytku w ich aktualnym stanie lub po naprawie, inne niż określone w pkt 1-3 oraz inne niż metale szlachetne lub kamienie szlachetne (CN 7102, 7103, 7106, 7108, 7110, 7112), (PKWiU 24.41.10.0, 24.41.20.0, ex 24.41.30.0, ex 32.12.11.0, ex 32.12.12.0 i 38.11.58.0).

W tym miejscu należy zwrócić uwagę na orzeczenie TSUE w sprawie C-471/15 dotyczące zastosowania procedury VAT-marża dla dostawy części samochodowych. W orzeczeniu tym wyjaśniono, że art. 311 ust. 1 pkt 1 dyrektywy 2006/112 należy interpretować w ten sposób, że pojęcie „towarów używanych” obejmuje części samochodowe, które po wymontowaniu z pojazdu wycofanego z eksploatacji nabytego przez przedsiębiorstwo recyklingu samochodowego od osoby fizycznej, są odsprzedawane jako części zamienne, co pozwala podatnikowi- pośrednikowi na zastosowanie procedury marży.

Opodatkowanie w systemie marży jest ograniczone do pewnej kategorii towarów używanych, oraz istotne jest przy tym, od kogo towary używane zostały nabyte.

I tak, stosownie do art. 120 ust. 10 ustawy o VAT, przepisy ust. 4 i 5 dotyczą dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków, które podatnik nabył od:
1. osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, niebędącej podatnikiem, o którym mowa w art. 15, lub niebędącej podatnikiem podatku od wartości dodanej;
2. podatników, o których mowa w art. 15, jeżeli dostawa tych towarów była zwolniona od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 113;
3. podatników, jeżeli dostawa tych towarów była opodatkowana zgodnie z ust. 4 i 5;
4. podatników podatku od wartości dodanej, jeżeli dostawa tych towarów była zwolniona od podatku na zasadach odpowiadających regulacjom zawartym w art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 113;
5. podatników podatku od wartości dodanej, jeżeli dostawa tych towarów była opodatkowana podatkiem od wartości dodanej na zasadach odpowiadających regulacjom zawartym w ust. 4 i 5, a nabywca posiada dokumenty jednoznacznie potwierdzające nabycie towarów na tych zasadach.

Przepisy ustawy o VAT przewidują zatem stosowanie szczególnej procedury opodatkowania dostawy - między innymi - towarów używanych, polegającej na opodatkowaniu marży. Jest to wyjątek od ogólnej reguły opodatkowania wszystkiego co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej. Ta szczególna procedura dotyczy jednak tylko dostawy towarów używanych, które podatnik nabył w celu odsprzedaży, od określonej kategorii podmiotów. Należy podkreślić, że do stosowania szczególnej procedury opodatkowania marży uprawnieni są wszyscy podatnicy, którzy dokonują dostawy towarów nabytych w okolicznościach wymienionych w art. 120 ust. 10 ustawy o VAT.(…)

Odnosząc się do wątpliwości Wnioskodawcy w oparciu o tak przedstawiony opis sprawy należy wskazać, że szczególna procedura dotyczy tylko dostawy towarów używanych, które podatnik nabył od określonej kategorii podmiotów i w celu ich odsprzedaży.

Jak wynika z opisu sprawy, Wnioskodawca nabywa używane części samochodowe, które spełniają definicję towarów używanych według art. 120 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT. Części samochodowe zakupione na giełdzie będą podlegały dalszej odsprzedaży jako towar handlowy. Wskazać należy, że skoro Wnioskodawca zamierza nabywać używane części samochodowe od osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej, to oznacza, że będzie nabywał ww. towary od podmiotów wymienionych w art. 120 ust. 10 pkt 1 ustawy.

Poza tym przepisy ustawy o VAT przewidują stosowanie szczególnej procedury opodatkowania dostawy – między innymi – towarów używanych, polegającej na opodatkowaniu marży. Jest to wyjątek od ogólnej reguły opodatkowania wszystkiego, co stanowi zapłatę. Jednocześnie zauważyć należy, że wymagane jest od podatnika prowadzenie rzetelnej ewidencji zawierającej w szczególności kwoty nabycia towarów niezbędne do określenia kwoty marży, o której mowa w powołanych wyżej przepisach.

Jak wskazuje Wnioskodawca zakupy od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej Wnioskodawca będzie mógł udokumentować w celu rzetelnego prowadzenia księgi, samodzielnie sporządzonym dowodem wewnętrznym. Ponieważ osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej nie są zobowiązane do wystawiania dokumentów sprzedaży, podatnik nie będzie w stanie uzyskać zewnętrznych dokumentów na zakup towarów. Podatnik lub jego pracownicy nabywając rzeczy na targowiskach, będą spisywać dokładnie co kupują i za jakie kwoty. Tak sporządzone dokumenty wewnętrzne będą zawierały nazwę używanej części samochodowej oraz cenę jej nabycia.

Skoro, Wnioskodawca prowadzi ewidencję zakupu nabywanych rzeczy od osób fizycznych, to Wnioskodawca będzie mógł określić kwotę marży, tym samym Zainteresowany do sprzedaży używanych części samochodowych, zakupionych od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i niewystawiających dokumentów sprzedaży na giełdach samochodowych udokumentowanych dowodami wewnętrznymi niezawierającymi danych sprzedawcy, może stosować procedurę VAT-marża.

Mając zatem na uwadze przedstawione okoliczności sprawy oraz powołane przepisy prawa należy stwierdzić, że w sytuacji, gdy Wnioskodawca nabywa towary używane w rozumieniu art. 120 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT od podmiotów wskazanych w art. 120 ust. 10 ustawy o VAT w celu ich dalszej odsprzedaży oraz zna cenę nabycia używanych części samochodowych, będzie miał prawo do zastosowania szczególnej procedury zawartej w art. 120 ust. 4 ustawy o VAT. (…)”


Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (1)

  • steeve / 2018-10-31 13:05:07

    Zastanawiałem sie czy nie zacząć handlować używanymi częściami ale ciężko jest dojść skąd pochodzą jak to od osoby prywatnej i mam na sklepie tylko nowe oe delph, brane na fakture więc pełny vat sie odlicza. odpowiedz ] [ cytuj ]

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: